Enumeration of Clostridium perfringens in reference materials for food microbiology -BCR/FOOD trial 7

2.50
Hdl Handle:
http://hdl.handle.net/10029/257087
Title:
Enumeration of Clostridium perfringens in reference materials for food microbiology -BCR/FOOD trial 7
Authors:
Manavakis M; Dommelen JA van; Veld PH in 't
Other Titles:
Telling van Clostridium perfringens in referentiematerialen voor levensmiddelen microbiologie -BCR/FOOD trial 7
Abstract:
In mei 1994 werd een ringonderzoek voor levensmiddelenmicrobiologische laboratoria georganiseerd om een nieuw ontwikkeld referentiemateriaal met Clostridium perfringens te testen. De belangrijkste doelstelling van dit internationaal ringonderzoek was de evaluatie van de geschiktheid van het Clostridium perfringens referentiemateriaal voor het tellen van Clostridium perfringens volgens standaardmethoden die in de EU landen gebruikt worden. Aan het ringonderzoek namen 26 Europese landen deel. Bij elk laboratorium heeft een analist 2 series van elk 6 capsules op 2 verschillende dagen getest. In beide series was een capsule blanco. Elke capsule werd opgelost volgens een voorgeschreven methode en in duplo geanalyseerd, waarbij drie kweekmethoden gebruikt werden. Twee methoden werden standaard door alle laboratoria uitgevoerd, een gebaseerd op de ISO methode 7937 gebruikmakend van selectief Tryptose-Sulphite-Cycloserine agar (TSC-SM), in de andere standaardmethode werd het niet-selectief Sheep Blood agar gebruikt (SBA-SM). De derde methode werd door het deelnemende laboratorium zelf uitgekozen (OWN). Er werden slechts weinig technische problemen waargenomen bij de deelnemende laboratoria. Verschillende laboratoria vonden een Ph waarde voor het TSC-SM en/of SBA-SM medium dat niet voldeed aan de gestelde Ph-eis. Deze Ph afwijkingen lijken echter geen effect te hebben op de tellingen.De tellingen met de SBA-SM lagen gemiddeld genomen het hoogst, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de betere 'recovery' van Clostridium perfringens op een niet selectief medium. De deelnemende laboratoria vonden voor alle drie de methoden onderling overeenkomende tellingen. In dit ringonderzoek werden de capsules voor de eerste keer in 2 series op 2 verschillende dagen getest. Voor alle drie de methoden werd een serie effect aangetoond. Voor de twee standaardmethoden (TSC-SM en SBA-SM) bleek een leereffect op te treden tussen de eerste en tweede analyseserie. Dit leereffect kwam tot uiting in het dichter bij elkaar liggen van zowel de T2/(I-1) waarden als de geometrische gemiddelden in de tweede serie. Er werd geen leereffect waargenomen voor de OWN methode. Een waarde voor de reproduceerbaarheid binnen een laboratorium (Rl), waarin de serie component is opgenomen, werd geintroduceerd om een indruk te krijgen van de werkelijke nauwkeurigheid in een laboratorium. De gevonden waarden voor de herhaalbaarheid (r), reproduceerbaarheid binnen een laboratorium (Rl), en reproduceerbaarheid (R) benaderden de theoretisch optimale waarde. Dit toont aan dat de laboratoria in dit ringonderzoek goed presteerden en dat het referentiemateriaal van goede kwaliteit is. Het Clostridium perfringens referentiemateriaal is op het selectieve TSC medium stabiel gedurende 15 maanden opslag bij -20 graden C, terwijl gedurende deze periode een afname in het besmettingsniveau werd waargenomen op het niet selectieve SBA medium. Het is niet duidelijk wat de reden van dit verschil is. Bij 4 weken opslag bij hogere temperaturen was alleen de stabiliteit bij 22 graden C acceptabel op beide media. Het referentiemateriaal was minder stabiel bij 30 graden C en 37 graden C, maar gezien de opzet van de test konden er geen conclusies getrokken worden over de stabiliteit van het materiaal tijdens transport van maximaal 7 dagen. In het ringonderzoek bleek echter dat de transporttijd, die varieerde van 1 tot 7 dagen, geen invloed had op de tellingen. Aangezien het Clostridium perfringens referentiemateriaal telproblemen kan geven bij gebruik van gietplaten door spreiding van de zwarte zones rondom de kolonies, wordt in die gevallen geadviseerd spatelplaten te gebruiken. Geconcludeerd kon worden dat het Clostridium perfringens referentiemateriaal reproduceerbare resultaten geeft en daarom geschikt is als referentiemateriaal. Mede gezien de stabiliteit tijdens opslag bij -20 graden C van het Clostridium perfringens referentiemateriaal is dit materiaal geschikt voor certificering.

In May 1994 a collaborative study for food microbiology was organized to test the newly developed reference material containing Clostridium perfringens (strain D10) spores. The objective of this international collaborative study was to evaluate the suitability of the reference material for quality control of the enumeration of Clostridium perfringens as described in standard methods for food microbiology used in EU countries. Twenty-six European laboratories participated in the collaborative study. In each laboratory 2 series each of 6 capsules were tested on two different days by the same technician. Each series of capsules contained one uncontaminated capsule. The capsules were reconstituted according to a standardized procedure and analysed in duplicate using three culturing methods. Two methods were standardized for all laboratories one based on the ISO 7937 (Anonymous, 1985) using a selective Tryptose-Sulphite-Cycloserine agar (TSC-SM) and one using a non selective Sheep Blood agar (SBA-SM). The third method was chosen by the participating laboratory (OWN). There were few technica problems in the participating laboratories. Several laboratories found a pH value above the pH requirements for the TSC-SM medium and/or SBA-SM medium. However these deviations in pH appeared to have no effect on the counts of Clostridium perfringens.The counts obtained with the SBA-SM were on average the highest, which is probably due to the better recovery of Clostridium perfringens on a non selective medium. Compared to BCR/food trials 5 and 6 the range of counts found by the different laboratories was quite small for all three methods, indicating that the variation between laboratories was small. This was the first trial in which the same material was examined in two series on different days. A series effect was demonstrated for all three methods. For the two standardized methods(TSC-SM and SBA-SM) a learning effect was demonstrated between the first and second series of analysis: both the T2/(I-1) values and the geometric means were closer to each other for the second series than for the first series. This learning was not observed for the OWN method. A reproducibility value within a laboratory (Rl), in which the series component is included, was introduced, to obtain an indication of the real within laboratory precission. The values found for the repeatability (r), reproducibility within a laboratory (Rl) and reproducibility between laboratories (R) were close to the theoretical optimum, thus confirming good performance by the laboratories in BCR/Food trial 7 as well as good quality of the reference material. The Clostridium perfringens reference material proved to be stable during 15 months storage at -20 degrees C when enumeration was performed on the selective TSC medium, whereas a decrease in contamination level was noted with the non selective SBA medium. It is not clear what caused this difference. During 4 weeks storage at elevated temperatures an acceptable level of stability was achieved at 22 degrees C on both the TSC and SBA medium. The reference material was less stable at 30 degrees C and 37 degrees C after 4 weeks storage, but due to the design of the challenge test no conclusions could be drawn about the stability of the materials at these temperatures during a transport of maximum 7 days. However the transport times in the collaborative study, ranging from 1 to 7 days, appeared to have no effect on the count results. The use of pour plates for the examination of Clostridium perfringens reference materials might give problems with counting due the merging of the black halos surrounding the colonies, therefore in those cases the use of spread plates is recommended. It is concluded that the Clostridium perfringens reference material gave reproducible results and is therefore suitable as a reference material. This reproducibility combined with the stability during storage at -20 degrees C of the reference materials, confirmed that the material was suitable for a certification study.
Affiliation:
LWL
Issue Date:
31-Jul-1995
URI:
http://hdl.handle.net/10029/257087
Additional Links:
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/281008007.html
Type:
Onderzoeksrapport
Language:
en
Sponsors:
EG/Measurement and Testing Programme RIVM
Appears in Collections:
RIVM official reports

Full metadata record

DC FieldValue Language
dc.contributor.authorManavakis M-
dc.contributor.authorDommelen JA van-
dc.contributor.authorVeld PH in 't-
dc.date.accessioned2012-12-12T15:04:47Z-
dc.date.available2012-12-12T15:04:47Z-
dc.date.issued1995-07-31-
dc.identifier281008007-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257087-
dc.description.abstractIn mei 1994 werd een ringonderzoek voor levensmiddelenmicrobiologische laboratoria georganiseerd om een nieuw ontwikkeld referentiemateriaal met Clostridium perfringens te testen. De belangrijkste doelstelling van dit internationaal ringonderzoek was de evaluatie van de geschiktheid van het Clostridium perfringens referentiemateriaal voor het tellen van Clostridium perfringens volgens standaardmethoden die in de EU landen gebruikt worden. Aan het ringonderzoek namen 26 Europese landen deel. Bij elk laboratorium heeft een analist 2 series van elk 6 capsules op 2 verschillende dagen getest. In beide series was een capsule blanco. Elke capsule werd opgelost volgens een voorgeschreven methode en in duplo geanalyseerd, waarbij drie kweekmethoden gebruikt werden. Twee methoden werden standaard door alle laboratoria uitgevoerd, een gebaseerd op de ISO methode 7937 gebruikmakend van selectief Tryptose-Sulphite-Cycloserine agar (TSC-SM), in de andere standaardmethode werd het niet-selectief Sheep Blood agar gebruikt (SBA-SM). De derde methode werd door het deelnemende laboratorium zelf uitgekozen (OWN). Er werden slechts weinig technische problemen waargenomen bij de deelnemende laboratoria. Verschillende laboratoria vonden een Ph waarde voor het TSC-SM en/of SBA-SM medium dat niet voldeed aan de gestelde Ph-eis. Deze Ph afwijkingen lijken echter geen effect te hebben op de tellingen.De tellingen met de SBA-SM lagen gemiddeld genomen het hoogst, wat waarschijnlijk veroorzaakt wordt door de betere 'recovery' van Clostridium perfringens op een niet selectief medium. De deelnemende laboratoria vonden voor alle drie de methoden onderling overeenkomende tellingen. In dit ringonderzoek werden de capsules voor de eerste keer in 2 series op 2 verschillende dagen getest. Voor alle drie de methoden werd een serie effect aangetoond. Voor de twee standaardmethoden (TSC-SM en SBA-SM) bleek een leereffect op te treden tussen de eerste en tweede analyseserie. Dit leereffect kwam tot uiting in het dichter bij elkaar liggen van zowel de T2/(I-1) waarden als de geometrische gemiddelden in de tweede serie. Er werd geen leereffect waargenomen voor de OWN methode. Een waarde voor de reproduceerbaarheid binnen een laboratorium (Rl), waarin de serie component is opgenomen, werd geintroduceerd om een indruk te krijgen van de werkelijke nauwkeurigheid in een laboratorium. De gevonden waarden voor de herhaalbaarheid (r), reproduceerbaarheid binnen een laboratorium (Rl), en reproduceerbaarheid (R) benaderden de theoretisch optimale waarde. Dit toont aan dat de laboratoria in dit ringonderzoek goed presteerden en dat het referentiemateriaal van goede kwaliteit is. Het Clostridium perfringens referentiemateriaal is op het selectieve TSC medium stabiel gedurende 15 maanden opslag bij -20 graden C, terwijl gedurende deze periode een afname in het besmettingsniveau werd waargenomen op het niet selectieve SBA medium. Het is niet duidelijk wat de reden van dit verschil is. Bij 4 weken opslag bij hogere temperaturen was alleen de stabiliteit bij 22 graden C acceptabel op beide media. Het referentiemateriaal was minder stabiel bij 30 graden C en 37 graden C, maar gezien de opzet van de test konden er geen conclusies getrokken worden over de stabiliteit van het materiaal tijdens transport van maximaal 7 dagen. In het ringonderzoek bleek echter dat de transporttijd, die varieerde van 1 tot 7 dagen, geen invloed had op de tellingen. Aangezien het Clostridium perfringens referentiemateriaal telproblemen kan geven bij gebruik van gietplaten door spreiding van de zwarte zones rondom de kolonies, wordt in die gevallen geadviseerd spatelplaten te gebruiken. Geconcludeerd kon worden dat het Clostridium perfringens referentiemateriaal reproduceerbare resultaten geeft en daarom geschikt is als referentiemateriaal. Mede gezien de stabiliteit tijdens opslag bij -20 graden C van het Clostridium perfringens referentiemateriaal is dit materiaal geschikt voor certificering.nl
dc.description.abstractIn May 1994 a collaborative study for food microbiology was organized to test the newly developed reference material containing Clostridium perfringens (strain D10) spores. The objective of this international collaborative study was to evaluate the suitability of the reference material for quality control of the enumeration of Clostridium perfringens as described in standard methods for food microbiology used in EU countries. Twenty-six European laboratories participated in the collaborative study. In each laboratory 2 series each of 6 capsules were tested on two different days by the same technician. Each series of capsules contained one uncontaminated capsule. The capsules were reconstituted according to a standardized procedure and analysed in duplicate using three culturing methods. Two methods were standardized for all laboratories one based on the ISO 7937 (Anonymous, 1985) using a selective Tryptose-Sulphite-Cycloserine agar (TSC-SM) and one using a non selective Sheep Blood agar (SBA-SM). The third method was chosen by the participating laboratory (OWN). There were few technica problems in the participating laboratories. Several laboratories found a pH value above the pH requirements for the TSC-SM medium and/or SBA-SM medium. However these deviations in pH appeared to have no effect on the counts of Clostridium perfringens.The counts obtained with the SBA-SM were on average the highest, which is probably due to the better recovery of Clostridium perfringens on a non selective medium. Compared to BCR/food trials 5 and 6 the range of counts found by the different laboratories was quite small for all three methods, indicating that the variation between laboratories was small. This was the first trial in which the same material was examined in two series on different days. A series effect was demonstrated for all three methods. For the two standardized methods(TSC-SM and SBA-SM) a learning effect was demonstrated between the first and second series of analysis: both the T2/(I-1) values and the geometric means were closer to each other for the second series than for the first series. This learning was not observed for the OWN method. A reproducibility value within a laboratory (Rl), in which the series component is included, was introduced, to obtain an indication of the real within laboratory precission. The values found for the repeatability (r), reproducibility within a laboratory (Rl) and reproducibility between laboratories (R) were close to the theoretical optimum, thus confirming good performance by the laboratories in BCR/Food trial 7 as well as good quality of the reference material. The Clostridium perfringens reference material proved to be stable during 15 months storage at -20 degrees C when enumeration was performed on the selective TSC medium, whereas a decrease in contamination level was noted with the non selective SBA medium. It is not clear what caused this difference. During 4 weeks storage at elevated temperatures an acceptable level of stability was achieved at 22 degrees C on both the TSC and SBA medium. The reference material was less stable at 30 degrees C and 37 degrees C after 4 weeks storage, but due to the design of the challenge test no conclusions could be drawn about the stability of the materials at these temperatures during a transport of maximum 7 days. However the transport times in the collaborative study, ranging from 1 to 7 days, appeared to have no effect on the count results. The use of pour plates for the examination of Clostridium perfringens reference materials might give problems with counting due the merging of the black halos surrounding the colonies, therefore in those cases the use of spread plates is recommended. It is concluded that the Clostridium perfringens reference material gave reproducible results and is therefore suitable as a reference material. This reproducibility combined with the stability during storage at -20 degrees C of the reference materials, confirmed that the material was suitable for a certification study.en
dc.description.sponsorshipEG/Measurement and Testing Programme RIVM-
dc.format.extent93 p-
dc.language.isoen-
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 281008007-
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/281008007.html-
dc.subject01nl
dc.subjectreference materialsen
dc.subjectclostridium perfringensen
dc.subjectring testsen
dc.subjectfood microbiologyen
dc.titleEnumeration of Clostridium perfringens in reference materials for food microbiology -BCR/FOOD trial 7en
dc.title.alternativeTelling van Clostridium perfringens in referentiematerialen voor levensmiddelen microbiologie -BCR/FOOD trial 7nl
dc.typeOnderzoeksrapport-
dc.contributor.departmentLWL-
dc.date.updated2012-12-12T15:04:48Z-
All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.