• Onderzoek naar de effecten van verschillende doseringen glycyrrhizine bij gezonde vrouwelijke vrijwilligers

      Bijlsma JA; Vloten P van; Gelderen CEM van; Mensinga TjT; Mout HA; Elvers LH; Leeuwen FXR van; Stolker AAM; Ginkel LA van; Looman CWN; Maas PJ van der; Koomans HA; Savelkoul TJF; NVIC; ARO; TEP; Academisch Ziekenhuis Utrecht (afd. Nefrologie); Erasmus Universiteit Rotterdam (iMGZ) (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1996-03-31)
      Teneinde een "no effect level" van glycyrrhizine vast te stellen, werd een dubbelblind, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek uitgevoerd bij 39 gezonde vrouwelijke vrijwilligers. Gedurende 8 weken werd glycyrrhizine in een dosis van 0, 1, 2 of 4 mg per kg lichaamsgewicht ingenomen. De doseringen en de keus voor vrouwelijke deelnemers waren gebaseerd op een voorafgaand pilot onderzoek. De volgende parameters werden bestudeerd: gewicht, bloeddruk, electrolyten concentratie in plasma, 24-uurs excretie van electrolyten in urine, plasma renine activiteit, plasma aldosteron concentratie, atriaal natriuretisch peptide concentratie en de concentratie van glycyrrhetinezuur in plasma. De deelnemers hielden een klachtenlogboek en eetdagboekjes bij. Alleen in de hoogste doseringsgroep van 4 mg glycyrrhizine per kg lichaamsgewicht werden effecten waargenomen. Deze betroffen volume expansie enerzijds en veranderingen in plasma electrolyten anderzijds. De volume expansie tijdens glycyrrhizine-inname kwam tot uiting in suppressie van het renine-angiotensine-aldosteron systeem en toename van gewicht. Tevens daalde de atriaal natriuretisch peptide-concentratie na het staken van de glycyrrhizine-inname. De electrolytveranderingen betroffen daling van plasma kalium en stijging van plasma bicarbonaat-concentratie tijdens de glycyrrhizine-inname. Op grond van deze gegevens kan een "no effect level" van 2 mg glycyrrhizine per kg lichaamsgewicht per dag worden afgeleid.