Show simple item record

dc.contributor.authorWilligers J
dc.date.accessioned2012-12-12T17:32:53Z
dc.date.available2012-12-12T17:32:53Z
dc.date.issued2002-03-04
dc.identifier773002020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/258752
dc.description.abstractDit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de huidige en mogelijke toekomstige milieu-effecten van verschillende vormen van geautomatiseerd ondergronds goederentransport in Nederland. De beschouwde transportmethoden zijn: traditionele en extra-traditionele pijpleidingen, pneumatische en hydraulische capsule-pijpleidingen, en systemen die gebruik maken van railvoertuigen, automatische geleide voertuigen of dual-mode voertuigen. De meeste aandacht is uitgegaan naar de traditionele pijpleidingen en naar de ondergrondse logistieke systemen die gebruik maken van automatisch geleide voertuigen. De beschouwde milieu-effecten zijn de emissies van CO2, NOx, SO2, VOS en PM10, geluidshinder, visuele hinder en ruimtegebruik. Allereerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de state-of-the-art van de verschillende vormen van ondergronds goederentransport en van de methoden die gebruikt worden voor de aanleg van de ondergrondse infrastructuur. Vervolgens is de omvang van het huidige Nederlandse pijpleidingnetwerk bepaald en is een overzicht gegeven van mogelijke toekomstige toepassingen van de verschillende vormen van ondergronds goederentransport. Op basis van literatuur en van aanvullende berekeningen worden het directe en indirecte energiegebruik en de milieu-effecten van ondergronds goederentransport bestudeerd. Tenslotte is een case studie uitgevoerd om het totale effect te bepalen op het energiegebruik en de emissies van het ondergrondse logistieke systeem (OLS) Utrecht, een bestaand concept van een ondergronds netwerk voor stukgoederendistributie. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste vormen van ondergronds goederentransport een lage directe energie-intensiteit hebben. Voor traditionele, extra-traditionele en capsule-pijpleidingen is het indirecte energiegebruik eveneens laag. OLS hebben daarentegen een zeer hoog indirect energiegebruik die naar verhouding toeneemt naarmate een grotere buisdiameter gebruikt wordt. Het OLS Utrecht leidt naar verwachting tot een toename van het totale energiegebruik en de totale emissies voor alle bekeken varianten.
dc.description.abstractThis report describes the results of a research on the current and possible future environmental effects of different forms of automated underground freight transport in the Netherlands. The transport methods that are examined are: traditional and extra-traditional pipelines, pneumatic and hydraulic capsule pipelines, and systems using rail-guided vehicles, automatic guided vehicles or dual mode vehicles. Most attention has been given to the traditional pipelines and to the underground logistic systems that make use of automatic guided vehicles. The environmental effects that have been determined are the emissions of CO2, NOx, SO2, VOC and PM10, noise nuisance, visual nuisance and the use of space. First of all a literature research is executed on the state-of-the-art of the diverse forms of underground freight transport and of the methods to build infrastructure underground. After that the extent of the existing Dutch pipeline network is determined and an overview is given of possible future applications of the different forms of underground freight transport. On the basis of literature and of supplementary calculations the direct and indirect energy use and the environmental effects of underground freight transport are being studied. Finally a case study is performed to determine the total effect on the energy use and the emissions of the underground logistic system (ULS) Utrecht, an existing network concept for underground freight transport. From the research most types of underground freight transport appear to have low direct energy intensities. For traditional, extra-traditional and capsule pipelines the indirect energy use is also low. ULS in contrary have a very high indirect energy use that increases for larger tube diameters. The ULS Utrecht is expected to result in an increase in the total energy use and emissions for all the alternatives under discussion.
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent174 p
dc.format.extent1889 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 773002020
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002020.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002020.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectvervoernl
dc.subjectvrachtvervoernl
dc.subjectondergrondsnl
dc.subjectpijpleidingennl
dc.subjectrailverkeernl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectlogistieknl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectondergronds goederentransportnl
dc.subjectbuisleidingnl
dc.subjectautomatisch geleid voertuignl
dc.subjecttransportationen
dc.subjectcargo transporten
dc.subjectundergrounden
dc.subjectpipelinesen
dc.subjectrail trafficen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectlogisticsen
dc.subjectenvironmenten
dc.titleMilieu-effecten van ondergronds goederentransport: Inventarisatie van huidige effecten en verkenning van ontwikkelingen op de middellange termijnnl
dc.title.alternativeEnvironmental effects of underground freight transport: Inventory of current effects and study of developments for a medium long perioden
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T17:32:54Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de huidige en mogelijke toekomstige milieu-effecten van verschillende vormen van geautomatiseerd ondergronds goederentransport in Nederland. De beschouwde transportmethoden zijn: traditionele en extra-traditionele pijpleidingen, pneumatische en hydraulische capsule-pijpleidingen, en systemen die gebruik maken van railvoertuigen, automatische geleide voertuigen of dual-mode voertuigen. De meeste aandacht is uitgegaan naar de traditionele pijpleidingen en naar de ondergrondse logistieke systemen die gebruik maken van automatisch geleide voertuigen. De beschouwde milieu-effecten zijn de emissies van CO2, NOx, SO2, VOS en PM10, geluidshinder, visuele hinder en ruimtegebruik. Allereerst is een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de state-of-the-art van de verschillende vormen van ondergronds goederentransport en van de methoden die gebruikt worden voor de aanleg van de ondergrondse infrastructuur. Vervolgens is de omvang van het huidige Nederlandse pijpleidingnetwerk bepaald en is een overzicht gegeven van mogelijke toekomstige toepassingen van de verschillende vormen van ondergronds goederentransport. Op basis van literatuur en van aanvullende berekeningen worden het directe en indirecte energiegebruik en de milieu-effecten van ondergronds goederentransport bestudeerd. Tenslotte is een case studie uitgevoerd om het totale effect te bepalen op het energiegebruik en de emissies van het ondergrondse logistieke systeem (OLS) Utrecht, een bestaand concept van een ondergronds netwerk voor stukgoederendistributie. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste vormen van ondergronds goederentransport een lage directe energie-intensiteit hebben. Voor traditionele, extra-traditionele en capsule-pijpleidingen is het indirecte energiegebruik eveneens laag. OLS hebben daarentegen een zeer hoog indirect energiegebruik die naar verhouding toeneemt naarmate een grotere buisdiameter gebruikt wordt. Het OLS Utrecht leidt naar verwachting tot een toename van het totale energiegebruik en de totale emissies voor alle bekeken varianten.
html.description.abstractThis report describes the results of a research on the current and possible future environmental effects of different forms of automated underground freight transport in the Netherlands. The transport methods that are examined are: traditional and extra-traditional pipelines, pneumatic and hydraulic capsule pipelines, and systems using rail-guided vehicles, automatic guided vehicles or dual mode vehicles. Most attention has been given to the traditional pipelines and to the underground logistic systems that make use of automatic guided vehicles. The environmental effects that have been determined are the emissions of CO2, NOx, SO2, VOC and PM10, noise nuisance, visual nuisance and the use of space. First of all a literature research is executed on the state-of-the-art of the diverse forms of underground freight transport and of the methods to build infrastructure underground. After that the extent of the existing Dutch pipeline network is determined and an overview is given of possible future applications of the different forms of underground freight transport. On the basis of literature and of supplementary calculations the direct and indirect energy use and the environmental effects of underground freight transport are being studied. Finally a case study is performed to determine the total effect on the energy use and the emissions of the underground logistic system (ULS) Utrecht, an existing network concept for underground freight transport. From the research most types of underground freight transport appear to have low direct energy intensities. For traditional, extra-traditional and capsule pipelines the indirect energy use is also low. ULS in contrary have a very high indirect energy use that increases for larger tube diameters. The ULS Utrecht is expected to result in an increase in the total energy use and emissions for all the alternatives under discussion.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record