Show simple item record

dc.contributor.authorvan Oers JAM
dc.contributor.authorAchterberg PW
dc.contributor.authorvan den Berg Jeths J
dc.contributor.authorGijsen R
dc.contributor.authorHoeymans N
dc.contributor.authorde Hollander AEM
dc.contributor.authorJansen J
dc.contributor.authorKramers PGN
dc.contributor.authorvan der Lucht F
dc.contributor.authorMaas IAM
dc.contributor.authorPoos MJJC
dc.contributor.authorRuwaard D
dc.contributor.authorSchouten JSAG
dc.contributor.authorStokx L
dc.contributor.authorTreurniet HF
dc.contributor.authorvan der Veen AA
dc.contributor.authorVerheij R
dc.contributor.authorVerkleij H
dc.contributor.authorVrijsen WJJ
dc.contributor.authorWestert G
dc.date.accessioned2017-02-20T06:41:19
dc.date.issued2000-07-05
dc.identifier431501029
dc.description.abstractIn dit rapport worden de opzet en uitgangspunten van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 gegeven. Doel-stelling is: Het bijeenbrengen, analyseren en integreren van kennis en gegevens, die van belang zijn voor de beleidsvorming op het gebied van volksgezondheid en zorg. Drie kenmerkende elementen van de VTV zijn: (1) de gezondheidstoestand van de bevolking is centraal uitgangspunt; (2) de verzamelde informatie wordt met elkaar in verband gebracht in een conceptueel kader; (3) het is een nationale inspanning met bijdragen van deskundigen binnen en buiten het RIVM. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de informatiebehoefte van het beleid bestaat de VTV uit drie onderdelen: (1) het samenvattend rapport VTV-2002, dat een overzicht biedt op hoofdlijnen, over ontwikkelingen in de gezondheidstoestand, de oorzaken en consequenties daarvan, en de mogelijkheden van beleids-interventies; (2) themarapporten die gedurende de loop van het project zullen verschijnen, en waarin op beknopte wijze thema's worden behandeld, die aansluiten bij de korte en middellange termijn beleidsvragen. Vooralsnog zijn vijf thema's geselecteerd: (1) Gezondheid in de grote steden; (2) Bevorderen van gezond gedrag bij specifieke groepen; (3) Vraag, aanbod en geografische verdeling van zorg; (4) Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen; (5) Ouderenzorg. Gedurende de looptijd van de VTV kunnen daar nog nieuwe thema's aan toegevoegd worden; (3) de Monitor Volksgezondheid en Zorg, een via Intranet toegankelijk systeem met informatie over (ontwikkelingen in) de volksgezondheid, determinanten en zorg. De VTV dient in deze opzet, meer dan voorheen, beschouwd te worden als een continu proces dat informatie ten behoeve van het volksgezondheidsbeleid oplevert. Evenals bij de eerdere VTV's zal bij de uitwerking een beroep worden gedaan op expertise binnen en buiten het RIVM.<br>
dc.description.abstractThis definition report presents the starting-points and design of the Public Health Status and Forecasts 2002 (PHSF 2002). The aim is: to collect, analyse and integrate data and knowledge relevant for policy development in the field of public health and health care. The PHSF is characterised by: (1) the health status of the population as the main starting-point; (2) its function as an integral framework for the collected information; (3) its nationwide project status, reflecting contributions of experts both within and outside the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM). To link up as closely as possible with the information needs for policy-making, PHSF will consist of: (1) a PHSF summarising report 2002, to be published in 2002, presenting an integrated, overall view of the developments in health status, the causes and consequences of these developments, and the possibilities for policy interventions; (2) thematic reports which will be published during the course, each characterised by a concise discussion of the relevant theme. So far five themes have been selected: (1) Health in the big cities; (2) Health promotion among specific groups; (3) Demand, supply and geographical distribution of health care; (4) Medicines and medical devices and (5) Care for the elderly. During the course of PHSF production new themes can be added; (3) the Monitor on Public Health and Health Care, an Intranet-accessible information system presenting regularly updated information on (developments in) public health, determinants and care.Within this design the PHSF should be seen as a supplier in continuum of information for public health policy-making. Just as during the realisation of earlier editions of the PHSF, an appeal will be made to research expertise, both within and outside the RIVM.<br>
dc.description.sponsorshipVWS
dc.format.extent34 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 431501029
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/431501029.html
dc.subject02nl
dc.subjectvtvnl
dc.subjectdefinitiestudienl
dc.titleDefinitie voor de opzet van de studie Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002nl
dc.title.alternativeDefinition for the design of the study Public Health Status and Forecasts 2002en
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentVTV
dc.date.updated2017-02-20T05:41:19Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de opzet en uitgangspunten van de Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2002 gegeven. Doel-stelling is: Het bijeenbrengen, analyseren en integreren van kennis en gegevens, die van belang zijn voor de beleidsvorming op het gebied van volksgezondheid en zorg. Drie kenmerkende elementen van de VTV zijn: (1) de gezondheidstoestand van de bevolking is centraal uitgangspunt; (2) de verzamelde informatie wordt met elkaar in verband gebracht in een conceptueel kader; (3) het is een nationale inspanning met bijdragen van deskundigen binnen en buiten het RIVM. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de informatiebehoefte van het beleid bestaat de VTV uit drie onderdelen: (1) het samenvattend rapport VTV-2002, dat een overzicht biedt op hoofdlijnen, over ontwikkelingen in de gezondheidstoestand, de oorzaken en consequenties daarvan, en de mogelijkheden van beleids-interventies; (2) themarapporten die gedurende de loop van het project zullen verschijnen, en waarin op beknopte wijze thema&apos;s worden behandeld, die aansluiten bij de korte en middellange termijn beleidsvragen. Vooralsnog zijn vijf thema&apos;s geselecteerd: (1) Gezondheid in de grote steden; (2) Bevorderen van gezond gedrag bij specifieke groepen; (3) Vraag, aanbod en geografische verdeling van zorg; (4) Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen; (5) Ouderenzorg. Gedurende de looptijd van de VTV kunnen daar nog nieuwe thema&apos;s aan toegevoegd worden; (3) de Monitor Volksgezondheid en Zorg, een via Intranet toegankelijk systeem met informatie over (ontwikkelingen in) de volksgezondheid, determinanten en zorg. De VTV dient in deze opzet, meer dan voorheen, beschouwd te worden als een continu proces dat informatie ten behoeve van het volksgezondheidsbeleid oplevert. Evenals bij de eerdere VTV&apos;s zal bij de uitwerking een beroep worden gedaan op expertise binnen en buiten het RIVM.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis definition report presents the starting-points and design of the Public Health Status and Forecasts 2002 (PHSF 2002). The aim is: to collect, analyse and integrate data and knowledge relevant for policy development in the field of public health and health care. The PHSF is characterised by: (1) the health status of the population as the main starting-point; (2) its function as an integral framework for the collected information; (3) its nationwide project status, reflecting contributions of experts both within and outside the National Institute of Public Health and the Environment (RIVM). To link up as closely as possible with the information needs for policy-making, PHSF will consist of: (1) a PHSF summarising report 2002, to be published in 2002, presenting an integrated, overall view of the developments in health status, the causes and consequences of these developments, and the possibilities for policy interventions; (2) thematic reports which will be published during the course, each characterised by a concise discussion of the relevant theme. So far five themes have been selected: (1) Health in the big cities; (2) Health promotion among specific groups; (3) Demand, supply and geographical distribution of health care; (4) Medicines and medical devices and (5) Care for the elderly. During the course of PHSF production new themes can be added; (3) the Monitor on Public Health and Health Care, an Intranet-accessible information system presenting regularly updated information on (developments in) public health, determinants and care.Within this design the PHSF should be seen as a supplier in continuum of information for public health policy-making. Just as during the realisation of earlier editions of the PHSF, an appeal will be made to research expertise, both within and outside the RIVM.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record