Show simple item record

dc.contributor.authorSterkenburg A
dc.contributor.authorvan de Bovekamp A
dc.contributor.authorden Hollander HA
dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.date.accessioned2017-02-20T07:59:22
dc.date.issued2000-06-22
dc.identifier607880001
dc.description.abstractHet ministerie van VROM presenteert jaarlijks in het Milieuprogramma een milieubeleidsindicator voor het thema Verspreiding, die weliswaar een overall beeld geeft van de Verspreidingsproblematiek, maar geen heldere informatie levert over de realisatie van de diverse doelstellingen die bestaan voor de milieudruk (stofemissies door doelgroepen) en -kwaliteit (stofconcentraties in de verschillende milieucompartimenten) met betrekking tot de verschillende stofgroepen die binnen het Verspreidingsbeleid worden onderscheiden. Men wil de indicator op termijn vervangen door een nieuwe set van indicatoren die voor zowel milieudruk als -kwaliteit een beeld geven van de mate waarin doelstellingen worden overschreden en van het jaarlijkse verloop hierin. Voor beide indicatoren zijn ontwikkeltrajecten ingezet die hebben geleid tot dit rapport, dat de ontwikkeling van de Milieukwaliteitsindicator beschrijft. De nieuw-ontwikkelde set van indicatoren gaat uit van de distance-to-target (dtt) benadering, die de emissies resp. stofconcentraties op basaal niveau relateert aan de doelstellingen voor 2010 (streefwaarden). Voor de hier gepresenteerde kwaliteitsindicator is dit niveau de gemeten concentratie van een stof op een locatie in een milieucompartiment. De dtt-berekening levert een dimensieloos getal, wat het mogelijk maakt de indicatorwaarde op diverse aggregatieniveaus te sommeren. Hierdoor wordt de opbouw van de indicator gekarakteriseerd als die van een (multidimensionale) piramide. Als streefwaarde wordt in de meeste gevallen het verwaarloosbaar-risico niveau genomen. Indien dit niet mogelijk is, vormt het behalen van de achtergrondconcentratie de beleidsdoelstelling. Er wordt een methode gepresenteerd van weging van stoffen onderling die rekening houdt met de verschillende typen van beleidsdoelstellingen. Dit rapport geeft kwaliteitsdeelindicatoren voor de compartimenten lucht, oppervlaktewater, bodem en grondwater. Het beperkt zich tot de prioritaire stoffen, en voor zover voldoende meetgegevens beschikbaar zijn om een landelijk beeld te kunnen vormen. Het verloop van de deelindicatoren kan in een aantal gevallen worden gekoppeld aan het verloop van de emissies van de betreffende stof. Het blijkt echter in veel gevallen dat op het basale niveau de meetgegevens aanzienlijke onzekerheden kennen, wat de interpretatie van het verloop van de indicator op hoger aggregatieniveau lastig maakte. Ook externe invloeden (met name meteorologie) bemoeilijkten deze interpretatie. Het bleek binnen de reikwijdte van dit rapport vaak niet mogelijk dergelijke onzekerheden weg te nemen omdat nader onderzoek hiernaar meer tijd in beslag zou nemen dan ervoor beschikbaar was.<br>
dc.description.abstractThis report describes the development of a set of concentration indicators of priority pollutants in the Dutch environmental compartments air, surface water, soil, and ground water. It makes use of a distance-to-target approximation, by which concentrations of substances are related, on a basic level, to the targets of policy for 2010. For the quality indicator presented in this report the basic level represents the actually measured concentration of a substance on a location in one of the environmental compartments. The indicator is dimensionless which enables a summation of indicatorvalues at several levels of aggregation. For some combinations of substance/compartment the concentration aims of policy have been formulated as the background concentrations, instead of those of the negligible risk level; here we present a method for comparing individual substances that takes into account the different types of targets of policy. This report gives examples of the quality indicators for the several compartiments. The final aggregation towards one indicator for the quality of the Dutch environment has been left to policy. The report confines itself to the priority pollutants as long as sufficient data is available for a country-wide view. In some cases we could correlate the course in time of the indicators to the course in time of the emissions of the substance. However in many cases the data on the basic level is considerably insecure, which makes the interpretation of the course in time of the indicator at the higher levels of integration difficult. Also external factors (wheather) harden the interpretation. Within the scope of this report it often appeared not possible to cope with the insecurities because further research would take more time than available.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent96 p
dc.format.extent332 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 607880001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607880001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607880001.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectmilieugevaarlijke stoffennl
dc.subjectmilieukwaliteitnl
dc.subjectindicatorennl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectprioritaire stoffennl
dc.subjectenvironmentally hazardous substancesen
dc.subjectenvironmental qualityen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.titleMilieukwaliteitsindicator Verspreidingnl
dc.title.alternativeEnvironmental Quality Indicator Concentrationen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentECO
dc.date.updated2017-02-20T06:59:23Z
html.description.abstractHet ministerie van VROM presenteert jaarlijks in het Milieuprogramma een milieubeleidsindicator voor het thema Verspreiding, die weliswaar een overall beeld geeft van de Verspreidingsproblematiek, maar geen heldere informatie levert over de realisatie van de diverse doelstellingen die bestaan voor de milieudruk (stofemissies door doelgroepen) en -kwaliteit (stofconcentraties in de verschillende milieucompartimenten) met betrekking tot de verschillende stofgroepen die binnen het Verspreidingsbeleid worden onderscheiden. Men wil de indicator op termijn vervangen door een nieuwe set van indicatoren die voor zowel milieudruk als -kwaliteit een beeld geven van de mate waarin doelstellingen worden overschreden en van het jaarlijkse verloop hierin. Voor beide indicatoren zijn ontwikkeltrajecten ingezet die hebben geleid tot dit rapport, dat de ontwikkeling van de Milieukwaliteitsindicator beschrijft. De nieuw-ontwikkelde set van indicatoren gaat uit van de distance-to-target (dtt) benadering, die de emissies resp. stofconcentraties op basaal niveau relateert aan de doelstellingen voor 2010 (streefwaarden). Voor de hier gepresenteerde kwaliteitsindicator is dit niveau de gemeten concentratie van een stof op een locatie in een milieucompartiment. De dtt-berekening levert een dimensieloos getal, wat het mogelijk maakt de indicatorwaarde op diverse aggregatieniveaus te sommeren. Hierdoor wordt de opbouw van de indicator gekarakteriseerd als die van een (multidimensionale) piramide. Als streefwaarde wordt in de meeste gevallen het verwaarloosbaar-risico niveau genomen. Indien dit niet mogelijk is, vormt het behalen van de achtergrondconcentratie de beleidsdoelstelling. Er wordt een methode gepresenteerd van weging van stoffen onderling die rekening houdt met de verschillende typen van beleidsdoelstellingen. Dit rapport geeft kwaliteitsdeelindicatoren voor de compartimenten lucht, oppervlaktewater, bodem en grondwater. Het beperkt zich tot de prioritaire stoffen, en voor zover voldoende meetgegevens beschikbaar zijn om een landelijk beeld te kunnen vormen. Het verloop van de deelindicatoren kan in een aantal gevallen worden gekoppeld aan het verloop van de emissies van de betreffende stof. Het blijkt echter in veel gevallen dat op het basale niveau de meetgegevens aanzienlijke onzekerheden kennen, wat de interpretatie van het verloop van de indicator op hoger aggregatieniveau lastig maakte. Ook externe invloeden (met name meteorologie) bemoeilijkten deze interpretatie. Het bleek binnen de reikwijdte van dit rapport vaak niet mogelijk dergelijke onzekerheden weg te nemen omdat nader onderzoek hiernaar meer tijd in beslag zou nemen dan ervoor beschikbaar was.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report describes the development of a set of concentration indicators of priority pollutants in the Dutch environmental compartments air, surface water, soil, and ground water. It makes use of a distance-to-target approximation, by which concentrations of substances are related, on a basic level, to the targets of policy for 2010. For the quality indicator presented in this report the basic level represents the actually measured concentration of a substance on a location in one of the environmental compartments. The indicator is dimensionless which enables a summation of indicatorvalues at several levels of aggregation. For some combinations of substance/compartment the concentration aims of policy have been formulated as the background concentrations, instead of those of the negligible risk level; here we present a method for comparing individual substances that takes into account the different types of targets of policy. This report gives examples of the quality indicators for the several compartiments. The final aggregation towards one indicator for the quality of the Dutch environment has been left to policy. The report confines itself to the priority pollutants as long as sufficient data is available for a country-wide view. In some cases we could correlate the course in time of the indicators to the course in time of the emissions of the substance. However in many cases the data on the basic level is considerably insecure, which makes the interpretation of the course in time of the indicator at the higher levels of integration difficult. Also external factors (wheather) harden the interpretation. Within the scope of this report it often appeared not possible to cope with the insecurities because further research would take more time than available.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record