Show simple item record

dc.contributor.authorMesman M
dc.contributor.authorLijzen JPA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:37:18
dc.date.issued2012-08-01
dc.identifier607711008
dc.description.abstractHet ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen na 2015 het Besluit bodemkwaliteit te herzien. Voor het beleidsproces dat daarvoor start in 2015 is informatie nodig over de normstelling voor ecologische risico's. Het RIVM zet in deze discussienotitie de lijnen uit en stelt prioriteiten voor het onderzoek dat die informatie moet leveren. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met wetenschappers van diverse universiteiten, en met beleidsambtenaren binnen diverse directies binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM). Diverse onderdelen waarmee de ecologische normstelling voor bodem en grondwater wordt onderbouwd, kunnen worden aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daarnaast is het gewenst oplossingen te vinden voor knelpunten die zich in de praktijk voordoen. Het onderzoeksprogramma stelt voor te focussen op vier thema's. Als eerste is het van belang de gegevens die binnen de bodemnormstellling worden gebruikt voor de zogeheten bodemtypecorrectie aan te passen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Bij de bodemtypecorrectie wordt de algemene bodemnorm voor een stof in Nederland omgerekend naar de lokale bodemchemische situatie. Het onderzoek is erop gericht de nieuwe gegevens uit te werken en te implementeren in een wetenschappelijk onderbouwde methode voor de bodemtypecorrectie. Als tweede is de implementatie nodig van een methode om de zogeheten biologische beschikbaarheid van een stof te meten en te beoordelen. Tot nu toe wordt voor de normstelling van een stof uitgegaan van de totale concentratie van een stof die zich in de bodem bevindt. Organismen in de bodem worden niet aan deze totale concentratie blootgesteld, maar aan het 'biobeschikbare deel'. Als derde is het belangrijk om een consistent gebruik te creëren van de 'soortgevoeligheidsverdelingen' (SSD's) in de normstelling en risicobeoordeling. Dit is een statistische methode om gegevens over de giftige effecten van stoffen voor organismen weer te geven. Zowel binnen Nederland als binnen Europa worden ze op uiteenlopende wijze gebruikt. Ten slotte is meer inzicht nodig in de gegevens die worden gebruikt om normen voor ecologische risico's te bepalen. Deze normen kunnen op verouderde of een beperkte hoeveelheid gegevens zijn gebaseerd.
dc.description.abstractThe Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM) intends to revise the Soil Quality Decree after 2015. Preceding the policy process, which starts in 2015, information is required about the setting of the quality standards for ecological risks. In this discussion paper, the Netherlands Institute for Public Health and the Environment (RIVM) sets the objectives and priorities for the research that will provide the above-mentioned information. For this purpose, interviews have been held with scientists from various universities, and policymakers from different departments within the IenM Ministry. Various components that substantiate the ecological standards for soil and groundwater can be adapted according to new scientific insights. In addition, it is desirable to find solutions for problems that are encountered in practice. The proposed research will focus on four themes. Firstly, it is important that the data used within the soil quality standards for the so-called soil type correction are adapted to the latest scientific findings. The soil type correction converts the general soil standard for a substance in the Netherlands to the local soil chemical status. The research is aimed at elaborating the new data and implementing it into a scientifically based method for the soil type correction. The second theme is the implementation of the method used to measure and assess the so-called bioavailability of a substance. Up to now, the quality standards for a substance have been based on the total concentration of a substance in the soil. Organisms in the soil are not exposed to this total concentration, but to the 'bioavailable part'. Thirdly, it is important to create a consistent use of 'species sensitivity distributions' (SSD) in the standard setting and risk assessment. This is a statistical method for displaying data on the toxic effects of substances for organisms. The SSDs can be used in various ways both in the Netherlands and in Europe. Finally, more insight is necessary into the data used to set standards for determining ecological risks. These standards may have been based on outdated or limited data.
dc.description.sponsorshipMinisterie van Infrastructuur en Milieu
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent31 p
dc.format.extent864 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM briefrapport 607711008
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607711008.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607711008.pdf
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectonderzoeksprogrammanl
dc.subjectecologische risico'snl
dc.subjectnormstellingnl
dc.subjectsoilen
dc.subjectresearch programmeen
dc.subjectecological risksen
dc.subjectsetting quality standardsen
dc.titleDiscussienotitie normstelling ecologische risico's : Onderzoeksprogramma 2012-2014nl
dc.title.alternativeSetting quality standards for ecological risks, a discussion documenten
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER
dc.date.updated2017-02-20T06:37:19Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-13T11:58:04Z
html.description.abstractHet ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het voornemen na 2015 het Besluit bodemkwaliteit te herzien. Voor het beleidsproces dat daarvoor start in 2015 is informatie nodig over de normstelling voor ecologische risico's. Het RIVM zet in deze discussienotitie de lijnen uit en stelt prioriteiten voor het onderzoek dat die informatie moet leveren. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met wetenschappers van diverse universiteiten, en met beleidsambtenaren binnen diverse directies binnen het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).<br> <br>Diverse onderdelen waarmee de ecologische normstelling voor bodem en grondwater wordt onderbouwd, kunnen worden aangepast aan nieuwe wetenschappelijke inzichten. Daarnaast is het gewenst oplossingen te vinden voor knelpunten die zich in de praktijk voordoen. Het onderzoeksprogramma stelt voor te focussen op vier thema's.<br> <br>Als eerste is het van belang de gegevens die binnen de bodemnormstellling worden gebruikt voor de zogeheten bodemtypecorrectie aan te passen aan de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Bij de bodemtypecorrectie wordt de algemene bodemnorm voor een stof in Nederland omgerekend naar de lokale bodemchemische situatie. Het onderzoek is erop gericht de nieuwe gegevens uit te werken en te implementeren in een wetenschappelijk onderbouwde methode voor de bodemtypecorrectie. <br> <br>Als tweede is de implementatie nodig van een methode om de zogeheten biologische beschikbaarheid van een stof te meten en te beoordelen. Tot nu toe wordt voor de normstelling van een stof uitgegaan van de totale concentratie van een stof die zich in de bodem bevindt. Organismen in de bodem worden niet aan deze totale concentratie blootgesteld, maar aan het 'biobeschikbare deel'.<br> <br>Als derde is het belangrijk om een consistent gebruik te creëren van de 'soortgevoeligheidsverdelingen' (SSD's) in de normstelling en risicobeoordeling. Dit is een statistische methode om gegevens over de giftige effecten van stoffen voor organismen weer te geven. Zowel binnen Nederland als binnen Europa worden ze op uiteenlopende wijze gebruikt.<br> <br>Ten slotte is meer inzicht nodig in de gegevens die worden gebruikt om normen voor ecologische risico's te bepalen. Deze normen kunnen op verouderde of een beperkte hoeveelheid gegevens zijn gebaseerd.<br>
html.description.abstractThe Ministry of Infrastructure and the Environment (IenM) intends to revise the Soil Quality Decree after 2015. Preceding the policy process, which starts in 2015, information is required about the setting of the quality standards for ecological risks. In this discussion paper, the Netherlands Institute for Public Health and the Environment (RIVM) sets the objectives and priorities for the research that will provide the above-mentioned information. For this purpose, interviews have been held with scientists from various universities, and policymakers from different departments within the IenM Ministry.<br> <br>Various components that substantiate the ecological standards for soil and groundwater can be adapted according to new scientific insights. In addition, it is desirable to find solutions for problems that are encountered in practice. The proposed research will focus on four themes.<br> <br>Firstly, it is important that the data used within the soil quality standards for the so-called soil type correction are adapted to the latest scientific findings. The soil type correction converts the general soil standard for a substance in the Netherlands to the local soil chemical status. The research is aimed at elaborating the new data and implementing it into a scientifically based method for the soil type correction.<br> <br>The second theme is the implementation of the method used to measure and assess the so-called bioavailability of a substance. Up to now, the quality standards for a substance have been based on the total concentration of a substance in the soil. Organisms in the soil are not exposed to this total concentration, but to the 'bioavailable part'.<br> <br>Thirdly, it is important to create a consistent use of 'species sensitivity distributions' (SSD) in the standard setting and risk assessment. This is a statistical method for displaying data on the toxic effects of substances for organisms. The SSDs can be used in various ways both in the Netherlands and in Europe.<br> <br>Finally, more insight is necessary into the data used to set standards for determining ecological risks. These standards may have been based on outdated or limited data.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607711008.pdf
Size:
863.7Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record