Show simple item record

dc.contributor.authorJanus JA
dc.contributor.authorHesse JM
dc.contributor.authorRikken MGJ
dc.contributor.authorvan den Berg R
dc.contributor.authorCanton JH
dc.contributor.authorde Bruijn JH
dc.contributor.authorDeelen A
dc.contributor.authorDenneman CAJ
dc.contributor.authorDiederen HSMA
dc.contributor.authorvan Duijvenbooden W
dc.contributor.authorFaasen R
dc.contributor.authorvan de Gaag M
dc.contributor.authorde Heer H
dc.contributor.authorHoube G
dc.contributor.authorJanssens MA
dc.contributor.authorJonkeres DA
dc.contributor.authorKrijgsheld KR
dc.contributor.authorvan Leeuwen FXR
dc.contributor.authorvan der Most PFJ
dc.contributor.authorNoordam PC
dc.contributor.authorRobberse JG
dc.contributor.authorRos JPM
dc.contributor.authorSlooff W
dc.contributor.authorVerweij W
dc.contributor.authorvan Zorge JA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:17:15
dc.date.issued1994-11-30
dc.identifier601014006
dc.description.abstractIn dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot aandachtstoffen, dat wil zeggen, de stoffen die zijn opgenomen in de Regeling aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 1992 (Staatscourant 138, 21 juli 1992). De aandachtstoffen omvatten ook de stoffen die prioritair zijn in het Nederlandse milieubeleid. De belangrijkste doelstellingen van het rapport zijn de volgende: 1. het geven van een overzicht van het onderzoek dat reeds aan aandachtstoffen is verricht of wordt verricht ; 2. het sturen en prioriteren van nieuw uit te zetten onderzoek aan aandachtstoffen ; 3. het doen van aanbevelingen ten aanzien van de doorvoer van stoffen in het aandachtstoffenwerk en de afvoer van stoffen van de aandachtstoffenlijst. Voor wat betreft de tweede doelstelling is het rapport in de eerste plaats gericht op het onderzoek dat in opdracht van de Directie Stoffen, Veiligheid en Straling van het Directoraat-Generaal Milieubeheer wordt uitgezet, zoals onderzoek in het kader van de nationale lijn van het project Bestaande Stoffen, maar deze doelstelling moet zo breed mogelijk worden gezien. Het rapport geeft per aandachtstof of aandachtstoffengroep een overzicht van de belangrijkste gegevens ten aanzien van emissies, voorkomen in milieucompartimenten en voeding, de vigerende milieukwaliteitsdoelstellingen en -eisen, onderzoek (monitoring/meetprogramma's en overig onderzoek dat relevant is in het kader van het aandachtstoffenwerk) en van beleidsontwikkeling en beleidsmaatregelen. Voor wat betreft de milieukwaliteitsdoelstellingen en -eisen wordt zowel een overzicht gegeven van toxicologische advieswaarden (maximaal toelaatbare risiconiveaus en verwaarloosbare risiconiveaus) als van de beleidsmatig vastgestelde waarden (streef-, richt- en grenswaarden; interventiewaarden bodemsanering). Uitgaande van de MTR's respectievelijk VR's en zo recent mogelijke blootstellingsgegevens is een risicobeoordeling voor mens en milieu gemaakt. Op basis van de beschikbare gegevens, maar vooral vanuit het oogpunt van het mogelijke risico voor mens en milieu, is per stof een aanbeveling gedaan voor handhaving als (prioritaire) aandachtstof of voor afvoer van de stof van de aandachtstoffenlijst. Bij een aanbeveling voor handhaving wordt aangeven welke verdere activiteiten gewenst zijn, toegespitst op onderzoek dat relevant is voor de (verdere) risicobeoordeling of beleidsontwikkeling. Op basis van het concept-rapport is in oktober jl. het "Onderzoeksplan aandachtstoffen 1995" uitgebracht. Dit adviesrapport is als bijlage in het onderhavige rapport opgenomen. Een deel van de in het onderzoeksplan opgenomen concrete onderzoeksvoorstellen is op basis hiervan reeds opgenomen in de planning van het RIVM-programma voor 1995.<br>
dc.description.abstractThis report contains an overview of "attention substances", substances placed on a list which is issued each year by the Minister of Housing, Physical Planning and Environment, according to section 22 of the Chemical Substances Act. The substances (or preparations) on that list are requiring special attention because of their possible risk to man or the environment. Attention substances include all priority substances. The main goals of the report are to provide background information for a research plan on these attention substances and to make recommendations for the removal of substances from the attention substances list, primarily on the basis of risk assessment. For each substance the report summarizes key data on emissions, actual environmental concentrations, current environmental quality objectives, and research activities (including national monitoring programmes). The risk assessment for each substance is based on a comparison of exposure levels and toxicological recommended levels (maximum permissible risk levels, "MTR" and negligible risk levels, "VR"). The latter is defined as 1% of the MTR. According to the environmental policy, a substance can be removed from the attention list when the environmental concentrations fall below the negligible risk levels.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS/N
dc.format.extent470 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601014006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601014006.html
dc.subject04nl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectgevaarlijke stoffennl
dc.subjectrisiconl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectregelgevingnl
dc.subjectmaatregelennl
dc.subjectmacnl
dc.subjectadinl
dc.subjectbodemnl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectwaternl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectaandachtstoffennl
dc.subjectprioritaire stoffen;nl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjectrisk analysisen
dc.subjectregulationsen
dc.subjectlawen
dc.subjectmeasuresen
dc.subjectmacen
dc.subjectadien
dc.subjectsoilen
dc.subjectairen
dc.subjectwateren
dc.subjectqualityen
dc.subjectpriority substancesen
dc.titleAandachtstoffen in het Nederlandse milieubeleid - Overzicht 1994nl
dc.title.alternativeAttention substances of the environmental policy in the Netherlands - Survey 1994en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentACT
dc.date.updated2017-02-20T06:17:16Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt een overzicht gegeven van de stand van zaken met betrekking tot aandachtstoffen, dat wil zeggen, de stoffen die zijn opgenomen in de Regeling aandachtstoffen Wet milieugevaarlijke stoffen 1992 (Staatscourant 138, 21 juli 1992). De aandachtstoffen omvatten ook de stoffen die prioritair zijn in het Nederlandse milieubeleid. De belangrijkste doelstellingen van het rapport zijn de volgende: 1. het geven van een overzicht van het onderzoek dat reeds aan aandachtstoffen is verricht of wordt verricht ; 2. het sturen en prioriteren van nieuw uit te zetten onderzoek aan aandachtstoffen ; 3. het doen van aanbevelingen ten aanzien van de doorvoer van stoffen in het aandachtstoffenwerk en de afvoer van stoffen van de aandachtstoffenlijst. Voor wat betreft de tweede doelstelling is het rapport in de eerste plaats gericht op het onderzoek dat in opdracht van de Directie Stoffen, Veiligheid en Straling van het Directoraat-Generaal Milieubeheer wordt uitgezet, zoals onderzoek in het kader van de nationale lijn van het project Bestaande Stoffen, maar deze doelstelling moet zo breed mogelijk worden gezien. Het rapport geeft per aandachtstof of aandachtstoffengroep een overzicht van de belangrijkste gegevens ten aanzien van emissies, voorkomen in milieucompartimenten en voeding, de vigerende milieukwaliteitsdoelstellingen en -eisen, onderzoek (monitoring/meetprogramma&apos;s en overig onderzoek dat relevant is in het kader van het aandachtstoffenwerk) en van beleidsontwikkeling en beleidsmaatregelen. Voor wat betreft de milieukwaliteitsdoelstellingen en -eisen wordt zowel een overzicht gegeven van toxicologische advieswaarden (maximaal toelaatbare risiconiveaus en verwaarloosbare risiconiveaus) als van de beleidsmatig vastgestelde waarden (streef-, richt- en grenswaarden; interventiewaarden bodemsanering). Uitgaande van de MTR&apos;s respectievelijk VR&apos;s en zo recent mogelijke blootstellingsgegevens is een risicobeoordeling voor mens en milieu gemaakt. Op basis van de beschikbare gegevens, maar vooral vanuit het oogpunt van het mogelijke risico voor mens en milieu, is per stof een aanbeveling gedaan voor handhaving als (prioritaire) aandachtstof of voor afvoer van de stof van de aandachtstoffenlijst. Bij een aanbeveling voor handhaving wordt aangeven welke verdere activiteiten gewenst zijn, toegespitst op onderzoek dat relevant is voor de (verdere) risicobeoordeling of beleidsontwikkeling. Op basis van het concept-rapport is in oktober jl. het &quot;Onderzoeksplan aandachtstoffen 1995&quot; uitgebracht. Dit adviesrapport is als bijlage in het onderhavige rapport opgenomen. Een deel van de in het onderzoeksplan opgenomen concrete onderzoeksvoorstellen is op basis hiervan reeds opgenomen in de planning van het RIVM-programma voor 1995.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report contains an overview of &quot;attention substances&quot;, substances placed on a list which is issued each year by the Minister of Housing, Physical Planning and Environment, according to section 22 of the Chemical Substances Act. The substances (or preparations) on that list are requiring special attention because of their possible risk to man or the environment. Attention substances include all priority substances. The main goals of the report are to provide background information for a research plan on these attention substances and to make recommendations for the removal of substances from the attention substances list, primarily on the basis of risk assessment. For each substance the report summarizes key data on emissions, actual environmental concentrations, current environmental quality objectives, and research activities (including national monitoring programmes). The risk assessment for each substance is based on a comparison of exposure levels and toxicological recommended levels (maximum permissible risk levels, &quot;MTR&quot; and negligible risk levels, &quot;VR&quot;). The latter is defined as 1% of the MTR. According to the environmental policy, a substance can be removed from the attention list when the environmental concentrations fall below the negligible risk levels.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record