• Assessment of risks of groundwater contamination from abandoned on-farm storage sites in Ukraine : Appendix report of project completion report

   Velstra J; Kovar K; Swartjes FA; Fraters B; Grekov V; Panasenko V; CMM; mev (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMAcacia Water BVPBLCenterderzhrodyuchist, 2013-01-11)
   Dit is het bijlagenrapport. Het hoofdrapport heeft rapportnummer 680272001 Dit rapport is het bijlagenrapport behorende bij het afsluitende projectrapport met de titel 'Risicobeoordeling van grondwaterverontreiniging ten gevolge van verlaten opslagplaatsen op landbouwbedrijven in Oekraïne. Afsluitend projectrapport.' Met RIVM rapport nummer 680272001. Het bijlagenrapport bevat een afdruk van de sheets van de in totaal 25 presentaties van Nederlandse en Oekraïense experts die zijn gepresenteerd tijdens de drie projectmissies die hebben plaatsgevonden in 2011 en 2012
  • Assessment of risks of groundwater contamination from abandoned on-farm storage sites in Ukraine : Project completion report

   Velstra J; Kovar K; Swartjes FA; Fraters B; Grekov V; Panasenko V; CMM; mev (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMAcacia Water BVPBLCenterderzhrodyuchist, 2013-01-11)
   Dit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft rapportnummer 680272001A Oekraïne kampt met een groot aantal puntbronnen van pesticiden en meststoffen die de landbouwgronden en het drinkwater bedreigen. Risicobeoordeling biedt de mogelijkheid om het grote aantal verontreinigde locaties te identificeren en prioriteren als een eerste stap naar sanering van de locaties Toenemende behoeften en afnemende budgetten Centerderzhrodyuchist, het Oekraïense Staatsinstituut voor Bodemvruchtbaarheid en Productkwaliteit, is verantwoordelijk voor zowel de monitoring van bodemkwaliteit als voor bodemvruchtbaarheidanalysen en bemestingsadvies. Het budget voor beide taken neemt af, terwijl de behoefte aan gedetailleerde monitoring en informatieverzameling toeneemt om een voldoende en een veilige voedselproductie voor de toekomst zeker te stellen. Het veiligstellen van landbouwgrond en voedselveiligheid De risico's van grondwaterverontreiniging zijn reëel door uitspoeling van pesticiden en meststoffen uit verlaten en onbeheerde opslagplaatsen voor deze producten in het landelijk gebied. De verontreiniging van het grondwater vormt een bedreiging voor zowel de landbouwproductie (gewasopbrengst en de voedselveiligheid) als voor de drinkwatervoorziening van kleine dorpen. Deze dorpen zijn voor hun drinkwater meestal afhankelijk van locale drinkwaterputten. Prioriteren en differentiëren van puntbronnen Teruglopende budgetten en de hoge kosten gerelateerd aan het saneren van al deze locaties vragen om een methodologie voor risicobeoordeling van puntbronnen. Hieronder wordt verstaan, ten eerste, het uitvoeren van een inventarisatie van relevante puntbronnen en/of processen die de mobiliteit van verontreinigingen beïnvloeden. Ten tweede betekent dit het bepalen in welke mate verontreinigingen in het freatische grondwater terechtkomen en op welke wijze deze worden getransporteerd via grondwaterstroming door de ondergrond. Ten derde houdt het in het uitvoeren van een risicobeoordeling met betrekking tot de land- en watergebruiksfuncties in de nabijheid van puntbronnen. Deze methodologie is uitgewerkt door de Nederlandse en Oekraïense deskundigen en vastgelegd in een leidraad. Financiering en team Bovenstaande bevindingen zijn het resultaat van een project, gefinancierd door Agenschap NL, om de opties te onderzoeken voor het gebruik van aardobservatie en GIS in de bodemkwaliteitsmonitoring in de Oekraïne. Een team van Nederlandse experts, afkomstig van het RIVM, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het adviesbureau Acacia Water BV, heeft dit project in 2011 en 2012 uitgevoerd samen met experts van Centerderzhrodyuchist en experts van twee andere Oekraïense instituten en organisaties, zowel overheid als bedrijfsleven.
  • Monitoring of the soil quality and vegetation using data of remote sensing in the Ukraine : Appendix report of project completion report

   Fraters B; Kovar K; de Jong S; Bartholomeus V; Grekov V; Panasenko V; CMM; mev (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMUniversity of UtrechtWageningen UniversityCenterderzhrodyuchist, 2012-12-06)
   Dit is het bijlagenrapport. Het hoofdrapport heeft nummer 680271001 Alleen digitaal beschikbaar Dit rapport is het bijlagenrapport behorende bij het afsluitende projectrapport met de titel 'Monitoring van bodemkwaliteit en vegetatie in de Oekraïne met gebruik van aardobservatiegegevens. Afsluitend projectrapport.' Met RIVM rapport nummer 680271001. Het bijlagenrapport bevat een afdruk van de sheets van de in totaal 32 presentaties van Nederlandse en Oekraïense experts die zijn gepresenteerd tijdens de drie projectmissies die hebben plaatsgevonden in 2011. Dit is het bijlagenrapport. Het hoofdrapport heeft nummer 680271001
  • Monitoring of the soil quality and vegetation using data of remote sensing in the Ukraine : Project completion report

   Fraters B; Kovar K; de Jong S; Bartholomeus V; Grekov V; Panasenko V; CMM; mev (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMUniversity of UtrechtWageningen UniversityCenterderzhrodyuchist, 2012-12-06)
   Dit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft nummer 680271001-A Alleen digitaal beschikbaar Oekraïne heeft te kampen met wind- en watererosie, die de vruchtbare maar ook kwetsbare lössgronden bedreigen. Aardobservatie en geografische informatiesystemen (GIS) bieden de mogelijkheid om tegen relatief lage kosten grote bodemoppervlakten te monitoren. Met deze middelen kan worden vastgesteld welke gebieden door erosie worden bedreigd. Daarnaast zijn ze geschikt om de effecten van maatregelen tegen erosie te monitoren. Op deze manier is de noodzakelijke bodemmonitoring minder afhankelijk van kostbare grondstations. Dit blijkt uit onderzoek dat het RIVM in samenwerking met diverse Nederlandse en Oekraïense deskundigen heeft uitgevoerd in opdracht van AgentschapNL. Toenemende behoeften en afnemende budgetten Het onderzoek is ingesteld vanwege de afnemende budgetten van het Oekraïense Staatsinstituut voor Bodemvruchtbaarheid en Productkwaliteit Centerderzhrodyuchist. Dit instituut is verantwoordelijk voor zowel de monitoring van bodemkwaliteit als voor bodemvruchtbaarheidanalysen en bemestingsadvies. Om voldoende voedselproductie voor de toekomst zeker te stellen, neemt de behoefte aan gedetailleerde monitoring en informatieverzameling juist toe. Bestaande informatie veiligstellen Behalve voorstellen voor alternatieve monitoringssystemen, is uitgezocht hoe data over bodemgegevens van de Oekraïne het beste kunnen worden gedigitaliseerd. De vele kaarten, laboratoriumanalyses, veldwaarnemingen enzovoort, waar het land over beschikt zijn voornamelijk op papier vastgelegd. Voor trendanalyses is het van belang deze gegevens veilig te stellen en digitaal beschikbaar te hebben. De infrastructuur van het 'Global Soil Data Mapping'- project blijkt hiervoor een geschikt en kosteffectief instrument. Uitbreiding van het landbouwareaal Ten slotte is een start gemaakt met onderzoek waarbij wordt gekeken of met een betaalbare techniek de mate van verontreiniging kan worden beoordeeld van de landbouwgrond die 25 jaar geleden verloren is gegaan door het ongeluk met de kerncentrale in Tsjernobyl. Naar verwachting is de verontreiniging dermate sterk verminderd dat in bepaalde gebieden de bodem weer kan worden ingezet om agrarische gewassen te verbouwen. Dit onderzoek wordt door de Oekraïense experts voortgezet buiten het kader van dit project. Dit is het hoofdrapport. Het bijlagenrapport heeft nummer 680271001-A