• Natuurgraadmeters voor de behoudoptiek

   Brink BJE ten; Strien A van; Hinsberg A van; Reijnen MJSM; Wiertz J; Alkemade JRM; Dobben HF van; Higler LWG; Koolstra BJH; Ligtvoet W; et al. (AlterraCentraal Bureau voor de Statistiek (CBS)Bureau ESMBureau DHV, 2001-01-18)
   In het rapport zijn vier complementaire graadmeters uitgewerkt waarmee het nationale beleid gericht op natuurbehoud kan worden ondersteund in producten van het Natuur- en Milieuplanbureau: De Natuurwaarde geeft een beeld van hoe de natuur er als geheel voorstaat in natuurlijk, agrarisch en stedelijk gebied, het "ecologisch kapitaal". De Soortgroep Trend Index en de Rode Lijst Indicator geven aanvullende informatie op het niveau van soorten. Zij geven een beeld van respectievelijk de trend van soortgroepen sinds 1950 en van de mate waarin soorten in Nederland dreigen uit te sterven. De EHS-doelrealisatie graadmeter geeft een beeld van de realisatie van de doelen voor de Ecologische Hoofdstructuur. Deze graadmeters zijn relevant voor zowel de signalerings-, evaluatie- als verkenningsfunctie van het Natuur- en Milieuplanbureau. De graadmeters zijn bepaald op grond van de natuur- en milieubeleidwensen. Daarnaast is met operationele eisen rekening gehouden. Voor de rijks- en regionale watersystemen zullen bovengenoemde graadmeters nader vorm worden gegeven met het RIZA en het RIKZ, in aansluiting op de Europese Kaderrichtlijn Water.
  • Ontwerp Landelijk Meetnet Flora - Milieu & Natuurkwaliteit (LMF - M&N)

   Peijl MJ van der; Gremmen NJM; Tongeren OFR van; Heer M de; LBG (Bureau ESMBureau DAE, 2000-08-20)
   Het Landelijk Meetnet Flora - Milieu & Natuurkwaliteit maakt onderdeel uit van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het rapport stelt een ontwerp voor van het LMF - M&N gericht op uitvoering door provincies. In NEM-verband zijn twee meetdoelstellingen aan dit meetnet opgelegd. (1) Het signaleren van landelijke veranderingen in de ecologische kwaliteit van multifunctionele gebieden. (2) Het signaleren van landelijke veranderingen in milieu-aspecten, met name vermesting, verzuring en verdroging, en de gevolgen daarvan voor flora (en fauna). Bovendien moet het LMF - M&N de informatie verzamelen betreffende de algemene plantensoorten van de natuurgraadmeters van het Natuur- en Milieuplanbureau. Aan het meetnet ligt een stratificatiebasis ten grondslag. De dimensionering is statistisch onderbouwd. De methode gaat uit van permanente kwadraten.