Show simple item record

dc.contributor.authorMensink BJWG
dc.contributor.authorMontforts M
dc.contributor.authorWijkhuizen-Maslankiewicz L
dc.contributor.authorTibosch H
dc.contributor.authorLinders JBHJ
dc.date.accessioned2012-12-12T16:39:19Z
dc.date.available2012-12-12T16:39:19Z
dc.date.issued1995-07-31
dc.identifier679101022
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258146
dc.description.abstract(ABSTRACT-NEDERLANDS) Deze handleiding geeft richtlijnen voor het samenvatten en beoordelen van diverse milieu-aspecten van landbouwkundige en niet-landbouwkundige bestrijdingsmiddelen. Het betreft dat deel van de toelatingsprocedure in Nederland dat de risico-schatting voorafgaat. De eisen van de Nederlandse overheid voor de toelating van bestrijdingsmiddelen zijn opgenomen in deze handleiding. Omdat ze niet integraal zijn opgenomen wordt het aangeraden het CTB Aanvraagformulier te raadplegen, indien gewenst. De handleiding richt zich vooral op richtlijnen wat betreft het gedrag in water en bodem, de ecotoxiciteit voor aquatische en terrestrische organismen, en de bioconcentratie in aquatische organismen. De richtlijnen hebben betrekking op zowel de intrinsieke betrouwbaarheid van de door de fabrikant aangeleverde testrapporten als op de beknopte beschrijving van deze rapporten in een zogeheten RIVM Adviesrapport. Dit laatste wordt opgesteld door de afdeling Beoordeling Bestrijdingsmiddelen Milieu (BBM) ten behoeve van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). Dit College heeft de verantwoordelijkheid voor het al dan niet toelaten van bestrijdingsmiddelen op de Nederlandse markt in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet. Er is onderscheid gemaakt tussen de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van testen. Het eerste verwijst naar de intrinsieke aspecten van een test - methodologie, rapportage -, het laatste verwijst naar het nut van een dergelijke test voor een specifiek doel - bijvoorbeeld risico-schatting. De nadruk ligt in deze handleiding op de betrouwbaarheid, en het geeft een check-list per milieu-aspect om op grond hiervan onderscheid te kunnen maken tussen betrouwbare, minder betrouwbare en onbetrouwbare testen. Deze check-listen worden weergegeven als zogenoemde resume-tabellen ; zij vormen de kern van de handleiding. De handleiding is niet compleet. Talrijke milieu-aspecten zijn momenteel zowel nationaal als internationaal in discussie. Daarom is de handleiding een reflectie van de huidige stand van zaken. Ze zal regelmatig worden bijgesteld om de nationale en internationale ontwikkelingen bij te kunnen houden. De risico-schatting is eveneens niet opgenomen. Dit zal gebeuren in een volgende versie.
dc.description.abstractThis Manual gives guidance in summarising and evaluating the environmental aspects of agricultural and non-agricultural pesticides. Actually this is the part of the pesticide registration process in the Netherlands preceding the risk assessment. The requirements of the Dutch government for admission of pesticides to the market are included in the Manual. As they are not reported exhaustively, it is advised to consult the CTB Application Form, if felt necessary. This Manual focusses primarily on instructions with respect to studies on behaviour in water and soil, ecotoxicity for aquatic and terrestrial organisms, and bioconcentration for aquatic organisms. The instructions cover both the intrinsic reliability of test reports provided by the industry, and the summarised description of these reports in an Advisory Report of RIVM. The latter is prepared by the Department of Evaluating Environmental Aspects of Pesticides on behalf of the Dutch Board for the Authorisation of Pesticides (CTB). This Board has the responsibility for admitting or refusing pesticides on the Dutch market in view of the Pesticides Act. A distinction has been made between the reliability and usefulness of tests. The first refer to intrinsic aspects of a test - methodology, description -, the latter to the use of such a test for a particular purpose - e.g. risk assessment. In this Manual the emphasis is on the reliability, and it offers a check-list per environmental item to discriminate between reliable, less reliable and not reliable tests. These check-lists are presented as so-called summary tables, and they are the core of the Manual. This Manual does not claim to be complete. Many environmental issues are currently in discussion both nationally and internationally. Therefore this Manual represents the state of art. It will be updated regularly to cope with these national and international developments. The risk assessment is also not included and will be dealt with in a follow-up.
dc.description.sponsorshipDGM/SVS DGM/DWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent127 p
dc.format.extent9446 kb
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 679101022
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679101022.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679101022.pdf
dc.subject04nl
dc.titleManual for summarising and evaluating the environmental aspects of pesticidesen
dc.title.alternativeHandleiding voor het samenvatten en beoordelen van de milieueffecten van bestrijdingsmiddelennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentACT
dc.date.updated2012-12-12T16:39:19Z
html.description.abstract(ABSTRACT-NEDERLANDS) Deze handleiding geeft richtlijnen voor het samenvatten en beoordelen van diverse milieu-aspecten van landbouwkundige en niet-landbouwkundige bestrijdingsmiddelen. Het betreft dat deel van de toelatingsprocedure in Nederland dat de risico-schatting voorafgaat. De eisen van de Nederlandse overheid voor de toelating van bestrijdingsmiddelen zijn opgenomen in deze handleiding. Omdat ze niet integraal zijn opgenomen wordt het aangeraden het CTB Aanvraagformulier te raadplegen, indien gewenst. De handleiding richt zich vooral op richtlijnen wat betreft het gedrag in water en bodem, de ecotoxiciteit voor aquatische en terrestrische organismen, en de bioconcentratie in aquatische organismen. De richtlijnen hebben betrekking op zowel de intrinsieke betrouwbaarheid van de door de fabrikant aangeleverde testrapporten als op de beknopte beschrijving van deze rapporten in een zogeheten RIVM Adviesrapport. Dit laatste wordt opgesteld door de afdeling Beoordeling Bestrijdingsmiddelen Milieu (BBM) ten behoeve van het College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen (CTB). Dit College heeft de verantwoordelijkheid voor het al dan niet toelaten van bestrijdingsmiddelen op de Nederlandse markt in het kader van de Bestrijdingsmiddelenwet. Er is onderscheid gemaakt tussen de betrouwbaarheid en de bruikbaarheid van testen. Het eerste verwijst naar de intrinsieke aspecten van een test - methodologie, rapportage -, het laatste verwijst naar het nut van een dergelijke test voor een specifiek doel - bijvoorbeeld risico-schatting. De nadruk ligt in deze handleiding op de betrouwbaarheid, en het geeft een check-list per milieu-aspect om op grond hiervan onderscheid te kunnen maken tussen betrouwbare, minder betrouwbare en onbetrouwbare testen. Deze check-listen worden weergegeven als zogenoemde resume-tabellen ; zij vormen de kern van de handleiding. De handleiding is niet compleet. Talrijke milieu-aspecten zijn momenteel zowel nationaal als internationaal in discussie. Daarom is de handleiding een reflectie van de huidige stand van zaken. Ze zal regelmatig worden bijgesteld om de nationale en internationale ontwikkelingen bij te kunnen houden. De risico-schatting is eveneens niet opgenomen. Dit zal gebeuren in een volgende versie.
html.description.abstractThis Manual gives guidance in summarising and evaluating the environmental aspects of agricultural and non-agricultural pesticides. Actually this is the part of the pesticide registration process in the Netherlands preceding the risk assessment. The requirements of the Dutch government for admission of pesticides to the market are included in the Manual. As they are not reported exhaustively, it is advised to consult the CTB Application Form, if felt necessary. This Manual focusses primarily on instructions with respect to studies on behaviour in water and soil, ecotoxicity for aquatic and terrestrial organisms, and bioconcentration for aquatic organisms. The instructions cover both the intrinsic reliability of test reports provided by the industry, and the summarised description of these reports in an Advisory Report of RIVM. The latter is prepared by the Department of Evaluating Environmental Aspects of Pesticides on behalf of the Dutch Board for the Authorisation of Pesticides (CTB). This Board has the responsibility for admitting or refusing pesticides on the Dutch market in view of the Pesticides Act. A distinction has been made between the reliability and usefulness of tests. The first refer to intrinsic aspects of a test - methodology, description -, the latter to the use of such a test for a particular purpose - e.g. risk assessment. In this Manual the emphasis is on the reliability, and it offers a check-list per environmental item to discriminate between reliable, less reliable and not reliable tests. These check-lists are presented as so-called summary tables, and they are the core of the Manual. This Manual does not claim to be complete. Many environmental issues are currently in discussion both nationally and internationally. Therefore this Manual represents the state of art. It will be updated regularly to cope with these national and international developments. The risk assessment is also not included and will be dealt with in a follow-up.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record