Show simple item record

dc.contributor.authorEsseveld FG van
dc.date.accessioned2012-12-12T15:49:28Z
dc.date.available2012-12-12T15:49:28Z
dc.date.issued1995-03-31
dc.identifier980301002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257617
dc.description.abstractIn 1994 was de ontwikkeling van het kwaliteitssyteem van het Laboratorium voor Anorganische Chemie (LAC) vooral gericht op de operationalisering en verbetering van procedures voor Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk (O&O). Hoewel de algemene conclusie van de audits luidde dat: - de door LAC geleverde producten van voldoende professioneel niveau zijn, - de in de SOP's vermelde borging ook in de praktijk consequent ten uitvoer wordt gebracht, - in geval van overschrijdingen van alarmgrenzen adequate actie wordt ondernomen, toonde met name het controle-onderzoek van STERLAB terkortkomingen voor O&O: - de invulling van de onderzoeksplannen is summier en niet altijd conform de Sector-SOP, - de relatie met erkende verrichtingen in het onderzoeksplan ontbreekt veelal, - de opleverdatum wordt in sommige gevallen overschreden zonder traceerbare terugkoppeling naar de opdrachtgever, - de doelstelling in het onderzoeksplan komt in enkele gevallen niet overeen met die in het eindrapport terwijl ook een traceerbare vastlegging van de bijstelling ontbreekt. De procedures zijn in de loop van 1994 aangepast maar de uitvoering voldoet voor enkele onderdelen nog niet geheel aan de eisen van de Sector SOP's. Ter onderbouwing van de meetonzekerheid werden prestatiekenmerken van diverse meetmethoden bepaald en in orde bevonden. De ondubbelzinnige uitvoering van de kwaliteitscontrole en de overdracht van analyseresultaten werd voor diverse meetprocedures door verregaande automatisering verbeterd. De controle en autorisatie van het LIMS-gebruik werd ontwikkeld en vastgelegd in procedures. De werking van het huidige kwaliteitssysteem wordt weerspiegeld in de uitslagen van de interne en externe kwaliteitscontrole: - de resultaten van analyses van diverse blinde monsters waaronder duplo's, standaarden en gecertificeerd referentiemateriaal waren goed ; - voor vele anorganische componenten werd deelgenomen aan ringonderzoek georganiseerd door KIWA (drinkwater), WMO (neerslag) en NILU (neerslag) ; gerapporteerde resultaten waren van goed tot uitstekend.
dc.description.abstractABSTRACT In 1994, the development of the Quality System of the Laboratory of Inorganic Chemistry (LAC) was focused on implementation and improvement of procedures for Research and Development (R&D). Although the general conclusion of audits was that: - LAC products have a professional level, - quality control mentioned in SOP's is performed consistently, - in case of exceeding alarm limits adequate action is taken, showed especially the control audit of the Dutch Accreditation Organization STERLAB remarks on quality measures in Research and Development (R&D): - the contents of research plans is brief and not always in conformity with the Division SOP, - the relationship with recognized analyses in the research plan is lacking usually, - in some cases the date of product delivery has been exceeded without traceable feedback, - the objectives of the research plan do not always comply with those in the final report and a traceable reasoning is lacking. The corresponding procedures have been adapted in the course of 1994 but the present laboratory practice does not fully comply with the requirements in the Division SOP's. Performance characteristics of various measurement methods have been determined in order to characterize measurement uncertainty. The unequivocal execution of quality control and transmission of analytical data of various measurement procedures have been improved dramatically by automation. Control and authorization of the use of the Laboratory Information and Management System (LIMS) have been developed and laid down in procedures. The performance of the current quality system is reflected by the scores in internal and external quality control: - the results of analyses of various blind samples including replicates, standards and certified reference materials were good ; - LAC participated in round robin tests organized by KIWA (drinking-water), WMO (precipitation) and NILU (precipitation) for many inorganic components ; reported results were good or excellent.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent25 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 980301002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/980301002.html
dc.subject11nl
dc.subjectquality assuranceen
dc.subjectquality controlen
dc.subjectglpen
dc.subjectquality managementen
dc.titleKwaliteitsbeheer bij het Laboratorium voor Anorganische Chemie. Jaarverslag 1994nl
dc.title.alternativeQuality Management at the Laboratory of Inorganic Chemistry. Annual Report 1994en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T15:49:29Z
html.description.abstractIn 1994 was de ontwikkeling van het kwaliteitssyteem van het Laboratorium voor Anorganische Chemie (LAC) vooral gericht op de operationalisering en verbetering van procedures voor Onderzoeks- en Ontwikkelingswerk (O&O). Hoewel de algemene conclusie van de audits luidde dat: - de door LAC geleverde producten van voldoende professioneel niveau zijn, - de in de SOP's vermelde borging ook in de praktijk consequent ten uitvoer wordt gebracht, - in geval van overschrijdingen van alarmgrenzen adequate actie wordt ondernomen, toonde met name het controle-onderzoek van STERLAB terkortkomingen voor O&O: - de invulling van de onderzoeksplannen is summier en niet altijd conform de Sector-SOP, - de relatie met erkende verrichtingen in het onderzoeksplan ontbreekt veelal, - de opleverdatum wordt in sommige gevallen overschreden zonder traceerbare terugkoppeling naar de opdrachtgever, - de doelstelling in het onderzoeksplan komt in enkele gevallen niet overeen met die in het eindrapport terwijl ook een traceerbare vastlegging van de bijstelling ontbreekt. De procedures zijn in de loop van 1994 aangepast maar de uitvoering voldoet voor enkele onderdelen nog niet geheel aan de eisen van de Sector SOP's. Ter onderbouwing van de meetonzekerheid werden prestatiekenmerken van diverse meetmethoden bepaald en in orde bevonden. De ondubbelzinnige uitvoering van de kwaliteitscontrole en de overdracht van analyseresultaten werd voor diverse meetprocedures door verregaande automatisering verbeterd. De controle en autorisatie van het LIMS-gebruik werd ontwikkeld en vastgelegd in procedures. De werking van het huidige kwaliteitssysteem wordt weerspiegeld in de uitslagen van de interne en externe kwaliteitscontrole: - de resultaten van analyses van diverse blinde monsters waaronder duplo's, standaarden en gecertificeerd referentiemateriaal waren goed ; - voor vele anorganische componenten werd deelgenomen aan ringonderzoek georganiseerd door KIWA (drinkwater), WMO (neerslag) en NILU (neerslag) ; gerapporteerde resultaten waren van goed tot uitstekend.
html.description.abstractABSTRACT In 1994, the development of the Quality System of the Laboratory of Inorganic Chemistry (LAC) was focused on implementation and improvement of procedures for Research and Development (R&D). Although the general conclusion of audits was that: - LAC products have a professional level, - quality control mentioned in SOP's is performed consistently, - in case of exceeding alarm limits adequate action is taken, showed especially the control audit of the Dutch Accreditation Organization STERLAB remarks on quality measures in Research and Development (R&D): - the contents of research plans is brief and not always in conformity with the Division SOP, - the relationship with recognized analyses in the research plan is lacking usually, - in some cases the date of product delivery has been exceeded without traceable feedback, - the objectives of the research plan do not always comply with those in the final report and a traceable reasoning is lacking. The corresponding procedures have been adapted in the course of 1994 but the present laboratory practice does not fully comply with the requirements in the Division SOP's. Performance characteristics of various measurement methods have been determined in order to characterize measurement uncertainty. The unequivocal execution of quality control and transmission of analytical data of various measurement procedures have been improved dramatically by automation. Control and authorization of the use of the Laboratory Information and Management System (LIMS) have been developed and laid down in procedures. The performance of the current quality system is reflected by the scores in internal and external quality control: - the results of analyses of various blind samples including replicates, standards and certified reference materials were good ; - LAC participated in round robin tests organized by KIWA (drinking-water), WMO (precipitation) and NILU (precipitation) for many inorganic components ; reported results were good or excellent.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record