• Stofstroomanalyse van zes zware metalen - Gevolgen van autonome ontwikkelingen en maatregelen

      Annema JA; Paardekooper EM; Booij H; Oers LFCM van; Voet E van der; Mulder PAA; LAE; CML (Centrum voor Milieukunde Leiden (CML)Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM)., 1995-04-30)
      In dit rapport worden de stofstromen door economie en milieu beschreven van zes zware metalen: koper, zink, lood, chroom, cadmium en kwik in het basisjaar 1990. Met behulp van scenarioberekeningen is het effect van het milieubeleid met aanvullende maatregelen op de stofstromen in 2010 geschat. De studie is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van VROM, afdeling Stoffen, omdat de gestelde milieukwaliteitsnormen voor de geselecteerde zware metalen in een aantal milieucompartimenten en restprodukten (onder andere RWZI-slib en AVI-bodemas) wordt overschreden. Uit de studie blijkt dat het huidige milieubeleid tot reducties leidt, maar dat deze niet voldoende zijn om de gewenste milieukwaliteit te bereiken. Daarom worden (potentiele) aanvullende beleidsmaatregelen opgesomd, die volgens de berekeningen wel voldoende effectief zijn. Een nevendoelstelling van de studie was het bepalen van de effectiviteit van het milieubeleid voor wat betreft voorraadbeheer.