Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Zwan CW
dc.contributor.authorConyn-van Spaendonck MAE
dc.date.accessioned2012-12-12T15:44:02Z
dc.date.available2012-12-12T15:44:02Z
dc.date.issued1995-06-30
dc.identifier213676003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257529
dc.description.abstractGegevens over het voorkomen van de doelziekten van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn bij diverse instanties bekend. Een regelmatige, b.v. jaarlijkse, geintegreerde analyse en rapportage van deze gegevens (epidemiologische surveillance) vindt thans niet plaats ; deze zou een belangrijke bijdrage kunnen geven aan de evaluatie van het RVP. Daarom zijn de mogelijkheden verkend voor epidemiologische surveillance van de doelziekten uit het RVP. In dit rapport worden de bronnen geinventariseerd en is nagegaan welke gegevens beschikbaar zijn. De epidemiologische surveillance richt zich met name op de incidentie van de ziekte en/of zijn complicatie(s). Samen met mortaliteitsgegevens kan inzicht verkregen worden in het letaliteitspercentage en met de vaccinatiestatus kan een uitspraak gedaan worden over de vaccin-effectiviteit. Met de factor tijd kunnen trendmatige uitspraken gedaan worden. Naast de verplichte registratie van infectieziekten betreffende mortaliteit bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en betreffende morbiditeit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (voorheen Geneeskundige Hoofdinspectie ; GHI), worden infectieziekten en hun complicaties door diverse (beroeps)instanties geregistreerd. Vaak betreft het een registratie met een landelijke dekking, zoals de Landelijke Medische Registratie (LMR) van de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG), de Medisch-Microbiologische Laboratoria (MML), het Nederlands Signalerings-Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) en de SSPE-Registratie Nederland. Soms betreft het (nog) een registratie met een regionale dekking zoals de European Registration of Congenital Anomalies (EUROCAT) die momenteel de drie noordelijke provincie's, Zeeland en Rotterdam en omstreken omvat of een plaatselijke dekking zoals de Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen (CMRN). Het kan ook om steekproeven gaan zoals in het geval van de registratie bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Problemen kunnen zich voordoen bij vergelijkingen van de gegevens van de diverse instanties. Gezien de Wet persoonsregistratie (WPR) is herleidbaarheid tot naam niet toegestaan, waardoor unieke koppeling (op naam) niet mogelijk is. De mogelijkheid wordt onderzocht of een redelijke en acceptabele koppeling mogelijk is op geleide van geslacht, leeftijd (of geboortejaar), diagnose en eventueel plaats(regio) en/of tijdstip. De vaccinatiestatus wordt slechts zelden geregistreerd. Koppeling via de Provinciale Entadministraties (PEA) op persoonsniveau zal moeilijk zijn, maar voor ontbrekende vaccinatiegegevens zal onderzocht worden of aanvulling vanuit de PEA mogelijk is.Voorgesteld wordt om gegevens van genoemde instanties vanaf het jaar 1976 te betrekken. Het betreft registraties van bof, mazelen, rubella, difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, infecties veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b, strepto-, pneumo- en meningococcen (geregistreerd als hoofd- of nevendiagnose) met voor zover aanwezig vermelding van geslacht, leeftijd( eventueel geboortejaar), plaats(regio) en/of tijdindicatie van ziekteperiode en vaccinatiestatus. Op grond hiervan wordt het epidemiologisch patroon voor de diverse ziekten beschreven. Voorts zal de additionele waarde van de diverse gegevensbronnen worden geevalueerd. Op basis daarvan zullen de gegevens jaarlijks en routinematig worden opgevraagd en gerapporteerd.<br>
dc.description.abstractData on the incidence of infectious diseases included in the Netherlands Immunisation Programme (RVP) are available at several institutes. A regular, for instance yearly analysis and reporting of these data (epidemiological surveillance), is an imported tool to evaluate the RVP. In this report information on he sources of data on the incidence of the diseases are described. The epidemiological surveillance focuses on the incidence of the disease and/or its complication(s). Mortality data provide insight into the case fatality rate, and data on the vaccination status provide insight into the vaccine efficacy. A time variable makes it possible to study trends in disease incidence. In addition to the compulsory registration of mortality at the Central Bureau of Statistics (CBS) and morbidity at the Medical Inspectorate of Health (IGZ), infectious diseases and their complications are registered at several (professional) agencies. The coverage of the registration are frequent nation-wide, for example the National Medical Registration (LMR) of the Health Care Information (SIG), the Medical-Microbiological Laboratories (MML), the Netherlands Paediatric Surveillance Unit (NSCK) and the SSPE-Registration. Sometimes registration covers a region like the European Registration of Congenital Anomalies (EUROCAT) and the Continuous Morbidity Registration Nijmegen (CMRN). Sometimes it concerns a random sampling survey like the registration of the Netherlands Institute of Primary Health Care (NIVEL). Problems can arise when comparing the data from the different institutes. It is not permissible, by legalisation, to collect data which are reducible to the name of the patient. The possibility of comparing at the level of sex, age (or year of birth), diagnosis and possibly city(region) and/or time of onset will be investigated. The registration of vaccination status is not good. Comparing the data with the Provincial Immunisation Administration (PEA) on an individual level will be difficult, but the possibility of using the PEA to obtain information on records with missing values on vaccination status must be studied.We suggest to collect data from the year 1976 onwards. The agencies can provide data on mumps, measles, rubella, diphtheria, whooping cough, tetanus, poliomyelitis, infectious caused by Haemophilus influenzae type b, strepto-, pneumo- and meningococcus (registered as main diagnosis or alternative diagnosis) stating - if available - sex, age, city(region) and/or onset of the disease and vaccination status. The epidemiological pattern of the diseases will be described on the base of the available data. The additional value of the different sources will be evaluated. On the basis of the evaluation results data will be collected and reported yearly.<br>
dc.description.sponsorshipIGZ
dc.format.extent28 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 213676003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/213676003.html
dc.subject02nl
dc.subjectimmunization progamsen
dc.subjectprogram evaluationen
dc.subjectcommunicable disease controlen
dc.subjectcommunicable diseasesen
dc.subjectincidenceen
dc.subjectvaccine efficacyen
dc.subjectdata collectionen
dc.titleInventarisatie van gegevensbronnen voor informatie over het voorkomen van de doelziekten uit het Rijksvaccinatieprogrammanl
dc.title.alternativeMaking up an inventory of sources for information about the incidence of diseases from the Netherlands Immunization Programmeen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCIE
dc.date.updated2012-12-12T15:44:02Z
html.description.abstractGegevens over het voorkomen van de doelziekten van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) zijn bij diverse instanties bekend. Een regelmatige, b.v. jaarlijkse, geintegreerde analyse en rapportage van deze gegevens (epidemiologische surveillance) vindt thans niet plaats ; deze zou een belangrijke bijdrage kunnen geven aan de evaluatie van het RVP. Daarom zijn de mogelijkheden verkend voor epidemiologische surveillance van de doelziekten uit het RVP. In dit rapport worden de bronnen geinventariseerd en is nagegaan welke gegevens beschikbaar zijn. De epidemiologische surveillance richt zich met name op de incidentie van de ziekte en/of zijn complicatie(s). Samen met mortaliteitsgegevens kan inzicht verkregen worden in het letaliteitspercentage en met de vaccinatiestatus kan een uitspraak gedaan worden over de vaccin-effectiviteit. Met de factor tijd kunnen trendmatige uitspraken gedaan worden. Naast de verplichte registratie van infectieziekten betreffende mortaliteit bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en betreffende morbiditeit bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (voorheen Geneeskundige Hoofdinspectie ; GHI), worden infectieziekten en hun complicaties door diverse (beroeps)instanties geregistreerd. Vaak betreft het een registratie met een landelijke dekking, zoals de Landelijke Medische Registratie (LMR) van de Stichting Informatiecentrum voor de Gezondheidszorg (SIG), de Medisch-Microbiologische Laboratoria (MML), het Nederlands Signalerings-Centrum Kindergeneeskunde (NSCK) en de SSPE-Registratie Nederland. Soms betreft het (nog) een registratie met een regionale dekking zoals de European Registration of Congenital Anomalies (EUROCAT) die momenteel de drie noordelijke provincie&apos;s, Zeeland en Rotterdam en omstreken omvat of een plaatselijke dekking zoals de Continue Morbiditeits Registratie Nijmegen (CMRN). Het kan ook om steekproeven gaan zoals in het geval van de registratie bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Problemen kunnen zich voordoen bij vergelijkingen van de gegevens van de diverse instanties. Gezien de Wet persoonsregistratie (WPR) is herleidbaarheid tot naam niet toegestaan, waardoor unieke koppeling (op naam) niet mogelijk is. De mogelijkheid wordt onderzocht of een redelijke en acceptabele koppeling mogelijk is op geleide van geslacht, leeftijd (of geboortejaar), diagnose en eventueel plaats(regio) en/of tijdstip. De vaccinatiestatus wordt slechts zelden geregistreerd. Koppeling via de Provinciale Entadministraties (PEA) op persoonsniveau zal moeilijk zijn, maar voor ontbrekende vaccinatiegegevens zal onderzocht worden of aanvulling vanuit de PEA mogelijk is.Voorgesteld wordt om gegevens van genoemde instanties vanaf het jaar 1976 te betrekken. Het betreft registraties van bof, mazelen, rubella, difterie, kinkhoest, tetanus, poliomyelitis, infecties veroorzaakt door Haemophilus influenzae type b, strepto-, pneumo- en meningococcen (geregistreerd als hoofd- of nevendiagnose) met voor zover aanwezig vermelding van geslacht, leeftijd( eventueel geboortejaar), plaats(regio) en/of tijdindicatie van ziekteperiode en vaccinatiestatus. Op grond hiervan wordt het epidemiologisch patroon voor de diverse ziekten beschreven. Voorts zal de additionele waarde van de diverse gegevensbronnen worden geevalueerd. Op basis daarvan zullen de gegevens jaarlijks en routinematig worden opgevraagd en gerapporteerd.&lt;br&gt;
html.description.abstractData on the incidence of infectious diseases included in the Netherlands Immunisation Programme (RVP) are available at several institutes. A regular, for instance yearly analysis and reporting of these data (epidemiological surveillance), is an imported tool to evaluate the RVP. In this report information on he sources of data on the incidence of the diseases are described. The epidemiological surveillance focuses on the incidence of the disease and/or its complication(s). Mortality data provide insight into the case fatality rate, and data on the vaccination status provide insight into the vaccine efficacy. A time variable makes it possible to study trends in disease incidence. In addition to the compulsory registration of mortality at the Central Bureau of Statistics (CBS) and morbidity at the Medical Inspectorate of Health (IGZ), infectious diseases and their complications are registered at several (professional) agencies. The coverage of the registration are frequent nation-wide, for example the National Medical Registration (LMR) of the Health Care Information (SIG), the Medical-Microbiological Laboratories (MML), the Netherlands Paediatric Surveillance Unit (NSCK) and the SSPE-Registration. Sometimes registration covers a region like the European Registration of Congenital Anomalies (EUROCAT) and the Continuous Morbidity Registration Nijmegen (CMRN). Sometimes it concerns a random sampling survey like the registration of the Netherlands Institute of Primary Health Care (NIVEL). Problems can arise when comparing the data from the different institutes. It is not permissible, by legalisation, to collect data which are reducible to the name of the patient. The possibility of comparing at the level of sex, age (or year of birth), diagnosis and possibly city(region) and/or time of onset will be investigated. The registration of vaccination status is not good. Comparing the data with the Provincial Immunisation Administration (PEA) on an individual level will be difficult, but the possibility of using the PEA to obtain information on records with missing values on vaccination status must be studied.We suggest to collect data from the year 1976 onwards. The agencies can provide data on mumps, measles, rubella, diphtheria, whooping cough, tetanus, poliomyelitis, infectious caused by Haemophilus influenzae type b, strepto-, pneumo- and meningococcus (registered as main diagnosis or alternative diagnosis) stating - if available - sex, age, city(region) and/or onset of the disease and vaccination status. The epidemiological pattern of the diseases will be described on the base of the available data. The additional value of the different sources will be evaluated. On the basis of the evaluation results data will be collected and reported yearly.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record