Show simple item record

dc.contributor.authorPruppers MJM
dc.contributor.authorBlaauboer RO
dc.contributor.authorTwenhofel CJW
dc.date.accessioned2017-02-20T08:08:43
dc.date.issued1999-08-11
dc.identifier610310002
dc.description.abstractVolgens EU-Richtlijn Basisnormen (96/29/Euratom) dienen de lidstaten van de Europese Unie de werkzaamheden waarbij de blootstelling van leden van de bevolking vanwege de aanwezigheid van natuurlijke stralingsbronnen significant toeneemt in een mate die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet mag worden veronachtzaamd te identificeren. Procesindustrieen die tot de bedoelde werkzaamheden behoren, passen grote hoeveelheden ruwe materialen toe, zoals ertsen, mergel en klei, die natuurlijke radionucliden bevatten. Deze radionucliden komen terecht in de lozingen in lucht en water en kunnen een radiologisch risico voor de bevolking veroorzaken die in de nabijheid van een industrie woont. In Nederland wordt momenteel een systeem van vergunningverlening voor dergelijke lozingen ontwikkeld. Een werkzaamheid komt in het systeem terecht als de maximale individuele dosis of de collectieve dosis als gevolg van de lozingen in lucht of lozingen in water een zekere waarde overschrijdt: het zogenaamde basis dosiscriterium. Er wordt overwogen om een maximale individuele dosis van 10 microSv/a en een collectieve dosis van 1 manSv/a als dosiscriteria te kiezen. Binnen het in ontwikkeling zijnde systeem wordt de procesindustrie ingedeeld in een beperkte set van referentiesituaties. Voor elk van deze situaties zijn de dosiscriteria omgezet naar operationele lozingscriteria per radionuclide door de lozing te berekenen die tot een maximale individuele dosis van 10 microSv/a en een collectieve dosis van 1 manSv/a leidt. Naast een beschrijving van het systeem wordt in het voorliggende rapport de praktische bruikbaarheid geillustreerd voor enkele procesindustriekn in Nederland. Er wordt aangetoond dat de uiteindelijke keuze van criteria door de vergunningverlener een afweging is tussen enerzijds de eenvoud van het systeem met het oog op de praktische toepasbaarheid en anderzijds het minimaliseren van de kans op een onterecht opleggen of niet opleggen van een vergunningplicht.<br>
dc.description.abstractAccording to the EU Directive (96/29/Euratom), the EU member states must identify activities where the exposure of members of the public due to the presence of natural radiation sources increases to such an extent from the viewpoint of radiation protection that it cannot be disregarded. Processing industries carrying out these activities use large amounts of raw materials like ore, marl or clay, which contain natural radionuclides. These radionuclides, present in the releases into air and water, may impose a radiological risk to the population residing near an industrial site. A system of reporting and authorization for such releases is now under development in the Netherlands. An activity is entered into the system when the maximum individual dose or collective dose due to releases to air or water exceeds a certain value: the so-called basic dose criteria. Choosing a maximum individual dose of 10 microSv/a and a collective dose of 1 manSv/a as dose criteria is under consideration. In developing the system the processing industry is classified into a limited set of reference situations, for which the dose criteria are then translated into operational emission criteria per radionuclide by calculating the releases that result in a maximum individual dose of 10 microSv/a and a collective dose of 1 manSv/a. Along with the description of the system, its practical use for a few specific processing industries in the Netherlands is demonstrated. The final selection of criteria by the regulator is, however, made by balancing between the simplicity and practicability of the system, on the one hand, and by minimizing the possibility of undeserved enforcement of the obligation to apply for a permit on the other.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.description.sponsorshipSVS
dc.description.sponsorshipSNB
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent44 p
dc.format.extent2071 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 610310002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610310002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/610310002.pdf
dc.subject08nl
dc.subjectprocestechnologienl
dc.subjectindustrienl
dc.subjectlozingnl
dc.subjectkernenergiewetnl
dc.subjectnatuurlijke radioactiviteitnl
dc.subjectdosiscriterianl
dc.subjectlozingscriterianl
dc.subjectvergunningverleningnl
dc.subjectdosisberekeningnl
dc.subjectprocess engineeringen
dc.subjectindustrieen
dc.subjectdischargeen
dc.subjectnuclear energy acten
dc.subjectnatural radioactivityen
dc.titleOnderzoek naar lozingscriteria voor vergunningverlening kernenergiewet in de procesindustrienl
dc.title.alternativeInvestigation into emission criteria for granting Nuclear Energy Act permits in the processing industryen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLSO
dc.date.updated2017-02-20T07:08:43Z
html.description.abstractVolgens EU-Richtlijn Basisnormen (96/29/Euratom) dienen de lidstaten van de Europese Unie de werkzaamheden waarbij de blootstelling van leden van de bevolking vanwege de aanwezigheid van natuurlijke stralingsbronnen significant toeneemt in een mate die vanuit het oogpunt van stralingsbescherming niet mag worden veronachtzaamd te identificeren. Procesindustrieen die tot de bedoelde werkzaamheden behoren, passen grote hoeveelheden ruwe materialen toe, zoals ertsen, mergel en klei, die natuurlijke radionucliden bevatten. Deze radionucliden komen terecht in de lozingen in lucht en water en kunnen een radiologisch risico voor de bevolking veroorzaken die in de nabijheid van een industrie woont. In Nederland wordt momenteel een systeem van vergunningverlening voor dergelijke lozingen ontwikkeld. Een werkzaamheid komt in het systeem terecht als de maximale individuele dosis of de collectieve dosis als gevolg van de lozingen in lucht of lozingen in water een zekere waarde overschrijdt: het zogenaamde basis dosiscriterium. Er wordt overwogen om een maximale individuele dosis van 10 microSv/a en een collectieve dosis van 1 manSv/a als dosiscriteria te kiezen. Binnen het in ontwikkeling zijnde systeem wordt de procesindustrie ingedeeld in een beperkte set van referentiesituaties. Voor elk van deze situaties zijn de dosiscriteria omgezet naar operationele lozingscriteria per radionuclide door de lozing te berekenen die tot een maximale individuele dosis van 10 microSv/a en een collectieve dosis van 1 manSv/a leidt. Naast een beschrijving van het systeem wordt in het voorliggende rapport de praktische bruikbaarheid geillustreerd voor enkele procesindustriekn in Nederland. Er wordt aangetoond dat de uiteindelijke keuze van criteria door de vergunningverlener een afweging is tussen enerzijds de eenvoud van het systeem met het oog op de praktische toepasbaarheid en anderzijds het minimaliseren van de kans op een onterecht opleggen of niet opleggen van een vergunningplicht.&lt;br&gt;
html.description.abstractAccording to the EU Directive (96/29/Euratom), the EU member states must identify activities where the exposure of members of the public due to the presence of natural radiation sources increases to such an extent from the viewpoint of radiation protection that it cannot be disregarded. Processing industries carrying out these activities use large amounts of raw materials like ore, marl or clay, which contain natural radionuclides. These radionuclides, present in the releases into air and water, may impose a radiological risk to the population residing near an industrial site. A system of reporting and authorization for such releases is now under development in the Netherlands. An activity is entered into the system when the maximum individual dose or collective dose due to releases to air or water exceeds a certain value: the so-called basic dose criteria. Choosing a maximum individual dose of 10 microSv/a and a collective dose of 1 manSv/a as dose criteria is under consideration. In developing the system the processing industry is classified into a limited set of reference situations, for which the dose criteria are then translated into operational emission criteria per radionuclide by calculating the releases that result in a maximum individual dose of 10 microSv/a and a collective dose of 1 manSv/a. Along with the description of the system, its practical use for a few specific processing industries in the Netherlands is demonstrated. The final selection of criteria by the regulator is, however, made by balancing between the simplicity and practicability of the system, on the one hand, and by minimizing the possibility of undeserved enforcement of the obligation to apply for a permit on the other.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record