Show simple item record

dc.contributor.authorvan Vlaardingen PLA
dc.contributor.authorde Poorter LRM
dc.contributor.authorFleuren RHLJ
dc.contributor.authorJanssen PJCM
dc.contributor.authorPosthuma-Doodeman CJAM
dc.contributor.authorVerbruggen EMJ
dc.contributor.authorVos JH
dc.date.accessioned2014-01-17T13:49:24
dc.date.issued2008-04-16
dc.identifier601782003
dc.description.abstractHet RIVM heeft in dit rapport voor twaalf chemische stoffen gedegen milieurisicogrenzen afgeleid. Deze zijn beter onderbouwd dan de tot nu toe gebruikte indicatieve (ad hoc) milieurisicogrenzen. Op basis van de milieurisicogrenzen stelt de interdepartementale Stuurgroep Stoffen de milieukwaliteitsnormen vast. De overheid hanteert deze normen bij de uitvoering van het nationale stoffenbeleid en de Europese Kaderrichtlijn Water. De twaalf chemische stoffen zijn pentabroomdifenylether, para-tert-octylfenol, benzo[b]-fluorantheen, isodrin, 2-methyl-4,6-dinitrofenol, aniline, epichloorhydrine, 1,2-dibroomethaan, ethinyloestradiol, broommethaan (methylbromide), 4-[dimethylbutylamino]-difenylamine (6PPD) en 3,3'-dichloorbenzidine. Voor deze stoffen zijn tot nu toe alleen indicatieve milieurisicogrenzen afgeleid door het RIZA en het RIVM. De indicatieve waarden van beide instituten verschilden echter vaak meer dan een factor 10. Hierom besloot het ministerie van VROM om voor deze stoffen gedegen milieurisicogrenzen af te laten leiden. Bij de afleiding van de milieurisicogrenzen gebruikte het RIVM in dit rapport de meest actuele milieuchemische en toxicologische gegevens. De afleiding gebeurde volgens de methode die is voorgeschreven binnen het project (Inter)nationale Normen Stoffen. Dit betekent dat voor water en sediment de methodiek van de Europese Kaderrichtlijn Water is gevolgd. Voor bodem, grondwater en lucht zijn nationale procedures gevolgd, die deels zijn gebaseerd op de technische richtlijn bij de Bestaande Stoffen Verordening. Er bestaan vier verschillende milieurisicogrenzen: een verwaarloosbaar risiconiveau (VR), een niveau waarbij geen schadelijke effecten zijn te verwachten (MTR), het maximaal acceptabele niveau voor water-ecosystemen, specifiek voor kortdurende blootstelling (MACeco) en een niveau waarbij mogelijk ernstige effecten voor ecosystemen te verwachten zijn (EReco).
dc.description.abstractThe environmental risk limits derived by RIVM for twelve chemical substances, as reported here, are better underpinned than the existing indicative environmental risk limits. Risk limits derived here form the basis for setting environmental quality objectives by the Interdepartmental Steering Committee on Substances. These quality objectives are used by the Dutch government to implement national policy on substances and the European Water Framework Directive. The twelve chemical substances concerned are pentabromo diphenyl ether, para-tert-octylphenol, benzo[b]fluoranthene, isodrin, 2-methyl-4,6-dinitrophenol (4,6-dinitro-ortho-cresol, DNOC), aniline, epichlorohydrin, 1,2-dibromoethane, ethinylestradiol, methyl bromide, 4-[dimethylbutylamino]diphenylamine (6PPD) and 3,3'-dichlorobenzidine. Only indicative environmental risk limits had been derived for these substances by RIZA and RIVM. However, because these indicative limits differed by at least a factor of 10 for some substances, the Ministry of VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) decided to commission a derivation of environmental risk limits for these substances that would be better underpinned. The derivation was performed according to the methodology prescribed in the project, International and national environmental quality standards for substances in the Netherlands'. Up-to-date information on environmental chemistry and toxicology for deriving the environmental risk limits was used. This meant following the methodology of the European Water Framework Directive for water and sediment, and national procedures (partly based on the technical guidance for the Existing Substances Regulation) for soil, groundwater and air. Four environmental risk limits were distinguished in the derivation: a negligible concentration (NC), a concentration at which no harmful effects are to be expected (MPC), the maximum acceptable concentration for aquatic ecosystems, specifically for short-term exposure (MACeco), and a concentration at which possible serious effects for ecosystems can be expected (SRCeco).
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-SAS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent230 p
dc.format.extent1278 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM reportt 601782003
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601782003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601782003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601782003.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectCHEMIEnl
dc.subjectmilieurisicogrenzennl
dc.subjectverwaarloosbaar risiconiveaunl
dc.subjectmaximaal toelaatbaar risiconiveaunl
dc.subjecternstig risiconiveaunl
dc.subjectenvironmental risk limitsen
dc.subjectnegligible concentrationen
dc.subjectmaximum permissible concentrationen
dc.subjectserious risk concentrationen
dc.titleEnvironmental risk limits for twelve substances, prioritised on the basis of indicative risk limitsen
dc.title.alternativeMilieurisicogrenzen voor twaalf stoffen, geprioriteerd op basis van ad hoc-MTR waardennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSEC
dc.contributor.departmentSIR
dc.date.updated2014-01-17T12:51:55Z
refterms.dateFOA2018-12-18T11:22:21Z
html.description.abstractHet RIVM heeft in dit rapport voor twaalf chemische stoffen gedegen milieurisicogrenzen afgeleid. Deze zijn beter onderbouwd dan de tot nu toe gebruikte indicatieve (ad hoc) milieurisicogrenzen. Op basis van de milieurisicogrenzen stelt de interdepartementale Stuurgroep Stoffen de milieukwaliteitsnormen vast. De overheid hanteert deze normen bij de uitvoering van het nationale stoffenbeleid en de Europese Kaderrichtlijn Water.<br>De twaalf chemische stoffen zijn pentabroomdifenylether, para-tert-octylfenol, benzo[b]-fluorantheen, isodrin, 2-methyl-4,6-dinitrofenol, aniline, epichloorhydrine, 1,2-dibroomethaan, ethinyloestradiol, broommethaan (methylbromide), 4-[dimethylbutylamino]-difenylamine (6PPD) en 3,3'-dichloorbenzidine. Voor deze stoffen zijn tot nu toe alleen indicatieve milieurisicogrenzen afgeleid door het RIZA en het RIVM. De indicatieve waarden van beide instituten verschilden echter vaak meer dan een factor 10. Hierom besloot het ministerie van VROM om voor deze stoffen gedegen milieurisicogrenzen af te laten leiden.<br>Bij de afleiding van de milieurisicogrenzen gebruikte het RIVM in dit rapport de meest actuele milieuchemische en toxicologische gegevens. De afleiding gebeurde volgens de methode die is voorgeschreven binnen het project (Inter)nationale Normen Stoffen. Dit betekent dat voor water en sediment de methodiek van de Europese Kaderrichtlijn Water is gevolgd. Voor bodem, grondwater en lucht zijn nationale procedures gevolgd, die deels zijn gebaseerd op de technische richtlijn bij de Bestaande Stoffen Verordening.<br>Er bestaan vier verschillende milieurisicogrenzen: een verwaarloosbaar risiconiveau (VR), een niveau waarbij geen schadelijke effecten zijn te verwachten (MTR), het maximaal acceptabele niveau voor water-ecosystemen, specifiek voor kortdurende blootstelling (MACeco) en een niveau waarbij mogelijk ernstige effecten voor ecosystemen te verwachten zijn (EReco).<br>
html.description.abstractThe environmental risk limits derived by RIVM for twelve chemical substances, as reported here, are better underpinned than the existing indicative environmental risk limits. Risk limits derived here form the basis for setting environmental quality objectives by the Interdepartmental Steering Committee on Substances. These quality objectives are used by the Dutch government to implement national policy on substances and the European Water Framework Directive.<br>The twelve chemical substances concerned are pentabromo diphenyl ether, para-tert-octylphenol, benzo[b]fluoranthene, isodrin, 2-methyl-4,6-dinitrophenol (4,6-dinitro-ortho-cresol, DNOC), aniline, epichlorohydrin, 1,2-dibromoethane, ethinylestradiol, methyl bromide, 4-[dimethylbutylamino]diphenylamine (6PPD) and 3,3'-dichlorobenzidine. Only indicative environmental risk limits had been derived for these substances by RIZA and RIVM. However, because these indicative limits differed by at least a factor of 10 for some substances, the Ministry of VROM (Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment) decided to commission a derivation of environmental risk limits for these substances that would be better underpinned.<br>The derivation was performed according to the methodology prescribed in the project, International and national environmental quality standards for substances in the Netherlands'. Up-to-date information on environmental chemistry and toxicology for deriving the environmental risk limits was used. This meant following the methodology of the European Water Framework Directive for water and sediment, and national procedures (partly based on the technical guidance for the Existing Substances Regulation) for soil, groundwater and air.<br>Four environmental risk limits were distinguished in the derivation: a negligible concentration (NC), a concentration at which no harmful effects are to be expected (MPC), the maximum acceptable concentration for aquatic ecosystems, specifically for short-term exposure (MACeco), and a concentration at which possible serious effects for ecosystems can be expected (SRCeco).<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
601782003.pdf
Size:
1.247Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record