• Feedback
  • RIVM

Webbased Archive of RIVM Publications

Browse
Collection All
bullet
bullet
bullet
bullet
bullet
Listed communities
bullet
bullet

Webbased Archive of RIVM Publications > RIVM official reports > RIVM official reports > Een vergelijking tussen met CAR II versie 5.0 berekende concentraties en metingen van het LML

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/10029/258928
    Del.icio.us     LinkedIn     Citeulike     Connotea     Facebook     Stumble it!Title: Een vergelijking tussen met CAR II versie 5.0 berekende concentraties en metingen van het LML
Other Titles: A comparison between concentrations calculated with CAR II 5.0 and concentrations measured via the air quality network
Authors: Wesseling JP
Mooibroek D
van Pul WAJ
Affiliation: LVM
Publisher: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
Issue Date: 5-Jul-2007
Additional Links: http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680600003.html
http://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/680600003.pdf
Abstract: Lokale overheden gebruiken het model CAR II (Calculation of Air pollution from Road traffic) voor de berekening van de luchtkwaliteit in verkeersbelaste situaties. Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat de berekende stikstofdioxide en fijn stof concentraties redelijk goed overeen komen met metingen. De berekende concentraties zijn gemiddeld enkele microgrammen per kubieke meter hoger respectievelijk lager dan de gemeten stikstofdioxide en fijn stof concentraties.<br>Op basis van door gemeenten zelf aangeleverde verkeersgegevens zijn voor de jaren 2003, 2004 en 2005 berekeningen met CAR II, versie 5.0, uitgevoerd in de straten waar meetstations van het van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM staan. De resultaten van de berekeningen voor stikstofdioxide en fijn stof zijn vervolgens vergeleken met metingen in de straten over dezelfde periode.<br>De berekende stikstofdioxide concentraties zijn gemiddeld ruim twee microgram per kubieke meter hoger dan de gemeten concentraties. De berekende fijn stof concentraties zijn gemiddeld iets lager dan de gemeten concentraties. Er is voor fijn stof een grotere spreiding in de geconstateerde verschillen dan voor stikstofdioxide het geval is. De resultaten van CAR II voldoen voor de jaargemiddelde concentratie van zowel stikstofdioxide als fijn stof aan de in de wet gestelde eisen voor de nauwkeurigheid van de bepaling van jaargemiddelde concentraties.<br>In hoeverre de resultaten van de uitgevoerde vergelijking een garantie zijn voor de betrouwbaarheid en/of de toepasbaarheid van CAR voor toekomstige jaren is moeilijk te zeggen. Het is niet onmogelijk dat verschillende bouwstenen in de huidige CAR onvolkomenheden bevatten die elkaar nu (deels) compenseren.<br>
Dutch municipalities use the model CAR II (Calculation of Air pollution from Road traffic) to estimate local air quality in streets with traffic. RIVM has shown that the concentrations of nitrogen dioxide and particulate matter, as calculated by CAR II, version 5.0, are in fairly good agreement with measurements. Calculated concentrations are, on average, a few micrograms per cubic metre higher (for nitrogen dioxide) or lower (for particulate matter) compared to measurements.<br>Based on traffic information provided by municipalities, calculations were performed using CAR II, version 5.0, for the years 2003, 2004 and 2005 for those streets where a measuring station of the national air quality measuring network of the RIVM is located. The results of the calculations were compared with measurements during the same period. Calculated nitrogen dioxide concentrations are on average just over two micrograms per cubic metre higher than measured concentrations. For particulate matter the calculated concentrations are just below measured levels. Furthermore, the spread in differences between measured and calculated concentrations is larger for particulate matter.<br>With respect to accuracy of the calculations, the yearly averaged concentrations calculated by CAR II comply with legal regulations. It will be difficult to determine to what extent the results of the present study can be used to indicate the reliability and applicability of the CAR model in future. It is also quite possible that several modules of CAR contain errors, which, at present, counteract each other.<br>
Type: Onderzoeksrapport
Language: nl
Keywords: LUCHT
modellenonderzoek
luchtverontreiniging
wegverkeer
meetgegevens
vergelijkend onderzoek
modelling
air pollution
road traffic
measurements
comparison
Sponsors: VROM-LMV
Appears in Collections: RIVM official reports

Files in This Item:

There are no files associated with this item.All Items in WARP are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.