• Managing Malaria ; an evolutionary modelling approach

   Janssen MA; Martens WJM; MNV (1996-07-31)
   Door toenemende resistentie-ontwikkeling van de malariaparasiet voor antimalaria medicijnen, en van de malariamuskiet voor insecticiden, wordt een effectief beleid voor malaria in veel tropische landen bemoeilijkt. Tezamen met een mogelijke klimaatverandering zou dit de incidentie van malaria in de komende decennia kunnen doen toenemen. In dit rapport wordt het gebruik van een evolutionaire modelleerwijze geintroduceerd om adaptatie van muskieten aan insecticiden en van parasieten aan medicijnen te kunnen simuleren. Door een zogenaamd genetisch algoritme aan een dynamisch malaria-epidemiologisch model te koppelen, ontstaat een complex adaptief system dat geschikt is om aanpassingsprocessen te simuleren, zowel binnen de muskietenpopulatie als binnen de parasietenpopulatie. Deze nieuwe modelleerwijze is gebruikt om een aantal strategieen voor malariabeleid te analyseren voor gebieden met hoge en lage endemiciteit. Een uitvoerige gevoeligheidsanalyse is uitgevoerd voor de resistentieontwikkeling, waarbij is gekeken naar de invloed van migratie van vatbare muskieten en parasieten, de mate waarin insecticiden en medicijnen de muskieten en parasieten bereiken en het initieele resistentie niveau. Verder is de invloed van temperatuursverandering op de verspreiding van malaria bekeken. De resultaten suggereren dat een adequaat gebruik van insecticiden en medicijnen malaria in laag endemische gebieden kan doen verminderen, al zal er beduidende intensivering moeten plaatsvinden indien de gemiddelde temperatuur gaat stijgen. Echter in gebieden met een hoge endemiciteit kan het (inadequaat) gebruik van medicijnen en insecticiden de incidentie van malaria doen stijgen, dit ten gevolge van het verloren gaan van de natuurlijk opgebouwde immuniteit. Een klimaatverandering kan in deze gebieden tot een (kleine) afname van de incidentie leiden door een stijging van immuniteit van volwassenen. Een duurzaam malariabeleid zal in deze regio's gevonden moeten worden in o.a. het stimuleren van sociaal-economische ontwikkeling en goede (vector-vrije) huisvesting. Deze modelleerwijze is in lijn met het toenemende inzicht dat evolutionaire principes belangrijk zijn in gezondheidswetenschappen.
  • Manual for Dynamic Modelling of Soil Response to Atmospheric Deposition

   Posch MB; Hettelingh J-P; Slootweg J; LED; UNECE Working Group on Effects; ICP M&M Coordination Center for Effects (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-04-25)
   The objective of this manual is to inform the network of National Focal Centers (NFCs) about the requirements of methodologies for the dynamic modelling of geochemical processes in soils in particular. This information is necessary to support European air quality policies with knowledge on time delays of ecosystem damage or recovery caused by changes, in time, of acidifying deposition. This manual has been requested by bodies under the Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP) to support the extension of the European critical load database with dynamic modelling parameters. A Very Simple Dynamic (VSD) model is described to encourage NFCs to meet minimum data requirements upon engaging in the extension of national critical load databases. This manual can be consulted in combination with a running version of VSD which is available on www.rivm.nl/cce. The manual also provides an overview of existing dynamic models which generally have more complex input data requirements. Finally, the manual tentatively describes possible linkages between dynamic modelling results and integrated air pollution assessment modelling. This linkage is necessary for use in the near future support of the review of the 1999 CLRTAP Protocol to Abate Acidification, Eutrophication and Ground-level Ozone (the "Gothenburg Protocol") and the 2001 EU National Emission Ceiling directive.
  • Manual for Dynamic Modelling of Soil Response to Atmospheric Deposition

   Posch M; Hettelingh JP; Slootweg J; LED; UNECE Working Group on Effects; ICP M&M Coordination Center for Effects (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-04-25)
   Dit rapport informeert het netwerk van National Focal Centra (NFCs) over de vereisten van methodologien voor de gevolgtijdelijke (dynamische) modellering van geochemische processen, vooral in bodems. Deze informatie is nodig om het Europese luchtbeleid te kunnen ondersteunen met kennis over tijdsvertragingen van ecosysteemherstel of -schade als gevolg van veranderingen, in de tijd, van verzurende depositie. Het is geschreven op verzoek van werkgroepen onder de Conventie van Grootschalige Grensoverschrijdende Luchtverontreiniging (CLRTAP). Dit ter ondersteuning van de uitbreiding met dynamische model parameters van de Europese databank die momenteel uitsluitend kritische waarden voor verzurende en vermestende deposities bevat. Een Very Simple Dynamic (VSD) model wordt beschreven teneinde NFCs aan te moedigen om te voldoen aan minimale databehoeften bij de uitbreiding van nationale databanken van kritische waarden. De handleiding kan worden geraadpleegd in combinatie met het gebruik van een geimplementeerde versie van het VSD dat beschikbaar is op www.rivm.nl/cce. De handleiding geeft ook een overzicht van bestaande dynamische modellen die doorgaans meer complexe databehoeften hebben. Tenslotte verschaft het rapport een eerste beschrijving van mogelijke verbindingen tussen resultaten van dynamische modellering en geintegreerde modellen voor de analyse en ondersteuning van luchtbeleid. Deze zijn in de nabije toekomst nodig voor de ondersteuning van de beleidsmatige evaluatie van het 1999 CLRTAP Protocol voor de bestrijding van verzuring, vermesting en troposferische ozon (het Gotenburg protocol) en de EU-richtlijn 2001/81/EG van het Europese Parlement (2001) inzake nationale emissieplafonds voor bepaalde luchtverontreinigende stoffen (NEC directive).<br>
  • Manual for summarising and evaluating environmental aspects of plant protection products

   Mensink BJWG; Smit CE; Montforts MHMM; SEC (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2008-10-24)
   Het RIVM heeft een handleiding opgesteld om studies voor het beoordelen van milieurisico's van gewasbeschermingsmiddelen samen te vatten. De handleiding geeft vervolgens aanwijzingen om de betrouwbaarheid te kunnen beoordelen van verschillende soorten (standaard)toetsen over de afbraak, verspreiding en effecten van deze stoffen in het milieu. Ook geeft het rapport aan hoe het onderzoeksresultaat voor de uiteindelijke risicobeoordeling kan worden gebruikt. Deze handleiding vergroot de eenduidigheid tussen beoordelingen van verschillende organisaties. De eerste versie van deze handleiding heeft het RIVM in 1995 uitgebracht. Nadien is de inhoud in interne tussenrapportages verschillende malen aangepast. Met het huidige rapport is wederom een openbare versie beschikbaar.
  • Manual for summarising and evaluating the environmental aspects of pesticides

   Mensink BJWG; Montforts M; Wijkhuizen-Maslankiewicz L; Tibosch H; Linders JBHJ; ACT (1995-07-31)
   (ABSTRACT-NEDERLANDS) Deze handleiding geeft richtlijnen voor het samenvatten en beoordelen van diverse milieu-aspecten van landbouwkundige en niet-landbouwkundige bestrijdingsmiddelen. Het betreft dat deel van de toelatingsprocedure in Nederland dat de risico-schatting voorafgaat. De eisen van de Nederlandse overheid voor de toelating van bestrijdingsmiddelen zijn opgenomen in deze handleiding. Omdat ze niet integraal zijn opgenomen wordt het aangeraden het CTB Aanvraagformulier te raadplegen, indien gewenst. De handleiding richt zich vooral op richtlijnen wat betreft het gedrag in water en bodem, de ecotoxiciteit voor aquatische en terrestrische organismen, en de bioconcentratie in aquatische organismen. De richtlijnen hebben betrekking op zowel de intrinsieke betrouwbaarheid van de door de fabrikant aangeleverde testrapporten als op de beknopte beschrijving van deze rapporten in een zogeheten RIVM Adviesrapport. Dit laatste wordt opgesteld door de afdeling Beoordeling Bestrijdingsmiddelen Milieu (BBM) ten behoeve van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). Dit College heeft de verantwoordelijkheid voor het al dan niet toelaten van bestrijdingsmiddelen op de Nederlandse markt in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet. Er is onderscheid gemaakt tussen de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van testen. Het eerste verwijst naar de intrinsieke aspecten van een test - methodologie, rapportage -, het laatste verwijst naar het nut van een dergelijke test voor een specifiek doel - bijvoorbeeld risico-schatting. De nadruk ligt in deze handleiding op de betrouwbaarheid, en het geeft een check-list per milieu-aspect om op grond hiervan onderscheid te kunnen maken tussen betrouwbare, minder betrouwbare en onbetrouwbare testen. Deze check-listen worden weergegeven als zogenoemde resume-tabellen ; zij vormen de kern van de handleiding. De handleiding is niet compleet. Talrijke milieu-aspecten zijn momenteel zowel nationaal als internationaal in discussie. Daarom is de handleiding een reflectie van de huidige stand van zaken. Ze zal regelmatig worden bijgesteld om de nationale en internationale ontwikkelingen bij te kunnen houden. De risico-schatting is eveneens niet opgenomen. Dit zal gebeuren in een volgende versie.
  • Manual for summarising and evaluating the environmental aspects of pesticides

   Mensink BJWG; Montforts M; Wijkhuizen-Maslankiewicz L; Tibosch H; Linders JBHJ; ACT (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-07-31)
   This Manual gives guidance in summarising and evaluating the environmental aspects of agricultural and non-agricultural pesticides. Actually this is the part of the pesticide registration process in the Netherlands preceding the risk assessment. The requirements of the Dutch government for admission of pesticides to the market are included in the Manual. As they are not reported exhaustively, it is advised to consult the CTB Application Form, if felt necessary. This Manual focusses primarily on instructions with respect to studies on behaviour in water and soil, ecotoxicity for aquatic and terrestrial organisms, and bioconcentration for aquatic organisms. The instructions cover both the intrinsic reliability of test reports provided by the industry, and the summarised description of these reports in an Advisory Report of RIVM. The latter is prepared by the Department of Evaluating Environmental Aspects of Pesticides on behalf of the Dutch Board for the Authorisation of Pesticides (CTB). This Board has the responsibility for admitting or refusing pesticides on the Dutch market in view of the Pesticides Act. A distinction has been made between the reliability and usefulness of tests. The first refer to intrinsic aspects of a test - methodology, description -, the latter to the use of such a test for a particular purpose - e.g. risk assessment. In this Manual the emphasis is on the reliability, and it offers a check-list per environmental item to discriminate between reliable, less reliable and not reliable tests. These check-lists are presented as so-called summary tables, and they are the core of the Manual. This Manual does not claim to be complete. Many environmental issues are currently in discussion both nationally and internationally. Therefore this Manual represents the state of art. It will be updated regularly to cope with these national and international developments. The risk assessment is also not included and will be dealt with in a follow-up.
  • Manual of FOCUS PEARL version 1.1.1

   Titak A; Berg F van den; Boesten JJTI; Kraalingen D van; Leistra M; Linden AMA van der; LBG (Alterra Green World Research, 2001-03-22)
   In het kader van de Europese en Nederlandse toelating van bestrijdingsmiddelen wordt het PEARL model gebruikt om de uitspoeling van bestrijdingsmiddelen naar het ondiepe grondwater te berekenen. Het model is tevens geschikt voor evaluatie van gevoerd beleid (Meerjaren Plan Gewasbescherming; Gewasbescherming 2000+).PEARL staat voor 'Pesticide Emission Assessment at Regional and Local scales'. Het model is een gezamenlijk product van Alterra en het RIVM. Het model vervangt de modellen PESTLA en PESTRAS. Model en data kunnen worden bereikt via een Grafische gebruikersinterface onder Windows 95/98/NT. Alle gegevens worden opgeslagen in een relationele database. Het systeem is al gevuld met gegevens over de Europese en Nederlandse standaardscenario's. Dit rapport beschrijft de processen en parameters in PEARL 1.1. Het rapport bevat tevens een beschrijving van in- en uitvoerbestanden en geeft handreikingen bij de modelparameterisatie. Tenslotte wordt het Nederlands standaardscenario kort beschreven.
  • Manual of FOCUS PEARL version 1.1.1

   Titak A; Berg F van den; Boesten JJTI; Kraalingen D van; Leistra M; Linden AMA van der; Alterra Green World Research; LBG (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2001-03-22)
   The PEARL model is used to evaluate the leaching of pesticide to the groundwater in support to the Dutch and European pesticide registration procedures. PEARL is an acronym for Pesticide Emission Assessment at Regional and Local scales. The model is a joint product of Alterra Green World research and the National Institute of Public Health and the Environment, and it has replaced the models PESTLA and PESTRAS since June first, 2000. Model and data can be accessed through a user-friendly Graphical User Interface for Windows 95/98/NT. All data are stored in a relational database. Both the Dutch standard scenario and the European standard scenarios as suggested by the FOCUS modeling working group can be accessed through the User Interface. This report gives a description of the processes and parameters included in PEARL version 1.1. It also contains a description of the Pearl User Interface and the input and output files. The Dutch standard scenario is described briefly.
  • Manual on integrated water quality evaluation

   Zwart D de; Trivedi RC; Kruijf HAM de; ECO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-01-31)
   This manual for integrated water quality evaluation is based on the experiences gained in a six year collaboration between the Central Pollution Control Board in India and the RIVM. The Dutch part of this study was financed by the Directorate General for International Cooperation, while the Indian committment was taken care of by the Department of Environment and Forests. Next to the scientific justification, the manual contains a "cook book" description of the many methods and procedures which should be applied for sampling, analysis and data evaluation. As an annex, interpretation examples are given of the 1993-1994 monitoring results for a number of Indian river systems.
  • Manual on integrated water quality evaluation

   de Zwart D; Trivedi RC; de Kruijf HAM; ECO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-01-31)
   Deze handleiding voor integrale waterkwaliteitsbeoordeling is samengesteld op basis van de bevindingen die zijn opgedaan in een zes jaar durende samenwerking tussen de Central Pollution Control Board in India en het RIVM. Het aan dit werk ten grondslag liggende onderzoek werd van de Nederlandse zijde gefinancierd door het Directoraat Generaal voor Internationale Samenwerking, terwijl de financiering vanuit India voor rekening kwam van het Department of Environment and Forests. Naast een rechtvaardiging van de wetenschappelijke achtergrond omvat de handleiding de beschrijving van een groot aantal methoden en procedures voor bemonstering, analyse en gegevensbeoordeling. In een bijlage wordt een aantal voorbeelden gegeven van werkelijke beoordelingsresultaten die zijn gebaseerd op metingen die in verschillende riviersystemen in India zijn uitgevoerd in het monitoring seizoen 1993-1994.<br>
  • The MAP COMPARISON KIT: methods, software and applications

   Borsboom-van Beurden JAM; Jong K de; Niet R de; Nijs ACM de; Hagen A; Klein Goldewijk CGM; Verburg P; Visser H; IMP (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2004-01-16)
   Comparing maps is an important issue in environmental research. Reasons for comparing maps may be: (i) the different socio-economic scenarios on which they are based, (ii) detection of temporal changes, (iii) calibration/validation of land-use models, (iv) hot-spot detection, (v) their use in uncertainty analysis, and (vi) their origin in different methodologies/models. This report addresses the problem of quantifying subsequent map similarities and dissimilarities.Our main focus is on maps denoted as 'categorical' or 'nominal'. A number of the five map- comparison techniques are described. These techniques differ in mathematical approach (no math, 'cell by cell', two types of 'fuzzy' and 'single-map statistics') and apply to different types of maps (nominal, ordinal, ratio and interval scale). Special attention is given to the comparison of maps through fuzzy-set calculation rules. The rationale is that fuzzy-set map comparison is very close to human judgement, as shown in an Internet experiment.The MAP COMPARISON KIT (MCK) software plays a major role in the report. MCK, a software package for 'state-of-the-art' map comparison, contains all the examples used in this report. The software, developed by order of the Netherlands Environmental Assessment Agency, was fully designed by the Research Institute for Knowledge Systems. The software will be made publicly available on the RIVM website early 2004 (www.rivm.nl).
  • The MAP COMPARISON KIT: methods, software and applications

   Borsboom-van Beurden JAM; de Jong K; de Niet R; de Nijs ACM; Hagen A; Klein Goldewijk CGM; Verburg P; Visser H; IMP (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2004-01-16)
   Kaarten, en in het bijzonder landgebruikskaarten, worden gepresenteerd in een reeks van uitgaves van het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP/RIVM). Voorbeelden zijn de Milieu- en Natuurverkenning die eens per vier jaar uitkomen, als ook de Milieubalans en Natuurbalans die jaarlijks worden gepubliceerd. Kaarten en kaartbeeldvergelijkingen spelen een belangrijke rol bij het tot stand komen van deze producten. Hierbij kunnen kaarten voor allerlei doeleinden vergeleken worden: (i) kaarten kunnen gebaseerd zijn op verschillende economische/demografische scenario's, (ii) detectie van veranderingen in landgebruik in de tijd, (iii) calibratie en validatie van landgebruiksmodellen, (iv) detectie van hot-spots in kaarten, (v) onzekerheidsanalyse en (vi) analyse van kaarten die afkomstig zijn van verschillende onderzoeksgroepen of modellen. Dit rapport is gericht op het kwantificeren van verschillen en overeenkomsten in kaarten. Hierbij ligt de nadruk op nominale en ordinale kaarten. Voor dit type kaarten is het uitvoeren van vergelijkingen het lastigst. Immers, hoe zou je verschillen tusen de nominale landgebruikscategorieen 'grasland', 'bebouwing' of 'recreatie' numeriek moeten uitdrukken? We beschrijven een vijftal methodes om kaartbeelden te vergelijken. Deze methodes verschillen in wiskundige benadering (geen wiskunde, 'cel bij cel', twee soorten 'fuzzy' en kengetallen voor enkelvoudige kaarten) als ook in het type kaarten waarvoor ze bedoeld zijn (nominale schaal, ordinale schaal, ratio-schaal en interval-schaal ). Speciale aandacht wordt besteed aan kaartbeeldvergelijking gebaseerd op rekenregels uit de fuzzy-set theorie. De kaartbeeldvergelijkingsmethodes worden geillustreerd aan de hand van een aantal case-studies. De voorbeelden varieren van de analyse van historisch agrarisch grondgebruik over de periode 1700 tot 1990, tot het analyseren voor landgebruikstoekomstbeelden voor het jaar 2020. Speciale toepassingen zijn het calibreren en valideren van landgebruiksmodellen, en het zoeken naar inconsistenties in landgebruikskaarten van het CBS. Alle analyses uit het rapport zijn uitgevoerd met de MAPCOMPARISONKIT-software. Dit software pakket is in opdracht van het RIVM ontwikkeld door het Research Instituut voor KennisSystemen (RIKS). De software is uniek in het integreren van vier kaartbeeld-vergelijkingsmethodes. De software zal begin 2004 algemeen beschikbaar worden gesteld via de RIVM-website (www.rivm.nl). We concluderen dat de nieuw ontwikkelde MAPCOMPARISONKIT-software een krachtig 'state of the art' hulpmiddel is bij het analyseren van kaartbeelden.
  • Mapping Critical Loads for Europe. CCE Technical Report no. 1

   Hettelingh JP; Downing RJ; de Smet PAM; de Vries W; Schopp W; Chadwick MJ; Kuylenstierna JCI; Gough CA (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1991-07-31)
   This first Technical report of the Coordination Center for Effects (CCE) presents European maps of critical loads of actual acidity, sulphur and nitrogen, and maps displaying European geographical patterns of exceedances of current deposition over critical loads. Methods and assumptions used to produce these CCE maps are summarized in this report but can be found in more detail in the Mapping Manual (UN ECE, 1990a) and its annexes, as well as the Mapping Vademecum (Hettelingh and de Vries), 1991), of which several drafts were produced during the mapping exercise. This report also aims to provide an preliminary evaluation of the CCE maps through (1) comparison with the Stockholm Environment Institute senstitivity map which has been used by the UN ECE Task Force on Integrated Assessment Modeling (TFIAM) to assess abatement strategies, and (2) comparison of braodscale European data to two cases of national data used in the mapping exercise.<br>
  • Mapping dry deposition of acidifying components and base cations on a small scale in Germany

   Leeuwen EP van; Draaijers GPJ; Jong PGH de; Erisman JW; LLO (1996-04-30)
   Resultaten worden gepresenteerd van het onderzoek 'Kartering van droge depositie van verzurende componenten en basische kationen in Duitsland met een hoge ruimtelijke resolutie'. Met deze kaarten kunnen overschrijdingen van 'critical loads' meer gedetailleerd worden bepaald dan wanneer gebruik wordt gemaakt van regionale depositieschattingen (bijvoorbeeld gegenereerd door het EMEP model). De droge depositie-velden, welke voor 1989 en 1993 berekend zijn met het EDACS model (European Deposition of Acidifying Components on a Small scale), weerspiegelen het ruimtelijk gedetailleerde patroon uit de landgebruikskaart, alsmede het regionale concentratie- en klimaatspatroon in Duitsland. De droge depositie van potentieel zuur (SOx+NOy+NHx) was het hoogst in Oost-Duitsland en het laagst in Zuid-Duitsland. De droge depositie van zeezout gecorrigeerd Mg2+ plus Ca2+ plus K+ was het hoogst in Oost en Zuid-Oost Duitsland en het laagst in Noord-West Duitsland. De droge depositie op bossen was hoger dan de gemiddelde depositie op Duitsland: ca. 40% voor de verzurende componenten en 25% voor de basische kationen. De relatieve bijdrage van SOx, NOy en NHx aan de droge depositie van potentieel zuur bedroeg respectievelijk ca. 75%, 15% and 10%, zowel voor Duitsland gemiddeld als voor bossen. De droge depositie van SOx, NOy, NHx en potentieel zuur was in 1989 hoger dan in 1993: respectievelijk 24%, 16%, 12% and 22%. Het percentage van de totale (nat+droog) potentieel zure depositie dat wordt geneutraliseerd door depositie van zeezout gecorrigeerd Mg2+ plus Ca2+ plus K+ was het grootst (ca. 20-30%) in Noord-Oost en Zuid-Duitsland. De EDACS modelresultaten zijn vergeleken met doorvalfluxen. Gezien de relatief grote onzekerheid in zowel de model- als de doorvalschattingen kwamen beide redelijk overeen. Gemiddeld verschilden de schattingen niet significant.
  • Mapping land cover for environmental monitoring on a European scale. Pilot project for the applicability of NOAA-AVHRR HRPT data

   Mucher CA; Velde RJ van de; Nieuwenhuis GJA; LBG; DLO Winand Staring Centrum (DLO-Winand Staring CentrumWageningen (SC-DLO), 1994-12-31)
   De toepasbaarheid van NOAA- AVHRR HRPT-satelliet-gegevens voor het in kaart brengen van landbedekkingsklassen op continentale schaal voor milieumonitoring is onderzocht. De doelstellingen waren het beoordelen van de mogelijkheid een methode te ontwikkelen ten behoeve van het opzetten van een geo- gerefereerd Europees landbedekkingsbestand, en om de ruimtelijke nauwkeurigheid van de '10 Minutes pan- European Land Use Database' te evalueren en te verbeteren. Deze nauwkeurigheid voor Nederland van de '10 Minutes pan-European Land Use Database' is lager dan die van het uit NOAA-AVHRR afgeleide bestand. Het ruimtelijk patroon van de nitraatgift, afgeleid met behulp van het NOAA-AVHRR bestand, is meer gedetailleerd dan dat, afgeleid met behulp van het '10 Minutes'-bestand. Gezien de resultaten van deze studie kan geconcludeerd worden dat NOAA-gegevens een waardevolle bron voor het landbedekkingsbestand zijn.
  • Mapping of exceedances of ozone critical levels for crops and forests in the Netherlands, preliminary results

   de Leeuw FAAM; van Zandvoort EDG; LLO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1995-12-31)
   In het kader van de VN-ECE Conventie van lange afstand transport van luchtverontreiniging zijn kritische waarden van ozon voor de blootstelling van bossen en landbouwgewassen bepaald. In dit rapport wordt een methode beschreven waarmee de gemeten ozon concentratie in kaart gebracht wordt op een zodanige wijze dat een directe vergelijking met de kritische waarden mogelijk is. De voorlopige resultaten laten zien dat zowel voor bossen als landbouwgewassen de kritische waarden veelvuldig overschreden worden. De mate van overschrijding is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden; tijdens een, zonnige zomer zoals bijvoorbeeld in 1989 en 1990 worden de kritische waarden met een factor 2 tot 3 overschreden in geheel Nederland. In een koude, regenachtige zomer zoals in 1991 of 1993 wordt slechts in het zuiden van Nederland een geringe overschrijding waargenomen.<br>
  • Mapping the Potentially Affected Fraction (PAF) of species as an indicator of generic toxic stress

   Klepper O; Meent D van de; ECO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1997-06-30)
   The Potentially Affected Fraction (PAF) is the fraction of species exposed above the no-effect concentration (NOEC). The PAF is a measure that allows a comparison in toxic stress between substances and areas. In the report the PAF is calculated for four heavy metals (cadmium, copper, lead and zinc) and a selection of agricultural pesticides in the Netherlands. PAF values are between 5-50% for large areas, with the highest values in the sandy areas in the middle and southern provinces, and major toxicants copper and zinc.
  • Mapping the Potentially Affected Fraction (PAF) of species as an indicator of generic toxic stress

   Klepper O; van de Meent D; ECO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 1997-06-30)
   De Potentieel Aangetaste Fractie (PAF) is het deel van de soorten blootgesteld boven de geen-effect concentratie (NOEC). De PAF is een maat die het mogelijk maakt toxische stress tussen stoffen en gebieden onderling te vergelijken. In het rapport wordt de PAF uitgerekend voor 4 zware metalen (cadmium, koper, lood en zink) en een selectie van landbouwbestrijdingsmiddelen. PAF waarden liggen in grote delen van Nederland in de range 5-50%, met als belangrijkste probleemgebieden de hoge zandgronden van Brabant en Utrecht en belangrijkste probleemstoffen koper en zink.<br>