• Preparation of the first European Working Standard for phenylalanine in bloodspots: EWS-Phe-01

      Elvers LH; Loeber JG; Dhondt JL; LIS/IEP; Hop.Saint Philibert; Lille; France (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1996-12-31)
      Op initiatief van Prof. J.L. Dhondt (Frankrijk) werd op 13 en 14 januari 1996 een werkgroep bijeengeroepen, bestaande uit wetenschappelijke experts en fabrikanten van kits voor de bepaling van phenylalanine. Het doel van de werkgroep was consensus te bereiken over de wijze waarop bloedvlekkalibratoren voor phenylalanine moeten worden gemaakt. Er bleek een duidelijke behoefte te bestaan aan een 'Europees Standaardpreparaat voor phenylalanine in bloedvlekken'. Deze 'European Working Standard for Phenylalanine in bloodspots' (EWS-Phe-01) werd bereid door het RIVM in Bilthoven. In totaal werden 178 bloedvlekkaarten gemaakt met bloedvlekken waarvan de phenylalanineconcentratie werd vastgesteld op 55, 175, 295, 535 en 775 mumol/l. De lineariteit van de verschillende kalibratoren en de homogeniteit van de batch zijn goed. Uit een bewaarexperiment bij verschillende temperaturen, kan op basis van de tot nog toe verkregen resultaten worden afgeleid, dat de batch tenminste 24 weken stabiel is. Additionele data zullen na 1 en 2 jaar worden verkregen. De drie deelnemende fabrikanten van kits voor de bepaling van phenylalanine hebben inmiddels hun kalibratoren geijkt ten opzichte van de EWS-Phe-01. De voorlopige resultaten zien er veelbelovend uit: de onderlinge verschillen in meetuitkomsten zijn veel kleiner geworden.<br>