Show simple item record

dc.contributor.authorBleeker A
dc.contributor.authorMaat HW ter
dc.contributor.authorHeuberger PSC
dc.date.accessioned2012-12-12T16:49:29Z
dc.date.available2012-12-12T16:49:29Z
dc.date.issued1999-07-23
dc.identifier722108024X
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258280
dc.descriptionAvailable at the Province of Drenthenl
dc.description.abstractOp verzoek van de Provincie Drenthe heeft het RIVM geanalyseerd bij welk niveau van de ammoniakemissie de natuur duurzaam wordt beschermd. Ten eerste wordt er gekeken naar de kritische belasting van de natuurwaarden en de mate van overschijding. De waarden van de kritische belasting zijn opgedeeld in drie klassen, waarbij per klasse een range is aangegeven. De bepaling van de mate van overschijding is voor de minimum en maximum waarde van deze range uitgevoerd voor de jaren 1995 en 2010. In 1995 wordt zowel de hoge en de lage kritische belasting overscheden. In de lage variant vindt op 98% van het areaal een overschrijding plaats van meer dan 50%. Ook voor de lage 2010-variant vindt bijna overal (99%) overschrijding van de kritische belasting plaats. De hoge 2010-variant geeft op ruim 20% van het areaal geen overschrijding. Uitgaande van de kritische belasting van de natuur is een optimale emissieverdeling voor Drenthe berekend, alleen rekening houdend met de natuur die is geselecteerd voor Ecologische Hoofdstructuur. Uit de optimalisaties blijkt dat Emmen een belangrijk aandeel heeft in de berekende geoptimaliseerde emissie van ammoniak. In de hoge variant kan in de gemeente Emmen een totaal van 1,3 kton emissie plaatsvinden. De Veenkolonien hebben in de hgoe variant een geoptimaliseerde emissie van 1,4 kton. De totale geoptimaliseerde emissie in Drenthe bedraagt voor de lage en hoge variant respectievelijk 1,6 kton en 8,0 kton per jaar, terwijl de emissie in 1997 7,0 kton bedroeg. De bandbreedte tussen deze totalen kan verkleind worden door de classificatie van de natuur te verfijnen. De berekende geoptimaliseerde ammoniakemissies zijn maximale toelaatbare emissies om een geselecteerd deel van de natuurgebieden te beschermen. De natuur buiten de EHS wordt zodoende niet beschermd. De vraag is in hoe erre deze maximale emissieruimte voor ammoniak in de praktijk kan worden benut, geien de andere randvoorwaarden waaraan het houden van vee moet voldoen, met name het Mineralenaangiftesysteem (MINAS). De geoptimaliseerde emissies zijn vertaald naar GVE's (Groot Vee Eenheden). In de hoge variant komt de totale geoptimaliseerde emissie, waarbij geen rekening wordt gehouden met de ammoniakemissie van kunstmest, mestimport en intensieve veehouderij, globaal overeen met ruim 320.000 GVE en in de lage variant met bijna 64.000 GVE. Volgens de landbouwtelling 1996 (bron CBS) was het aantal runderen in 1996 circa 147.000 GVE.
dc.description.abstractOn request of the Province of Drenthe the RIVM analysed the level of ammonia emission at which nature is sustainable protected. Firstly, the critical loads and the exceedance of these critical loads are considered. The critical loads are devided in three classes, each consisting of a range of values. The calculation of the exceedance of the critical loads has been performed for the minimum and maximum values of this range for the years 1995 and 2010. In 1995 the high as well as the low criticaL loads are exceeded. In case of the low values calculations showed an exceedance of more than 50% for 98% of the considered nature areas. Also for the year 2010 the low critical loads are almost everywhere (99%) exceeded. In case of the high critical loads a optimal distribution of ammonia emissions for Drenthe has been calculated, only considering the nature areas in the so-called Kcological Mainstructure". The total optimised ammonia emissions in Drenthe are about 1.6 kton and 8.0 kton per year, in the low and high critical load versions respectively. In 1997 the reported ammonia emission was 7.0 kton. The difference between these total emission can be decreased by defining the classification of nature areas in more detail. The calculated optimised ammonia emission are maximum acceptable emissions in order to protect a certain part of nature areas. In this way nature areas outside of the so-called EHS are not protected. Question is, is it possible to use this maximum emission, taking into account the other conditions for keeping animals, like MINAS.
dc.description.sponsorshipProvincie Drenthe
dc.format.extent33 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 722108024X
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722108024X.html
dc.subject09nl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectammoniaknl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectregionaalnl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectdraagkrachtnl
dc.subjectemissionen
dc.subjectammoniaen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectregionalen
dc.subjectanalysisen
dc.titleBouwstenen emissiegericht ammoniakbeleid in Drenthe; een regionale beschrijving van een optimale emissieverdeling op basis van de draagkracht van de natuur in de EHSnl
dc.title.alternativeBuilding stones for emission oriented policy on ammonia in Drenthe; a regional description of a optimal distribution of emission bases on critical loadsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2012-12-12T16:49:29Z
html.description.abstractOp verzoek van de Provincie Drenthe heeft het RIVM geanalyseerd bij welk niveau van de ammoniakemissie de natuur duurzaam wordt beschermd. Ten eerste wordt er gekeken naar de kritische belasting van de natuurwaarden en de mate van overschijding. De waarden van de kritische belasting zijn opgedeeld in drie klassen, waarbij per klasse een range is aangegeven. De bepaling van de mate van overschijding is voor de minimum en maximum waarde van deze range uitgevoerd voor de jaren 1995 en 2010. In 1995 wordt zowel de hoge en de lage kritische belasting overscheden. In de lage variant vindt op 98% van het areaal een overschrijding plaats van meer dan 50%. Ook voor de lage 2010-variant vindt bijna overal (99%) overschrijding van de kritische belasting plaats. De hoge 2010-variant geeft op ruim 20% van het areaal geen overschrijding. Uitgaande van de kritische belasting van de natuur is een optimale emissieverdeling voor Drenthe berekend, alleen rekening houdend met de natuur die is geselecteerd voor Ecologische Hoofdstructuur. Uit de optimalisaties blijkt dat Emmen een belangrijk aandeel heeft in de berekende geoptimaliseerde emissie van ammoniak. In de hoge variant kan in de gemeente Emmen een totaal van 1,3 kton emissie plaatsvinden. De Veenkolonien hebben in de hgoe variant een geoptimaliseerde emissie van 1,4 kton. De totale geoptimaliseerde emissie in Drenthe bedraagt voor de lage en hoge variant respectievelijk 1,6 kton en 8,0 kton per jaar, terwijl de emissie in 1997 7,0 kton bedroeg. De bandbreedte tussen deze totalen kan verkleind worden door de classificatie van de natuur te verfijnen. De berekende geoptimaliseerde ammoniakemissies zijn maximale toelaatbare emissies om een geselecteerd deel van de natuurgebieden te beschermen. De natuur buiten de EHS wordt zodoende niet beschermd. De vraag is in hoe erre deze maximale emissieruimte voor ammoniak in de praktijk kan worden benut, geien de andere randvoorwaarden waaraan het houden van vee moet voldoen, met name het Mineralenaangiftesysteem (MINAS). De geoptimaliseerde emissies zijn vertaald naar GVE's (Groot Vee Eenheden). In de hoge variant komt de totale geoptimaliseerde emissie, waarbij geen rekening wordt gehouden met de ammoniakemissie van kunstmest, mestimport en intensieve veehouderij, globaal overeen met ruim 320.000 GVE en in de lage variant met bijna 64.000 GVE. Volgens de landbouwtelling 1996 (bron CBS) was het aantal runderen in 1996 circa 147.000 GVE.
html.description.abstractOn request of the Province of Drenthe the RIVM analysed the level of ammonia emission at which nature is sustainable protected. Firstly, the critical loads and the exceedance of these critical loads are considered. The critical loads are devided in three classes, each consisting of a range of values. The calculation of the exceedance of the critical loads has been performed for the minimum and maximum values of this range for the years 1995 and 2010. In 1995 the high as well as the low criticaL loads are exceeded. In case of the low values calculations showed an exceedance of more than 50% for 98% of the considered nature areas. Also for the year 2010 the low critical loads are almost everywhere (99%) exceeded. In case of the high critical loads a optimal distribution of ammonia emissions for Drenthe has been calculated, only considering the nature areas in the so-called Kcological Mainstructure". The total optimised ammonia emissions in Drenthe are about 1.6 kton and 8.0 kton per year, in the low and high critical load versions respectively. In 1997 the reported ammonia emission was 7.0 kton. The difference between these total emission can be decreased by defining the classification of nature areas in more detail. The calculated optimised ammonia emission are maximum acceptable emissions in order to protect a certain part of nature areas. In this way nature areas outside of the so-called EHS are not protected. Question is, is it possible to use this maximum emission, taking into account the other conditions for keeping animals, like MINAS.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record