• Review and revision of empirical critical loads and dose-response relationships : Proceedings of an expert workshop, Noordwijkerhout, 23-25 June 2010

      Bobbink R; Hettelingh JP; CMM; mev (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMB-WARE (KUN), 2011-05-19)
      Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de wetenschappelijke basis beschreven voor nieuwe drempelwaarden voor stikstofdepositie (empirische kritische depositiewaarden). De hoeveelheid stikstof die vanuit de lucht neerslaat op de bodem is van invloed op de biodiversiteit. De empirische kritische depositiewaarden worden gebruikt om effecten van overmatige stikstofdepositie te schatten. De waarden zijn op basis van empirische veldwaarnemingen bepaald op diverse natuurtypen in Europa en zijn een update van resultaten uit 2003. In vergelijking met deze cijfers zijn nieuwe empirische kritische depositiewaarden tot stand gekomen, zoals voor oppervlaktewateren en mediterrane bossen. Daarnaast zijn enkele waarden verlaagd, zoals voor naaldbossen. Andere rapporten van het RIVM over effecten van luchtverontreiniging bevestigen dat stikstof in Europa een belangrijke risicofactor is voor onder meer veranderingen in de biodiversiteit. Het Coordination Centre for Effects (CCE) aan het RIVM heeft het onderzoek uitgevoerd in nauwe samenwerking met Onderzoekcentrum B-WARE (Nederland), enkele Europese RIVM-zusterinstellingen en andere Europese onderzoeksinstituten. De update is in 2009 gestart door het CCE onder de auspiciën van de UNECE Conventie voor grootschalige grensoverschrijdende luchtverontreiniging. Het CCE is in 1990 op verzoek van Nederland bij de UNECE opgericht. Het werd bij het RIVM gevestigd om met diens Europese netwerk van circa dertig instituten het Europese luchtbeleid te ondersteunen. Nieuwe wetenschappelijke informatie over de effecten van stikstof op (half-) natuurlijke ecosystemen is nu opgenomen in de Europese databank van empirische kritische depositiewaarden van stikstof. Deze zijn geclassificeerd volgens het European Nature Information System (EUNIS). Tijdens een door het CCE georganiseerde UNECEworkshop in juni 2010 hebben wetenschappers uit Europese lidstaten consensus bereikt over de resultaten. Consensus is belangrijk, omdat de effecten van stikstof binnen Europa kunnen verschillen als gevolg van variaties in meteorologische en bodemcondities.