Show simple item record

dc.contributor.authorAchterberg PW
dc.contributor.authorHelder JC
dc.contributor.authorde Hollander AEM
dc.contributor.authorKramers PGN
dc.contributor.authorKromhout D
dc.contributor.authorSmit HA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:39:22
dc.date.issued1995-06-30
dc.identifier432504001
dc.description.abstractSinds het verdrag van Maastricht (februari 1992) heeft de Europese Commissie nieuwe verantwoordelijkheden ten aanzien van Public Health. In een aantal beleidsrapporten van de EU is de noodzaak gesignaleerd om de coordinatie van beleidsontwikkeling en programmering verder te ontwikkelen en samenwerking tussen lidstaten te stimuleren. Consultatie en participatie mechanismen via diverse organisaties en netwerken worden daarbij als belangrijk gezien. De activiteiten van de EU zullen zich richten op harmonisering van de data verzameling, op de evaluatie en verspreiding van informatie over gezondheid en op het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de lidstaten en, uiteindelijk, op de formulering van een gezamenlijke strategie en doelstellingen voor het gezondheidsbeleid. Om deze activiteiten te ondersteunen wordt een Europese Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Public Health Status and Forecasts: PHSF) voorgesteld, waarin: - een brede, verklarende en vergelijkende analyse van de volksgezondheid in de EU ; - toekomstverkenningen voor belangrijke Public Health vraagstukken, gebaseerd op demografische extrapolaties, trend analyses and dynamische systeem analyse. Deze 'outline' bevat het ontwerp voor zo'n beleidsgericht, breed opgezet, PHSF-rapport, dat geproduceerd moet worden via een omvangrijk Europees samenwerkingsverband. De ruggegraat van het voorgestelde PHSF-rapport wordt een conceptueel model, dat relaties tussen de diverse elementen van Public Health beschrijft. Een systematische analyselijn wordt beschreven om tot een vergelijkende studie van belangrijke aspecten van de volksgezondheid en de achterliggende determinanten te komen voor de EU en haar lidstaten. Een dergelijke analyse zal de belangrijkste trends en ontwikkelingen en achterliggende oorzaken aangeven en daarnaast een indruk geven van in de toekomst mogelijk te behalen gezondheidswinst door specifieke beleidsmaatregelen. In deze benadering zullen geaggregeerde gezondheidsmaten, zoals gezonde levensverwachting, worden meegenomen, waarvoor andere gezondheidsgegevens (sterfte, ziekteprevalentie, kwaliteit van leven) nodig zijn en die waar mogelijk gekoppeld zullen worden aan gegevens over determinanten van gezondheid. De toegevoegde waarde van een geslaagd PHSF-rapport is het onstaan van een brede, uniforme en consistente gegevensset, die indicatoren bevat die relevant zijn voor de volksgezondheid in de Europese Unie. Dit kan de lidstaten ondersteunen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden.Het rapport zal voortbouwen op de informatie die is gegeven in eerdere, meer beschrijvende, documenten en zo een aanzet geven tot een regelmatige rapportage over Public Health in de EU, een noodzaak die ook door de Commissie wordt onderschreven.In een haalbaarheidsstudie volgend op dit ontwerprapport moet de aanpak in meer detail worden uitgewerkt. Daarbij moeten instituten en netwerken worden ingeschakeld, die een belangrijke rol spelen bij het verzamelen, analyseren en vergelijken van internationale gezondheidsgegevens. De juiste experts moeten worden benaderd en databehoefte en bronnen moeten worden gespecificeerd. De haalbaarheidsstudie moet ook de verdere details uitwerken van de organisatie, kosten en planning van een PHSF-rapport voor de Europese Unie.<br>
dc.description.abstractArticle 129 of the Maastricht Treaty on the European Union (February 1992) has presented the Commission with new responsibilities in the field of Public Health. In several policy documents evaluating this new mandate the need to coordinate policy and programme development and stimulate collaboration between Member States has been stressed. The importance of consultation and participation mechanisms, using a variety of organisations and networks, is also seen as essential. The actions of the EU will focus on the harmonised collection, evaluation and dissemination of health information, on the mutual exchange of know-how and experience between Member States and, eventually, on the definition of common health policy objectives and strategies. To support these actions a European Public Health Status and Forecast (PHSF) report is proposed, comprising: - a comprehensive, explanatory and comparative analysis of health status in the EU - Public Health forecasts for major health issues, based on demographic extrapolation,trend analysis and dynamic system analysis. This document presents the outline for a such a policy-oriented, comprehensive PHSF report, which must be produced as a collaborative, European, effort. The backbone of the proposed PHSF report is a conceptual model that describes the various components of Public Health and their interrelationships. A systematic line of analysis is devised to arrive at a comparative assessment of major aspects of health status and their determinants in the EU and its Member States. This analysis will produce an appreciation of important trends in major health issues, an estimate of the changing impact of underlying causes and, finally, an appraisal of the future health gains that can be expected to result from a range of policy options. In this approach aggregated health measures, such as health expectancy will be assessed incorporating other data (e.g. on cause-specific mortality, on morbidity and quality of life) and, where possible, linked to determinants of health. The added value of a successful PHSF exercise will be the establishment of a comprehensive, uniform and consistent data structure containing health indicators tailored to the European situation. This will assist Member States in undertaking cooperative ventures in the field of Public Health. The report will expand on information collected previously in descriptive documents and contribute to regular reporting on Public Health in the EU, a necessity already recognized by the Commission. In a feasibility study following this outline a number of the issues addressed here will be elaborated in more detail. Key institutions and networks active in collecting, analysing and comparing international health data will be identified. Expert collaborators must be involved and data requirements and sources must be specified. The feasibility study should also include details related to the organisation, costs and planning of a PHSF report for the European Union.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent49 p
dc.format.extent2926 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 432504001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/432504001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/432504001.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectpublic healthen
dc.subjecthealth policyen
dc.subjecteuen
dc.subjecthealth status indicatorsen
dc.subjectprognosisen
dc.titlePublic Health Status and Forecasts for the European Union. Outline for a Reporten
dc.title.alternativeOntwerp voor een rapport inzake de Public Health Status and Forecasts for the European Unionnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVTV
dc.contributor.departmentISC
dc.contributor.departmentCCM
dc.contributor.departmentSB2
dc.date.updated2017-02-20T06:39:23Z
html.description.abstractSinds het verdrag van Maastricht (februari 1992) heeft de Europese Commissie nieuwe verantwoordelijkheden ten aanzien van Public Health. In een aantal beleidsrapporten van de EU is de noodzaak gesignaleerd om de coordinatie van beleidsontwikkeling en programmering verder te ontwikkelen en samenwerking tussen lidstaten te stimuleren. Consultatie en participatie mechanismen via diverse organisaties en netwerken worden daarbij als belangrijk gezien. De activiteiten van de EU zullen zich richten op harmonisering van de data verzameling, op de evaluatie en verspreiding van informatie over gezondheid en op het uitwisselen van kennis en ervaring tussen de lidstaten en, uiteindelijk, op de formulering van een gezamenlijke strategie en doelstellingen voor het gezondheidsbeleid. Om deze activiteiten te ondersteunen wordt een Europese Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Public Health Status and Forecasts: PHSF) voorgesteld, waarin: - een brede, verklarende en vergelijkende analyse van de volksgezondheid in de EU ; - toekomstverkenningen voor belangrijke Public Health vraagstukken, gebaseerd op demografische extrapolaties, trend analyses and dynamische systeem analyse. Deze &apos;outline&apos; bevat het ontwerp voor zo&apos;n beleidsgericht, breed opgezet, PHSF-rapport, dat geproduceerd moet worden via een omvangrijk Europees samenwerkingsverband. De ruggegraat van het voorgestelde PHSF-rapport wordt een conceptueel model, dat relaties tussen de diverse elementen van Public Health beschrijft. Een systematische analyselijn wordt beschreven om tot een vergelijkende studie van belangrijke aspecten van de volksgezondheid en de achterliggende determinanten te komen voor de EU en haar lidstaten. Een dergelijke analyse zal de belangrijkste trends en ontwikkelingen en achterliggende oorzaken aangeven en daarnaast een indruk geven van in de toekomst mogelijk te behalen gezondheidswinst door specifieke beleidsmaatregelen. In deze benadering zullen geaggregeerde gezondheidsmaten, zoals gezonde levensverwachting, worden meegenomen, waarvoor andere gezondheidsgegevens (sterfte, ziekteprevalentie, kwaliteit van leven) nodig zijn en die waar mogelijk gekoppeld zullen worden aan gegevens over determinanten van gezondheid. De toegevoegde waarde van een geslaagd PHSF-rapport is het onstaan van een brede, uniforme en consistente gegevensset, die indicatoren bevat die relevant zijn voor de volksgezondheid in de Europese Unie. Dit kan de lidstaten ondersteunen bij het aangaan van samenwerkingsverbanden.Het rapport zal voortbouwen op de informatie die is gegeven in eerdere, meer beschrijvende, documenten en zo een aanzet geven tot een regelmatige rapportage over Public Health in de EU, een noodzaak die ook door de Commissie wordt onderschreven.In een haalbaarheidsstudie volgend op dit ontwerprapport moet de aanpak in meer detail worden uitgewerkt. Daarbij moeten instituten en netwerken worden ingeschakeld, die een belangrijke rol spelen bij het verzamelen, analyseren en vergelijken van internationale gezondheidsgegevens. De juiste experts moeten worden benaderd en databehoefte en bronnen moeten worden gespecificeerd. De haalbaarheidsstudie moet ook de verdere details uitwerken van de organisatie, kosten en planning van een PHSF-rapport voor de Europese Unie.&lt;br&gt;
html.description.abstractArticle 129 of the Maastricht Treaty on the European Union (February 1992) has presented the Commission with new responsibilities in the field of Public Health. In several policy documents evaluating this new mandate the need to coordinate policy and programme development and stimulate collaboration between Member States has been stressed. The importance of consultation and participation mechanisms, using a variety of organisations and networks, is also seen as essential. The actions of the EU will focus on the harmonised collection, evaluation and dissemination of health information, on the mutual exchange of know-how and experience between Member States and, eventually, on the definition of common health policy objectives and strategies. To support these actions a European Public Health Status and Forecast (PHSF) report is proposed, comprising: - a comprehensive, explanatory and comparative analysis of health status in the EU - Public Health forecasts for major health issues, based on demographic extrapolation,trend analysis and dynamic system analysis. This document presents the outline for a such a policy-oriented, comprehensive PHSF report, which must be produced as a collaborative, European, effort. The backbone of the proposed PHSF report is a conceptual model that describes the various components of Public Health and their interrelationships. A systematic line of analysis is devised to arrive at a comparative assessment of major aspects of health status and their determinants in the EU and its Member States. This analysis will produce an appreciation of important trends in major health issues, an estimate of the changing impact of underlying causes and, finally, an appraisal of the future health gains that can be expected to result from a range of policy options. In this approach aggregated health measures, such as health expectancy will be assessed incorporating other data (e.g. on cause-specific mortality, on morbidity and quality of life) and, where possible, linked to determinants of health. The added value of a successful PHSF exercise will be the establishment of a comprehensive, uniform and consistent data structure containing health indicators tailored to the European situation. This will assist Member States in undertaking cooperative ventures in the field of Public Health. The report will expand on information collected previously in descriptive documents and contribute to regular reporting on Public Health in the EU, a necessity already recognized by the Commission. In a feasibility study following this outline a number of the issues addressed here will be elaborated in more detail. Key institutions and networks active in collecting, analysing and comparing international health data will be identified. Expert collaborators must be involved and data requirements and sources must be specified. The feasibility study should also include details related to the organisation, costs and planning of a PHSF report for the European Union.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record