Now showing items 1-20 of 9955

  • Vaccinatiegraad en jaarverslag Rijksvaccinatieprogramma Nederland 2021

   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-07-04
   In Nederland krijgen kinderen vaccinaties tegen twaalf besmettelijke ziekten. Het RIVM beschrijft elk jaar hoeveel kinderen zijn gevaccineerd (vaccinatiegraad). Een hoge vaccinatiegraad is belangrijk omdat een ziekte dan minder vaak voorkomt. Ook beschrijft het RIVM de ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Ontwikkelingen 2021 Net als in 2020 kregen in 2021 minder mensen een ziekte waartegen het RVP vaccineert dan voor de corona-epidemie. Dit geldt vooral voor kinkhoest, bof, meningokokkenziekte en mazelen. De kans is groot dat dit vooral komt door de coronamaatregelen, zoals afstand houden. Ondanks de uitbraak van het coronavirus gingen in 2021 de RVP-vaccinaties op de consultatiebureaus en de groepsvaccinaties wel door. Voorbeelden van groepsvaccinaties zijn de 9-jarigen BMR (bof, mazelen, rodehond), HPV en meningokokken ACWY. Vaccinatiegraad De vaccinatiegraad van bijna alle RVP-vaccinaties was in 2022 iets lager dan een jaar eerder. Dat kwam voor een deel doordat sommige vaccinaties vanwege de corona-epidemie later zijn gegeven dan normaal. Zo zijn groepsvaccinaties voor het RVP in het voorjaar van 2020 uitgesteld. Ook moesten afspraken voor een vaccinatie soms worden verzet, bijvoorbeeld omdat iemand in isolatie moest. Als ook de vaccinaties worden meegeteld die wat later zijn gegeven, is de vaccinatiegraad hoger. Wel is deze voor de meeste vaccinaties dan nog steeds iets lager dan in 2021. In Nederland lijken de gevolgen van de corona-epidemie op de deelname aan RVP-vaccinaties mee te vallen. De medewerkers in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) hebben veel moeite gedaan om zoveel mogelijk gezinnen te bereiken en kinderen te vaccineren. Het RIVM maakt zich wel zorgen voor het geval de lichte daling doorzet. Toestemming persoonsgegevens Vanwege de Wet op de privacy is de registratie van de vaccinaties veranderd. Sinds 1 januari 2022 moet digitaal worden aangegeven of ouders (en/of het kind) toestemming geven aan de JGZ om vaccinatiegegevens met persoonsgegevens door te geven aan het RIVM. Het RIVM heeft de persoonsgegevens nodig om de vaccinaties mee te kunnen tellen voor de vaccinatiegraad. Wanneer een deel van deze gegevens ontbreekt, kan niet worden bepaald of de vaccinatiegraad verandert. Het grote aandeel anonieme vaccinaties (ongeveer 12 procent) is daarom een punt van zorg.
  • Jodiuminname van volwassenen in Noord Nederland in 2020-2021 en trend sinds 2006-2007. Resultaten van voedingsstatusonderzoek in het Lifelines cohort

   Dinnissen, CS; de Jong, MH; Verkaik-Kloosterman, J; Hendriksen, M (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-07-01)
   Om de schildklier goed te laten werken, is het belangrijk dat mensen genoeg jodium binnenkrijgen via voedsel. De kans op gezondheidsproblemen is klein als de helft van de bevolking meer dan 150 microgram per dag binnenkrijgt. In 2020/2021 was dit bij mannen in het noorden van Nederland het geval: de helft van de mannen kreeg meer dan 207 microgram per dag binnen. Vrouwen kregen net genoeg jodium binnen. De helft van de vrouwen kreeg meer dan 159 microgram per dag binnen. Deze hoeveelheid moet niet verder dalen. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM, in opdracht van het ministerie van VWS. Het is belangrijk om de hoeveelheid jodium in de gaten te houden omdat mensen sinds 2006/2007 ongeveer een derde minder jodium binnenkrijgen. Dit is vooral bij zwangere vrouwen een punt van aandacht. Genoeg jodium is namelijk nodig voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Het RIVM beveelt dan ook aan om de komende jaren te blijven volgen hoeveel jodium mensen binnenkrijgen. In Nederland zit er weinig jodium in de grond. Dit is een van de redenen dat de hoeveelheid jodium die van nature in voedingsmiddelen zit, te laag is. Daarom wordt jodium toegevoegd aan (bakkers)zout. In 2008 is de wetgeving hierover veranderd en wordt er aan brood zout toegevoegd dat minder jodium bevat. Dit is waarschijnlijk een van de redenen waardoor mensen minder jodium binnenkrijgen. Voor dit onderzoek is onderzocht hoeveel jodium volwassen mensen binnenkrijgen die hebben meegedaan aan het Lifelines cohort, een gezondheidsonderzoek in Noord-Nederland. De hoeveelheid jodium is gemeten in de urine van de deelnemers, die ze 24 uur lang hebben verzameld. De ontwikkeling in de hoeveelheid jodium die mensen binnenkrijgen tussen 2006/2007 en 2020/2021 kon alleen worden onderzocht bij mensen van 31 tot en met 50 jaar.
  • NethMap 2022. Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands in 2021 / MARAN 2022. Monitoring of Antimicrobial Resistance and Antibiotic Usage in Animals in the Netherlands in 2021

   de Greeff, SC; Kolwijck, E; Schoffelen, AF; Verduin, CM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-30)
   The coronavirus pandemic still impacted heavily on the healthcare system in the Netherlands in 2021. More people ended up in intensive care units and fewer people were able to get appointments in regular healthcare. Despite these changes the number of antibiotic-resistant bacteria has remained the same over the past couple of years. Resistance has even decreased in some strains of bacteria compared to previous years. Furthermore, the number of bacteria that are resistant to various types of antibiotics simultaneously, which makes treatment more difficult, has not changed. In recent years, there has been an increase in antibiotic resistance in some strains of bacteria that usually cause mild infections such as of the skin. Hospitals and care homes for the elderly have reported fewer outbreaks caused by resistant bacteria since the start of the pandemic in 2020. It is unclear what the effects of the pandemic will be on antibiotic resistance on the long-term. The overall quantity of antibiotics prescribed by GPs and hospitals fell during the pandemic. That said, more antibiotics per patient were prescribed. This is due to the fact that many patients with Covid-19 had to be treated for longer and more intensively in hospital. Infections caused by antibiotic-resistant bacteria are becoming increasingly common throughout the world. This problem is not quite so acute in the Netherlands as it is in many other countries as antibiotics are only prescribed if it is absolutely necessary to do so. Still, we do need to remain vigilant in the Netherlands. That entails keeping a close eye on antibiotic use and antibiotic resistance. Monitoring these will enable us to implement measures in a timely fashion to prevent the problem of antibiotic resistance from getting worse. The measures currently in place in the Netherlands to combat antibiotic resistance extend beyond the healthcare sphere. After all, resistant bacteria are also found in animals, in food and in the environment (One Health approach). Over the past decade there has been a fall in resistance in gut bacteria in pigs, cows and chickens kept for food production (farmed animals). A lower quantity of antibiotics was sold and used for farmed animals in 2021 than in 2020. Compared to 2009, the reference year, the drop in sales is over 70%. Since 2015, the antibiotics that are crucial to treat infections in people have only been used on farmed animals in highly exceptional circumstances. This is shown in the annual report NethMap/MARAN 2022, in which various organisations collectively present the data on antibiotic use and antibiotic resistance in the Netherlands, for humans and animals.
  • Advies aan VWS over de inhoud van een voorlichtingscampagne over huidkanker

   Thoonen, K; van Dijk, A; Hagens, W (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-29)
   In Nederland krijgen elk jaar 70.000 mensen te horen dat ze huidkanker hebben. Dat is meer dan de helft van alle kankerdiagnoses. Het aantal mensen met huidkanker stijgt al jaren met 5 tot 7 procent per jaar, afhankelijk van het type huidkanker. Zonder maatregelen zal dat aantal zo blijven stijgen. Dat komt onder andere door de vergrijzing. Over andere oorzaken bestaat nog discussie. Bijna alle gevallen van huidkanker worden veroorzaakt doordat mensen tijdens hun leven blootstaan aan UV-straling van de zon. Vooral het verbranden van de huid en een jarenlange blootstelling aan de zon zijn schadelijk. Daarom is gezonder ‘zongedrag’ een belangrijke mogelijkheid om de kans op huidkanker te verkleinen. Het ministerie van VWS heeft het RIVM gevraagd in kaart te brengen wat nodig is voor een effectieve voorlichtingscampagne over huidkanker. Op basis van deze informatie kan VWS daar keuzes voor maken. Kennis over gezond zongedrag is een belangrijk onderdeel van een campagne, maar kennis alleen is niet genoeg. Mensen moeten zich ook bewuster worden van hun gedrag, en dat veranderen. Het helpt daarbij om de voorlichting via verschillende kanalen te verspreiden. Dus niet alleen via massamedia, maar ook op plaatsen waar mensen aan de zon blootstaan, zoals bij zwembaden en op het sportveld. Verder moet de campagne meerdere jaren worden herhaald om ervoor te zorgen dat mensen gezond met de zon blijven omgaan. Ook blijkt dat de adviezen per doelgroep moeten worden gemaakt. Denk aan (ouders van) jonge kinderen, buitensporters en hun publiek, en mensen die buiten werken. Het is vooral belangrijk om te voorkomen dat de huid verbrandt. Zeker bij jonge kinderen vergroot huidverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. De omgeving moet daarom zó worden ingericht dat gezond zongedrag de voor de hand liggende keuze is. Dat kan bijvoorbeeld door voldoende schaduwplekken te creëren. Het RIVM adviseert ook om vóór campagne te peilen hoe mensen zich in de zon gedragen. Door deze meting later verschillende keren te herhalen, wordt duidelijk of de campagne effect heeft en het gedrag inderdaad verandert.
  • Op weg naar de VTV-2024. Definitierapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2024

   L den Broeder; E Heugens; C Couwenbergh; M van Bakel; J Camps; L Dekker; H Hilderink; F van der Lucht; E Uiters; A Spijkerman; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-28)
   Het RIVM verkent elke vier jaar welke ontwikkelingen er te verwachten zijn op het gebied van gezondheid en zorg. Het resultaat hiervan is de Volksgezondheid Toekomst Verkenning (VTV). De VTV is een belangrijke bron voor landelijk en lokaal beleid voor de gezondheid. Politieke partijen kunnen de informatie gebruiken voor hun verkiezingsprogramma's. De volgende VTV verschijnt in 2024. Dit definitierapport beschrijft de inhoud en aanpak van de VTV-2024. De VTV-2024 schetst een breed beeld van de toekomst van gezondheid en zorg. Het kijkt niet alleen naar ziekte en sterfte, maar ook naar de factoren die invloed hebben op gezondheid, zoals de leefomgeving en armoede. Verder kijkt de VTV niet alleen naar de cijfers, maar ook naar wat ze betekenen. Dit alles gebeurt op basis van de kennis van wetenschappelijke experts, binnen en buiten het RIVM, en professionals uit het veld. Ook wordt aan Nederlanders gevraagd hoe zij aankijken tegen gezondheid en zorg in de toekomst. De VTV-2024 berekent onder meer het aantal jaren dat mensen in 2050 in goede gezondheid zullen leven. Hiervoor bekijkt het RIVM hoe vaak allerlei ziekten en aandoeningen voorkomen, zoals diabetes, hart- en vaatziekten, kanker en psychische aandoeningen. Bij deze berekeningen wordt speciaal gekeken naar twee onzekere factoren die de gezondheid en zorg kunnen beïnvloeden: demografische ontwikkelingen (zoals migratie en ouderen) en de invloed van digitalisering op de zorg en de samenleving. Daarnaast gaat de VTV-2024 dieper in op drie thema's: Gezonde generaties in 2050 (jongeren en 60-plussers), Zorg en het sociale domein en Naar een gezonde leefomgeving en gezond klimaat. Binnen alle drie de thema's wordt ook stilgestaan bij de onderwerpen diversiteit en infectieziekten, zoals corona. Op basis van al deze kennis en inzichten benoemt de VTV-2024 voor welke maatschappelijke opgaven Nederland komt te staan. En hoe de maatschappij zich daarop volgens experts en burgers het beste kan voorbereiden: nu en in de toekomst.
  • Sexually transmitted infections in the Netherlands in 2021

   DA van Wees; M Visser; F van Aar; ELM Op de Coul; LE Staritsky; D Sarink; IJM Willemstein; A de Vries; JMA Kusters; E den Boogert; et al. (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-23)
   In 2021 hebben meer mensen zich bij een Centrum voor Seksuele Gezondheid (CSG) laten testen op seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) dan in 2020. Dit aantal is nog wel lager dan in 2019, het jaar voor de uitbraak van het coronavirus. Het percentage dat een soa had (20 procent) was lager dan in 2020, maar hoger dan in 2019. Mensen die een melding ontvingen voor een soa, hadden het vaakst infecties. Vanwege de coronacrisis evalueert het RIVM de ontwikkelingen van 2019-2021. Bij CSG's kunnen mensen met een grotere kans op soa, zich gratis laten testen. Sinds augustus 2019 bieden CSG's ook zorg aan mannen die seks hebben met mannen (MSM) en een geneesmiddel krijgen dat hiv voorkomt (Pre-Expositie Profylaxe, PrEP). Deze groep wordt elke drie maanden getest op soa's (MSM in de PrEP-pilot). In 2021 zijn in totaal 138.436 consulten geregistreerd bij de CSG's. Chlamydia In 2021 hadden 20.338 bezoekers aan de CSG's een chlamydia-infectie. Dat is bijna evenveel als in 2019 (21.123). Van het totaal aantal vrouwen dat zich liet testen bij de CSG's had 16,2 procent chlamydia. Van de heteroseksuele mannen was dat 21,3 procent. Deze percentages zijn lager dan in 2020, maar wel hoger dan in 2019. Van de MSM die zich lieten testen had 12,2 procent chlamydia. In 2019 was dat nog 10,6 procent. Onder MSM in de PrEP-pilot is het percentage chlamydia-diagnoses gedaald van 11,7 procent in 2019 naar 10 procent in 2021. Gonorroe Het aantal CSG-bezoekers dat in 2021 gonorroe had (7.842) was bijna hetzelfde als in 2019 (8.180). Van het totaal aantal vrouwen dat zich liet testen, had 1,5 procent deze soa. Van de heteroseksuele mannen was dat 1,8 procent. Deze percentages zijn licht gedaald, na een stijging in 2020, en lager dan in 2019. Het percentage gonorroe onder MSM steeg van 11,6 in 2019 naar 12,4 procent in 2021. Onder MSM in de PrEP-pilot daalde het percentage van 10,7 in 2019 naar 9,2 procent in 2021. Er is geen antibioticaresistentie tegen het huidige 'eerste keus' antibioticum voor gonorroe (ceftriaxon) gemeld. Syfilis In 2021 was het aantal CSG-bezoekers dat syfilis had (1.378) lager dan in 2019 (1.430). Het percentage MSM met syfilis was 2,6 procent in 2021, ongeveer hetzelfde als 2019 (2,5 procent). Onder MSM in de PrEP-pilot is dit percentage licht afgenomen van 2,2 procent in 2019 naar 1,7 procent in 2021. Het aantal diagnoses onder vrouwen en heteroseksuele mannen bleef in 2021 laag, respectievelijk 21 en 33. Hiv In 2021 kregen 128 CSG-bezoekers te horen dat ze hiv hebben, iets meer dan in 2020 (123). Onder hen waren 93 MSM en 17 deelnemers aan de PrEP-pilot. Er waren 6 vrouwen met hiv en 12 heteroseksuele mannen. In 2021, kwamen 794 mensen met hiv voor het eerst naar een hiv-behandelcentrum ('in zorg'). Dat was 18 procent minder dan in 2019 (972). PrEP In de nationale PrEP-pilot hebben 9.782 personen (van wie 97 procent MSM is) een eerste PrEP-consult gehad, van wie 3.450 in 2021. Op 31 december 2021 deden ongeveer 7.693 mensen mee aan de PrEP-pilot. Het percentage deelnemers met een soa was in 2021 17,7 procent.
  • Risicobeoordeling van PFAS in moestuingewassen uit volkstuinencomplex Volkstuin Delta in Helmond

   Boon, PE; te Biesebeek, JD (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-22)
   Het RIVM heeft berekend hoeveel poly- en perfluoroalkylstoffen (PFAS) mensen binnen kunnen krijgen als zij groenten en fruit eten uit hun moestuin in volkstuinencomplex Volkstuin Delta. Dit volkstuinencomplex ligt 1150 meter ten noordoosten van het bedrijf Custom Powders in Helmond. Dit bedrijf heeft teflon verwerkt waar twee PFAS in zaten (tot 2012 perfluoroctaanzuur (PFOA) en vanaf 2012 tot 2018 GenX). Hierdoor zijn PFAS via de lucht op de bodem en in het oppervlaktewater terechtgekomen en, via de grond en het grondwater, in de gewassen uit de moestuinen. PFAS zijn stoffen die al bij een lage blootstelling schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Uit dit onderzoek blijkt dat mensen niet te veel PFAS binnenkrijgen via gewassen uit het complex Volkstuin Delta. Zij kunnen hun zelf geteelde gewassen blijven eten. Wel zijn de concentraties van PFAS in de gewassen uit deze moestuinen hoger dan in gewassen uit twee volkstuinencomplexen die niet dicht bij een PFAS-bron liggen. De moestuinhouders kunnen de hoeveelheid PFAS die zij binnenkrijgen verlagen door het eten van hun eigen gewassen af te wisselen met groenten en fruit uit de winkel. Deze groenten en fruit bevatten minder PFAS. Deze afwisseling is belangrijk, omdat mensen ook via andere voedselproducten en via drinkwater PFAS binnenkrijgen. Nederlanders krijgen hierdoor al meer PFAS binnen dan de zogeheten gezondheidskundige grenswaarde. Bij een hoeveelheid onder deze grenswaarde zijn er geen nadelige effecten op de gezondheid te verwachten. Bij een hoeveelheid erboven kunnen op de lange termijn wel gezondheidseffecten optreden. Het RIVM heeft voor dit onderzoek berekend hoeveel PFAS mensen binnen kunnen krijgen als zij elke dag zelf geteelde moestuingewassen uit het volkstuinencomplex Volkstuin Delta eten. Deze hoeveelheid is vergeleken met de gezondheidskundige grenswaarde van deze stoffen, die de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft bepaald.
  • Effects of long-term exposure to ultrafine particles from aviation around Schiphol Airport

   Janssen, NAH; Hoekstra, J; Houthuijs, D; Jacobs, J; Nicolaie, A; Strak, M (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-20)
   Health effects of long-term exposure to ultrafine particles from air traffic around Schiphol Aircraft emit ultrafine particles. These are very fine particles in the air (smaller than 0.1 micrometre). People who live in the vicinity of Amsterdam Airport Schiphol are regularly exposed to higher concentrations of ultrafine particles from air traffic. RIVM has investigated the health effects of long-term exposure to ultrafine particles. Long-term exposure to ultrafine particles emitted by air traffic may possibly have an effect on the cardiovascular system. For example, more people have started taking medication for heart disease in areas with high concentrations of ultrafine particles than in areas with low concentrations. Furthermore, exposure of pregnant women to ultrafine particles may possibly have a detrimental effect on the development of unborn children. We speak of possibly because there is too much uncertainty to conclude that there is a causal relation. There are no indications that long-term exposure to ultrafine particles from air traffic is the cause of respiratory diseases. However, previous research has shown that short-term exposure can aggravate existing respiratory diseases. At the time, it was found that children suffered from more respiratory symptoms, such as shortness of breath and wheezing, on days with high concentrations of ultrafine particles. In its latest study, RIVM examined the effects on the cardiovascular system, childbirth, the respiratory tract, the nervous system, diabetes and general health (including mortality). There is insufficient scientific evidence to suggest that exposure to ultrafine particles from air traffic has an impact on the nervous system or causes diabetes. ‘Insufficient evidence’ means that the results of the sub-studies of this study are either contradictory or unclear and that an insufficient number of other studies has been carried out. With the exception of a possible effect on death from arrhythmia, there are no indications that people die sooner if they are exposed to ultrafine particles from air traffic over many years. This is the first time that such an extensive study has been carried out into the potential health effects of ultrafine particles from air traffic. The results reinforce previous conclusions reached by the Health Council of the Netherlands. As such, they increase the level of understanding of the possible effects of ultrafine particles on human health. To bolster these conclusions further, studies need to be carried out at other major international airports.
  • Gezondheidseffecten van ultrafijn stof van vliegverkeer rond Schiphol. Integraal rapport

   Janssen, NAH; Houthuijs, D; Dusseldorp, A (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-20)
   Vliegtuigen stoten ultrafijn stof uit. Dit zijn zeer kleine deeltjes fijn stof in de lucht (kleiner dan 0,1 micrometer). Mensen die in de buurt van Schiphol wonen staan regelmatig bloot aan hogere concentraties ultrafijn stof van vliegtuigen. Het RIVM heeft onderzocht wat de gezondheidseffecten zijn als mensen korte en langere tijd ultrafijn stof inademen. Langdurige blootstelling aan ultrafijn stof van vliegverkeer heeft mogelijk effect op het hart- en vaatstelsel. In gebieden met hoge concentraties zijn bijvoorbeeld meer mensen medicijnen tegen hartaandoeningen gaan gebruiken dan in gebieden met lage concentraties. Verder heeft blootstelling aan ultrafijn stof bij zwangeren mogelijk een nadelig effect op de ontwikkeling van ongeboren kinderen. We spreken van mogelijk omdat er te veel onzeker is om definitief te kunnen concluderen dat er een oorzakelijk verband is. Er zijn geen aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan ultrafijn stof van vliegverkeer de oorzaak is van aandoeningen aan de luchtwegen. Wel kan een korte blootstelling bestaande aandoeningen aan de luchtwegen verergeren. Zo bleek dat op dagen met hoge concentraties kinderen meer klachten hebben aan de luchtwegen, zoals kortademigheid en piepende ademhaling. Het RIVM heeft in dit onderzoek gekeken naar effecten op: hart- en vaatstelsel, geboorte, luchtwegen, zenuwstelsel, diabetes en algemene gezondheid (waaronder sterfte). Er is niet genoeg wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan ultrafijn stof van vliegverkeer effect heeft op het zenuwstelsel of diabetes veroorzaakt. Niet genoeg bewijs betekent dat de resultaten van de deelonderzoeken van deze studie elkaar tegenspreken of niet duidelijk zijn. Ook zijn er weinig andere studies gedaan. Met uitzondering van een mogelijk effect op sterfte aan hartritmestoornis, zijn er geen aanwijzingen dat mensen eerder overlijden als zij jarenlang aan ultrafijn stof van vliegverkeer blootstaan. Het is wereldwijd voor het eerst dat er zo’n uitgebreide studie is gedaan naar mogelijke gezondheidseffecten van ultrafijn stof van vliegtuigen. De resultaten versterken eerdere conclusies van de Gezondheidsraad en vergroten het inzicht in de mogelijke effecten van ultrafijn stof op de gezondheid. Onderzoek bij andere grote (internationale) vliegvelden is nodig om de conclusies verder te verstevigen.
  • Cumulatie en vergunningverlening ZZS

   Bodar, CWM; de Boer, L; ter Burg, W; Janssen, N; Smit, E (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-15)
   Bedrijven krijgen van de overheid een vergunning voor de hoeveelheid chemische stoffen die ze mogen uitstoten, waaronder Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Deze vergunning wordt meestal voor één stof gegeven maar bedrijven stoten vaak mengsels van verschillende stoffen tegelijk uit. Mensen en het milieu kunnen hieraan worden blootgesteld (cumulatie). De kans dat een mengsel schadelijke effecten heeft, kan groter zijn dan de effecten van één stof. Hoe groot die kans is, hangt af van de samenstelling, de concentraties en de schadelijkheid van de stoffen. Het effect van een mengsel wordt nu nauwelijks meegenomen bij de vergunningverlening, zo blijkt uit een verkenning van het RIVM. Daarin is ook geïnventariseerd welke mogelijkheden er zijn om daar wat aan te doen. Dit is gedaan in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). Het RIVM beschrijft welke methoden overheden kunnen gebruiken om de effecten van stoffenmengsels voor mens en milieu te kunnen inschatten en voor de vergunningverlening te gebruiken. Ook is gekeken hoe landen rondom Nederland, zoals Denemarken, België (Vlaanderen) en Duitsland, het effect van mengsels erin betrekken. Het RIVM beveelt aan te onderzoeken in welke stappen van het vergunningsverleningsproces de cumulatie-effecten het beste kunnen worden meegenomen. Het is hierbij belangrijk rekening te houden met veiligheidsmarges die er al zijn. Ook is het nodig de voorstellen uit te werken met betrokken partijen, zoals omgevingsdiensten. Dan zijn ze beter uit te voeren in de praktijk. Daarnaast geeft het RIVM aanbevelingen voor vervolgonderzoek. Bijvoorbeeld om in kaart te brengen op welke plekken in Nederland ZZS en andere chemische stoffen het meest voorkomen, zodat deze locaties als eerste kunnen worden aangepakt. Ook is aandacht nodig voor de hoeveelheid vergunde stoffen die uit de lucht in de bodem en het water terechtkomt. De neerslag op bodem en water blijft nu grotendeels buiten beeld, en dus ook het cumulatie-effect daarvan. Tot slot benadrukt het RIVM in het algemeen om zo min mogelijk ZZS naar de leefomgeving uit te stoten. Dat verkleint de mogelijke cumulatieve effecten van ZZS voor mens en milieu.
  • Rapportage pilot surveillance Shigella spp. op basis van whole genome sequencing

   Pijnacker, R; van den Beld, M; van Dam, A; Bovée, L; Kwa, D; Linde, I; Notermans, D; Leenstra, T; Bosch, T; Franz, E (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-15)
   Shigellose, ook wel bacillaire dysenterie genoemd, wordt veroorzaakt door een infectie van de darmen met de bacterie Shigella. De ziekte begint met koorts, buikkrampen en waterige diarree. Daarna volgt slijmerige diarree, waarin vaak ook bloed zit. Mensen kunnen met de bacterie besmet raken door contact met ontlasting. Dit gebeurt vaak bij reizigers in landen buiten Europa waar de hygiëne minder goed is. Ook door seksuele handelingen kunnen mensen in contact komen met ontlasting en besmet raken. Dit gebeurt vooral bij mannen die seks hebben met mannen (MSM). De laatste twintig jaar is het aantal shigellose-patiënten onder MSM sterk gestegen. Ook blijkt de Shigella bacterie bij veel patiënten resistent tegen verschillende soorten antibiotica. Antibiotica kunnen nodig zijn als de infectie ernstig verloopt, bijvoorbeeld bij mensen die een andere ernstige ziekte hebben. Het is daarom belangrijk te weten welke antibiotica werken. Het RIVM heeft in een pilot met de GGD Amsterdam uitgezocht hoe de bacterie zich verspreidt, en bij hoeveel patiënten de bacterie resistent is tegen verschillende soorten antibiotica. Dit is gedaan van februari 2019 tot en met oktober 2021. Om te begrijpen hoe de bacterie zich verspreidt, is het nodig te weten of twee of meer patiënten met dezelfde Shigella-stam zijn besmet. Als dat zo is, dan heet dat een cluster. Uit de pilot blijkt dat meer dan de helft van de 109 patiënten in de regio Amsterdam tot een cluster behoorde. In totaal waren er 14 clusters, waarvan de grootte verschilde van 2 tot en met 15 patiënten. Tien van de clusters was te vinden onder MSM. Bijna de helft van de Shigella-stammen binnen de clusters bij MSM is ook in het buitenland gevonden. Verder bleek de bacterie bij veel shigellose-patiënten resistent tegen een of meer soorten antibiotica. Dit was vaker het geval bij MSM dan bij niet-MSM. Met informatie over clusters kan de GGD de bron van de besmetting achterhalen, en bepalen of maatregelen nodig zijn. Naar aanleiding van deze pilot wordt de Shigella-bacterie van een deel van de patiënten in heel Nederland voortaan onderzocht bij het RIVM op clustering en resistentie tegen antibiotica.
  • Magneetvelden bij hoogspanningsstations en opstijgpunten

   Kelfkens, G; Pruppers, M (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-14)
   Er zijn aanwijzingen dat kinderen die dicht bij bovengrondse hoogspanningslijnen wonen mogelijk een hogere kans hebben om leukemie te krijgen. Daarom is er in Nederland sinds 2005 uit voorzorg beleid op dit gebied. De overheid wil daarmee zo veel mogelijk voorkomen dat kinderen in nieuwe situaties lange tijd in de magneetveldzone van bovengrondse hoogspanningslijnen verblijven. De minister voor Klimaat en Energie wil met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dit beleid nu aanpassen. Het huidige beleid voor hoogspanningslijnen wordt uitgebreid naar andere onderdelen van het elektriciteitsnetwerk: ondergrondse kabels, hoogspanningsstations, zogeheten opstijgpunten en transformatorhuisjes. De ministers overwegen om voor de grootte van de magneetveldzone rond deze onderdelen vaste afstanden te kiezen. Dan hoeft het magneetveld niet steeds voor elk onderdeel apart te worden berekend. Het RIVM heeft daarom de magneetveldcontouren bij zes hoogspanningsstations en zes opstijgpunten laten berekenen en geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de omtrek van de magneetveldzone rond een hoogspanningsstation grillig verloopt. Die magneetveldzone kan zich uitstrekken tot 65 meter buiten het hek van het station. Deze afstanden geven slechts een indruk, omdat maar een klein aantal locaties is onderzocht. Het is daarom niet makkelijk om op basis van deze inzichten één vaste afstand te kiezen. Meer berekeningen zouden deze beperking kunnen oplossen. Het kan zijn dat de ministeries met de huidige gegevens voor een vaste afstand willen kiezen. In dat geval stelt het RIVM voor om daar een extra veiligheidsmarge aan toe te voegen. Ze kunnen er ook voor kiezen om de magneetveldcontour bij de stations, net als bij bovengrondse hoogspanningslijnen, te laten uitrekenen en geen vaste afstand te gebruiken.
  • Inventarisatie nationale CBRNe-expertise en -signalering

   Vennis, I; Bleijs, R; Rutjes, S (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-10)
   De overheid heeft de taak zich in te zetten voor een veilige leefomgeving. Dat betekent dat zij de kans op ongelukken of rampen zo klein mogelijk moet maken. Denk aan een overstroming, een griepuitbraak of een ongeluk met chemische stoffen in een fabriek of laboratorium. Bij deze gebeurtenissen kunnen chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen vrijkomen of er kunnen explosieven bij betrokken zijn (CBRNe). Grote incidenten waarbij deze stoffen betrokken zijn, kunnen het gevolg zijn van een ongeluk of met opzet zijn aangericht, zoals bij een aanslag. Door de snelle technologische veranderingen in de wereld en de opkomst van nieuwe ziekmakende stoffen ontstaan nieuwe veiligheidsrisico’s. Voor de overheid is het daarom belangrijk ontwikkelingen hierin in beeld te hebben, omdat deze grote ongelukken of rampen met (nieuwe) chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen (CBRN) kunnen veroorzaken. Dit vraagt om kennis over de eigenschappen en risico’s van deze stoffen. Ook is deze kennis nodig om een aanslag met CBRNe-stoffen zo vroeg mogelijk te herkennen en zo te voorkomen. Het RIVM heeft daarom in kaart gebracht welke kennis en expertise over CBRNe het zelf in huis heeft. Ook is onderzocht welke netwerken van organisaties in Nederland risico’s van nieuwe CBRN-stoffen signaleren. Het RIVM blijkt veel kennis over chemische, biologische, radiologische en nucleaire stoffen te hebben, en minder over explosieven. Het RIVM heeft contacten met organisaties die deze kennis wel in huis hebben. Ook blijkt dat veel netwerken nieuwe risico’s van CBRN-stoffen in kaart brengen en dat ze hierin weinig overlappen. Om goed voorbereid te zijn, is het belangrijk dat deze signaleringsnetwerken hun informatie beter delen. Het RIVM heeft de verzamelde informatie in Nederland samengebracht in één overzicht. Deze Nationale CBRNe expertise en signaleringgids 2021 is te vinden op de website www.rivm.nl/documenten/nationale-cbrne-expertise-signaleringsgids-2021.
  • Gezondheid in de IJmond III: Monitoring incidentie medicijngebruik 2008-2019

   Houthuijs, D; de Vries, W; Hoekstra, J; Hoogerbrugge, R (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-09)
   Het RIVM heeft onderzoek gedaan naar de invloed van luchtkwaliteit in de IJmond op de gezondheid van bewoners in deze regio. Daartoe is onderzocht hoe vaak bewoners van de regio IJmond tussen 2008 en 2019 voor het eerst medicijnen hebben gekregen voor bepaalde aandoeningen. Het gaat om ziekten die te maken kunnen hebben met fijnstof en stikstofoxiden in de lucht. Dat zijn hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, diabetes, aandoeningen aan de luchtwegen bij kinderen en volwassenen, en de ziekte van Parkinson. Tegelijkertijd is op woonadressen in de IJmond per jaar in kaart gebracht hoe hoog de concentraties fijnstof en stikstofdioxiden van het terrein van Tata Steel zijn. Woongebieden dicht bij het terrein zijn daarna vergeleken met gebieden die verder weg liggen, waar de luchtkwaliteit minder is beïnvloed door Tata Steel. De tien postcodegebieden met de hoogste concentraties fijnstof liggen in Beverwijk en Velsen. Inwoners uit deze gebieden blijken 11 tot 16 procent vaker medicijnen te krijgen voor hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk en diabetes. Voor aandoeningen aan de luchtwegen bij volwassenen is dat 5 tot 10 procent vaker. Er zijn voor kinderen niet vaker medicijnen voor luchtwegaandoeningen voorgeschreven. Dat is ook niet het geval voor de ziekte van Parkinson. Door de jaren heen lijken de verhogingen in het eerste medicatiegebruik in postcodegebieden met de hoogste concentraties wat af te nemen. Dit blijkt uit de derde en laatste monitor van het RIVM naar de invloed van de luchtkwaliteit op de gezondheid. Deze gezondheidsmonitor maakt deel uit van een langetermijnonderzoek naar de gezondheid van bewoners van de IJmond. Dit onderzoek is in 2009 begonnen naar aanleiding van zorgen van omwonenden over de risico’s van de uitstoot van luchtverontreiniging vanaf het Tata Steel-terrein.
  • Microplastics in soil systems, from source to path to protection goals. State of knowledge on microplastics in soil

   Rutgers, M; Faber, M; Waaijers-van der Loop, SL; Quik, JTK (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-07)
   Microplastics are small plastic particles less than five millimetres across. More and more microplastics are ending up in the environment. They are everywhere: not just in water and air but also in soil, including in urban areas, on farms and in nature reserves. There are indications that microplastics pose a risk to the health of humans, plants, animals and soil life. An increasing number of publications on microplastics in the soil have featured in the scientific literature recently. And yet there is still a lack of clarity on whether or not there are potential risks. This is why the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) deems further clarification important. Consequently, it has summarised the available knowledge for policymakers and risk assessors. This information proves to be fragmentary, incomplete and sometimes even contradictory, as a result of which it cannot (or cannot yet) be used to arrive at a reliable risk assessment. For example, there are no measurements available of microplastics in Dutch soils. This is largely down to the fact that no reliable, practical, standard techniques exist to analyse microplastics in the soil. These need to be developed. More knowledge will be required to reliably gauge the environmental risks presented by microplastics. RIVM recommends better charting of the sources from which microplastics are released and how they are dispersed in the environment. In addition, a greater degree of insight is needed into the rate at which various types of plastic break down as well as the rate at which microplastics break down into harmless compounds. This is necessary for the purposes of gauging exposure. To support efforts to this end, the RIVM has created a ‘conceptual model’. Another recommendation is to simultaneously assess the risks posed to the soil by various types of microplastic. The substance risk assessment frameworks currently in place are unsuitable for this as microplastics occur in various forms and compositions. Finally, a list has been drawn up of what is known about measures geared towards reducing the release of microplastics. Examples include a ban on free plastic bags and deposits on PET bottles.
  • Optimalisation of the schedule of the National Immunisation Programme. Background information for the advice of the Health Council of The Netherlands on the vaccination schedule of the National Immunisation Programme

   Houweling, H; de Melker, H (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-06-07)
   The National Immunisation Programme (NIP) protects against twelve diseases. In order to make a vaccination as effective as possible, it is important to vaccinate children at the ideal ages and frequencies. The Minister of Health asked the Health Council of the Netherlands for advice on the schedule of the NIP. He wants to know which improvements can be made. RIVM was asked to supply a background document with relevant information. The RIVM has examined the NIP and determined the optimal vaccination schedule for each of the twelve diseases. The current schedule meets most requirements. There is room for improvement for a few diseases. Now it’s the Health Council’s turn to assess the various possibilities and advise the Minister of Health, who will thereupon take a decision. According to RIVM, a schedule with one jab less for tetanus and polio will still confer adequate protection. The jabs against diphtheria, pertussis, tetanus, polio, hepatitis B and Hib should be spread out more over a longer period of time. For preschool children the jab against pertussis, now at four years of age, is better off being administered at the age of five or six years old. The jab will likely be more effective and have fewer side effects at that age. On the other hand, the jab against measles at nine years of age should be moved forward to 2-4 years old. However, a combination vaccine is used for vaccination against measles and mumps, and the jab against mumps is best postponed. Several of the NIP vaccines are combination vaccines, which have the advantage of necessitating fewer injections. They can, however, also make it more difficult to decide to administer a component vaccine at another age. One ideal vaccination schedule may therefore not be possible.
  • Risicoschatting TGG voor de omgeving van de zeedijk Perkpolder (Zeeland). Evaluatie 2021

   Brand, E; Negash, A; Schouten, T; Römkens, P; van Breemen, P (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-05-25)
   Bij de aanleg van de zeedijk in Perkpolder is thermische gereinigde grond (TGG) gebruikt. TGG bevat stoffen, zoals metalen en zouten, die naar het grondwater en oppervlaktewater naast de dijk kunnen verspreiden. Het RIVM heeft voor de tweede keer onderzocht of deze stoffen voorkomen in de omgeving van de zeedijk en welke mogelijke effecten hierdoor op de gezondheid en het milieu kunnen ontstaan. De aanleiding is dat er meer meetgegevens beschikbaar zijn over de concentraties van de stoffen in de bodem, het grondwater en het oppervlaktewater. Ook hebben omwonenden vragen over de effecten op de gezondheid en de omgeving. Uit het onderzoek blijkt dat de verontreinigingen uit de TGG geen risico’s veroorzaken voor de gezondheid van omwonenden. De stoffen zijn soms van nature al aanwezig, of de aangetroffen concentraties zijn te laag om effecten te geven. De TGG heeft de bodemkwaliteit van de moestuinen niet beïnvloed. Verder is het veilig om op de dijk te wandelen en in het oppervlaktewater te zwemmen, ook al is dat niet als zwemwater bedoeld. Het onderzochte zoete grondwater is geschikt om gewassen mee water te geven en vee te laten drinken. De landbouwpercelen en de toplaag op de dijk zijn geschikt voor vee om te grazen en voor akkerbouw. Tijdens het onderzoek zijn in de omgeving van de dijk ook stoffen aangetroffen die zeer waarschijnlijk niet uit de TGG komen. Het gaat onder meer om PFAS, dioxines en arseen. De PFAS in het oppervlaktewater komen zeer waarschijnlijk uit de Westerschelde. Arseen kan misschien uit de TGG komen, maar komt in ieder geval van nature in hogere concentraties voor in Zeeland. Vanwege de PFAS, arseen en dioxines raadt het RIVM af om zelfgevangen vis uit dit gebied te eten. Ook raadt het RIVM aan om te onderzoeken of PFAS in zwemwateren in de omgeving voorkomen en zo ja, wat het effect daarvan is. Direct naast de dijk is het grond- en oppervlaktewater van nature zout. Daardoor raadt het RIVM af om dit water voor de landbouw te gebruiken. Om dezelfde reden, en door de arseen en PFAS, wordt ook afgeraden om honden van het oppervlaktewater te laten drinken. Hoe schadelijk arseen en PFAS in het oppervlaktewater voor honden precies zijn, is niet bekend. De kans op directe effecten door het zout is bepalend voor eventuele risico’s die honden lopen als zij van het oppervlaktewater drinken. Het RIVM heeft tot slot onderzocht welke effecten de voorgestelde maatregelen voor de dijk hebben op de gezondheid en het milieu. Mocht de dijk worden afgegraven, dan adviseert het RIVM om zo veel mogelijk te voorkomen dat er stof vrijkomt. De effecten van de overige maatregelen zijn naar verwachting beperkt, ook al is nog niet zeker hoeveel metalen er maximaal kunnen vrijkomen.
  • Consumptie van producten verontreinigd met PFAS uit de Westerschelde

   Zwartsen, A; Boon, PE (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-05-25)
   Hobbyvissers kunnen in de Westerschelde vis en garnalen vangen, oesters en mosselen rapen en zeegroentes snijden. In de Westerschelde zitten hoge concentraties van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS) door lozingen via het afvalwater van bedrijven. Hierdoor zit er PFAS in producten uit de Westerschelde. PFAS zijn stoffen die al bij een lage blootstelling schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het RIVM heeft berekend hoe vaak volwassenen een portie van vis (wijting, bot, spiering en zeebaars), garnalen, oesters, mosselen of lamsoor (als zeegroente) uit de Westerschelde kunnen eten. Hiervoor is berekend bij hoeveel van deze producten ze niet te veel PFAS binnenkrijgen. Hierbij wordt gekeken naar de gezondheidskundige grenswaarde van PFAS. Onder deze grenswaarde zijn er geen schadelijke effecten op de gezondheid te verwachten. Als mensen langdurig meer PFAS binnenkrijgen dan deze grenswaarde is dat wel mogelijk. De berekeningen laten zien dat volwassenen onbeperkt lamsoor kunnen eten, omdat het weinig PFAS bevat. Een portie zelf gevangen bot uit de Westerschelde kan twee keer per jaar worden gegeten. Voor zeebaars is dat een tot zes keer per jaar en voor spiering twee tot 15 keer. Een portie wijting kan vier tot 19 keer per jaar worden gegeten en een portie garnalen vijf tot zes keer. Oesters en mosselen uit de Westerschelde kunnen beide 7 keer per jaar tot twee keer per week worden gegeten. De spreiding in het aantal keer dat een product kan worden gegeten komt door onzekerheden over lage concentraties PFAS in de producten. De berekeningen zijn voor elk product apart gedaan. Als mensen de producten combineren, kunnen ze er dus minder van eten. Het RIVM heeft in dit onderzoek alleen berekend hoeveel PFAS mensen kunnen binnenkrijgen via de producten uit de Westerschelde. Maar mensen in Nederland krijgen deze stoffen ook via andere voedselproducten en drinkwater binnen, waardoor zij al meer binnenkrijgen dan de gezondheidskundige grenswaarde. Hierdoor is het belangrijk om niet te veel van producten te eten met hoge PFAS-concentraties, zoals vis en schaal- en schelpdieren uit de Westerschelde. De berekening van het RIVM is gebaseerd op producten die in november 2021 zijn gevangen. Bij oesters en mosselen hangen de concentraties af van de plek in de Westerschelde waar ze zijn geraapt. Zo zijn lagere concentraties gemeten in het westelijk deel van de Westerschelde dan in het oostelijk deel.
  • Zicht op de zeedijk. Belevingsonderzoek Zeedijk in Perkpolder

   Zonneveld, M; Claassen, L; Elberse, J (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-05-25)
   Sinds 2015 ligt er in Perkpolder (gemeente Hulst, Zeeuw-Vlaanderen) een zeedijk die is opgevuld met thermisch gereinigde grond (TGG). Na de aanleg van de dijk bleken er verontreinigingen in de TGG te zitten. Deze verontreinigingen zijn (deels) in het oppervlakte- en ondiepe grondwater naast de dijk terechtgekomen. Een deel van de bewoners van dit gebied maakt zich zorgen over de gevolgen voor gezondheid en milieu. Het RIVM heeft de beleving, zorgen en behoeften aan communicatie onder bewoners onderzocht in opdracht van Rijkswaterstaat. Ook is onderzocht welke voorkeur mensen hebben voor een oplossing voor het probleem met de dijk. Op basis van de resultaten geeft RIVM adviezen over communicatie over de zeedijk. RIVM heeft voor dit onderzoek gesproken met (vertegenwoordigers van) bewoners, agrariërs, ondernemers en bestuurders. De meesten blijken zich vooral zorgen te maken over langeretermijneffecten op gezondheid en milieu van de vervuilde stoffen in het oppervlakte- en grondwater. Agrariërs maken zich ook zorgen over mogelijke vervuiling van de zoetwaterbel naast de dijk, die ze nodig hebben voor hun bedrijf. Sommige mensen hebben geen zorgen en gaan ervan uit dat het goed wordt opgelost. Veel mensen die zijn geïnterviewd, willen het liefst dat de dijk wordt afgegraven. Afgraven geeft hen de zekerheid dat hun zorgen over langetermijneffecten voor gezondheid en milieu worden weggenomen. Daarnaast verwachten zij dat deze oplossing het meeste draagvlak heeft onder omwonenden. Ook vinden zij dat Rijkswaterstaat de morele plicht heeft om de vervuilde TGG op te ruimen. Negatieve beelden over de zeedijk en de TGG lijken samen te hangen met andere ontwikkelingen in de omgeving. Zo is er onvrede over een plan om de gemeente Hulst aantrekkelijker te maken voor toerisme, nieuwe bewoners en ondernemers (Plan Perkpolder). Ook is het vertrouwen in de gemeente Hulst en Rijkswaterstaat beschadigd omdat bewoners zich niet genoeg betrokken voelen bij dit plan. Ook voelen ze zich niet serieus genomen in hun zorgen over de zeedijk. Tot slot lijkt de vervuiling van PFAS in het gebied bij te dragen aan de negatieve beelden van verschillende geïnterviewden. Om de communicatie te verbeteren is het onder andere belangrijk dat bewoners zich gehoord voelen, heldere en eerlijke informatie krijgen, en dat zaken die mis zijn gegaan worden erkend.
  • Het mijden van huisartsenzorg tijdens de coronapandemie. Inzicht in verminderde huisartsenzorg tijdens de coronapandemie

   Lambooij, MS; Heins, M; Jansen, L; Meijer, M; Vader, S; de Jong, J (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2022-05-23)
   In Nederland gaan mensen gewoonlijk eerst naar de huisarts als ze een vraag hebben over hun gezondheid. In het begin van de coronapandemie stonden er berichten in de media dat mensen niet naar de huisarts durfden. Het RIVM en het Nivel onderzochten hoe vaak dat gebeurde en wat de redenen hiervoor waren. Tussen maart en juni 2020 (de eerste golf) lag het totaal aantal bezoeken aan huisartsen in totaal 11 procent lager dan in dezelfde periode in 2019. Het aandeel huisartsbezoeken naar aanleiding van symptomen die mogelijk duiden op ernstige klachten, zoals kanker of hartziekten, was 21 procent lager. Het aandeel korte consulten was tijdens de eerste golf hoger. Waarschijnlijk gaat het daarbij om telefonische afspraken of mailcontact. Tijdens de zomer en de tweede golf (tussen half september en eind december 2020) was het aantal consulten weer vergelijkbaar met 2019. Het lijkt er dus op dat de gemiste consulten niet na de eerste golf zijn ingehaald. Het kan ook zijn dat een verschuiving heeft plaatsgevonden in type consulten en ze in een andere vorm hebben plaatsgevonden, zoals korte consulten. Het percentage korte consulten lijkt sinds de eerste golf hoger te blijven dan voor de coronapandemie. Overigens was het tijdens de eerste golf voor sommige klachten ook minder vaak nodig om naar de huisarts te gaan. Door de lockdown en de coronamaatregelen waren er bijvoorbeeld minder sportblessures en andere infectieziekten. Mensen meden de zorg om verschillende redenen. Een deel van hen vond zijn klacht niet ernstig genoeg om een afspraak te maken met de huisarts. Een ander deel zei dat hun klacht volgens de assistenten van de huisarts niet ernstig genoeg was voor een bezoek. Ook is de keuze van mensen beïnvloed door berichten in de media over de drukte in de zorg, de angst om daar besmet te raken of een ander te besmetten. Anderen dachten dat het niet mogelijk was om een afspraak met de huisarts te maken.