• An international comparison of four quantitative risk assessment approaches : Benchmark study based on a fictitious LPG plant

      Gooijer L; Cornil N; Lenoble CL; CEV; mev (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVMFaculté Polytechnique de MonsIneris, 2012-01-30)
      De methoden die in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Wallonië (België) en Nederland worden gebruikt om externe veiligheidsrisico's te bepalen verschillen sterk van elkaar. Dat betreft zowel de manier waarop de berekeningen worden uitgevoerd als de aard van de effecten die worden berekend (zoals dodelijke slachtoffers of gezondheidsschade aan personen). Desondanks liggen de veiligheidsafstanden die met deze methoden zijn berekend dicht bij elkaar. Dit blijkt uit een risicoanalyse die door experts uit deze landen is uitgevoerd van een fictief opslagbedrijf met lpg. Gelijksoortige uitkomsten kunnen overigens per land tot uiteenlopend beleid leiden. Zo gelden de veiligheidsafstanden in Nederland en Frankrijk als limietwaarden, maar in België en het Verenigd Koninkrijk als advieswaarden.