• A model for comparing occupational health and safety

      Uijt de Haag PAM; Bellamy LJ; Burdorf A; Heederik DJJ; Manuel HJ; Papazoglou IA; Portengen L; Pronk A; Tielemans E; CEV ; VTV ; SIR (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMTNOIRASErasmus Universiteit EURWhite Queen b.v., 2011-02-15)
      Werknemers kunnen op hun werk blootgesteld worden aan verschillende risico's, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen, fysieke belasting en ongevallen. De risico's van deze verschillende blootstellingen worden tot nu toe onafhankelijk van elkaar berekend en beoordeeld. Het blijkt haalbaar een model te ontwikkelen dat deze verschillende risico's op gelijke wijze berekent en daarmee vergelijkbaar maakt. Dit blijkt uit deze haalbaarheidsstudie van het RIVM in samenwerking met een consortium van deskundigen van de Universiteit Utrecht - IRAS, TNO - Kwaliteit van Leven, Erasmus Universiteit Rotterdam, White Queen B.V. en Y. Papazoglou in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de haalbaarheidsstudie is voor enkele beroepen in de bouwnijverheid een model ontwikkeld waarmee verschillende blootstellingen vergeleken kunnen worden. Het model berekent de ziektelast van het optreden van silicose en longkanker (ten gevolge van de blootstelling aan silica), lage rugklachten (ten gevolge van het tillen van zware lasten) en sterfte en letsel (ten gevolge van ongevallen). Als maat is de DALY gebruikt, waarmee de verschillende ziektes vergelijkbaar zijn gemaakt. De werking van het model is zo gedemonstreerd voor enkele beroepen en enkele ziektes. De eerste berekeningen met een pilotversie van het OHIA-model laten zien dat voor drie van de vier geselecteerde beroepen de ziektelast, uitgedrukt in DALY, ten gevolge van blootstelling aan silica een orde van grootte groter is dan de ziektelast ten gevolge van het tillen van zware voorwerpen en arbeidsgerelateerde incidenten, terwijl voor de timmerman de bijdragen van de drie blootstellingen vergelijkbaar zijn. Uit het model volgt ook dat de dynamiek van de verschillende blootstellingen heel anders is: het optreden van rugklachten en ongevallen gebeurt alleen tijdens het werkzame leven, terwijl bijvoorbeeld longkanker ten gevolge van silica-blootstelling voor een belangrijk deel pas na het werkzame leven gebeurt. Ook blijkt dat belangrijke informatie nog ontbreekt, en er nog grote onzekerheden zijn. Uit de haalbaarheidsstudie blijkt dat het mogelijk is te komen tot een geintegreerd model voor arbeidsveiligheid en -gezondheid. Hiermee is een perspectief ontwikkeld voor een model waarmee inzicht wordt verkregen in de sectoren en arbeidsomstandigheden die leiden tot de grootste ziektelast en waar de grootste verbeteringen mogelijk zijn. Hiermee kan de beleidsinzet beter worden geprioriteerd en verbeterprogramma's gerichter worden ingezet. De studie geeft ook inzicht in welke modelverbeteringen nog nodig zijn om te komen tot een praktisch toepasbaar model.