• Annoyance, sleep disturbance, health aspects, perceived risk and residential satisfaction around Schiphol airport: Summary of results of a questionnaire

   TNO-PG; RIVM; CCM; IMA; TNO-PG (TNO-PG, 1999-02-12)
   In het kader van de Gezondheidskundige Evaluatie Schiphol is door het RIVM en TNO-PG een onderzoek uitgevoerd naar ervaren hinder, slaapverstoring, gezondheids- en belevingsaspecten rond de luchthaven Schiphol. De gegevens voor dit onderzoek zijn verzameld met een schriftelijke vragenlijst. Van de 30.000 benaderde personen heeft 39 procent de vragenlijst teruggestuurd. Uit dit onderzoek bleek dat de hinder door vliegtuiggeluid rond de luchthaven Schiphol hoger was dan verwacht, ook wanneer rekening werd gehouden met mogelijk selectieve (non-) respons. Geluid door vliegtuigen leidde tot meer hinder en slaapverstoring, een vaker als slecht ervaren gezondheid en een toename in het gebruik van medicijnen. Ook ervaarde men meer risico's van het vliegverkeer en was men minder tevreden over de woonomgeving naarmate de geluidbelasting door vliegtuigen hoger is. Mensen die dichter bij de luchthaven wonen rapporteerden vaker hinder door geur en door stof/roet of rook van vliegtuigen en meer luchtwegklachten. Ook gebruikten meer mensen medicijnen tegen astma en/of allergie. Het aantal mensen dat aangaf erg gehinderd te zijn of in de slaap gestoord te worden door vliegtuiggeluid was in absolute aantallen het grootst buiten de wettelijke zones voor (nachtelijk) vliegverkeer. Ook werd op grotere afstand van de luchthaven nog hinder van geur en stof/roet of rook van vliegtuigen waargenomen.
  • Sportzorg op de kaart

   Boven PF van; Togt CR van der; Graafmans WC; VTV (VSGTNO-PG, 2004-04-16)
   Sportzorg op de kaart is een regionale verkenning van vraag naar en gebruik van sportzorg. Sportzorg is zorg die specifiek gericht is op behoud, herstel en bevordering van de gezondheid van de sportende en bewegende populatie. De sportzorgaanbieder, zoals een sportarts of een sportfysiotherapeut, kan door zijn specifieke kennis een belangrijke rol spelen voor mensen met een blessure. We richten ons met name op de curatieve aspecten van de sportzorg. Met behulp van sportparticipatiegegevens van 15 grote sporten geven we een beeld van het regionaal spreidingspatroon van sporten en daarmee van de verwachte vraag naar sportzorg die daaruit voortvloeit.