Show simple item record

dc.contributor.authorKlepper O
dc.date.accessioned2012-12-12T21:59:25Z
dc.date.available2012-12-12T21:59:25Z
dc.date.issued1994-11-30
dc.identifier482516007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/261265
dc.description.abstractIn dit rapport worden methoden onderzocht die er naar streven om een bepaald milieu-aspect (zoals zware metalen in de bodem, bestrijdingsmiddelen in het grondwater) in een getal uit te drukken. De onderzochte methoden verschillen in de manier waarop normoverschrijdingen worden gewogen en in de statistische bewerking van de gegevens. De verschillende methoden worden onderling vergeleken door ze toe te passen op een aantal datasets uit de praktijk. Er wordt geconcludeerd dat de verschillen tussen de diverse methoden betrekkelijk klein zijn, ondanks verschillende theoretische uitgangspunten. Hieruit wordt geconcludeerd dat niet de theorie maar de praktijk een leidraad moet bieden voor een keuze. De methoden worden vervolgens beoordeeld op grond van een aantal praktische criteria: eenvoud, gevoeligheid en consistentie. Hierdoor wordt de keuze gereduceerd tot een klein aantal methoden. De consequenties van de resultaten voor de formulering van een milieuindex op een hoger aggregatieniveau dan hier behandeld (bijvoorbeeld: een landelijke aggregatie van verschillende milieuthemas) wordt besproken. Indien de verschillende milieu-variabelen een vergelijkbare trend vertonen speelt de onderlinge weging bij het aggregeren een ondergeschikte rol. Voor zover dit niet zo is, is de weging een beleidsmatige keus, waarbij de keuze van gewichten het resultaat (de resulterende trend) bepaalt. Aangezien de keuze van weegfactoren een grotendeels subjectieve zaak is, is in een dergelijk geval aggregatie (of althans het bereiken van consensus over een bepaalde manier van aggregatie) niet goed mogelijk. Een voorwaarde voor het opstellen van een aggregatieprotocol is het gereedkomen van een systeem dat gegevens verzamelt, beschikbaar maakt en bewerkt. Als een dergelijk systeem beschikbaar is, is het op verschillende nivo's aggregeren van kwaliteitsindices eenvoudig. De betrouwbaarheid van het resulterende getal kan het eenvoudigst worden gekarakteriseerd door de waarde voor een aantal jaren achtereen uit te rekenen.
dc.description.abstractThis report describes methods that aim to summarize a particular aspect of environmental quality (like heavy metals in the soil, pesticides in soil water) in a single number. All methods have in common that they result in a number between 0 (worst possible outcome) and 100 (the environmental situation is equal to or better than the standard). The methods differ in the weights they assign to exceedances of environmental standards and in statistical treatment of the data. The various methods are compared by applying them to a number of actual data sets. It is concluded that the differences between the methods are relatively small, despite different theoretical foundations. From this it is concluded that practical considerations rather than theory should guide the choice for a particular method. The methods are subsequently judged on a number of practical criteria: simplicity, sensitivity and consistency. This comparison considerably reduces the number of candidate methods. The consequences of the results for the formulation of an environmental quality index at a higher level of aggregation than discussed in the present report (for example: a national aggregation of environmental themes) is discussed. As long as different environmental variables show similar trends, the question of weighing in the aggregation of indices does not play a major role. A national aggregation of environmental indices requires a system that collects, retrieves and manipulates the required environmental data. If such a system becomes available, the definition of environmental quality indices at different levels of aggregation appears to be straightforward. A straightforward method to assess the variability of such a system is to calculate the required index for a number of years.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent59 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 482516007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/482516007.html
dc.subject11nl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectkwaliteitnl
dc.subjectclassificatienl
dc.subjectindicatornl
dc.subjectnormnl
dc.subjectaggregatienl
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectqualityen
dc.subjectclassificationen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectaggregationen
dc.titleTheoretische en praktische aspecten van de formulering van een milieukwaliteitsindex in de praktijk getoetstnl
dc.title.alternativeAn assessment in practice of theoretical and practical aspects of the formulation of an environmental quality indexen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCWM
dc.date.updated2012-12-12T21:59:26Z
html.description.abstractIn dit rapport worden methoden onderzocht die er naar streven om een bepaald milieu-aspect (zoals zware metalen in de bodem, bestrijdingsmiddelen in het grondwater) in een getal uit te drukken. De onderzochte methoden verschillen in de manier waarop normoverschrijdingen worden gewogen en in de statistische bewerking van de gegevens. De verschillende methoden worden onderling vergeleken door ze toe te passen op een aantal datasets uit de praktijk. Er wordt geconcludeerd dat de verschillen tussen de diverse methoden betrekkelijk klein zijn, ondanks verschillende theoretische uitgangspunten. Hieruit wordt geconcludeerd dat niet de theorie maar de praktijk een leidraad moet bieden voor een keuze. De methoden worden vervolgens beoordeeld op grond van een aantal praktische criteria: eenvoud, gevoeligheid en consistentie. Hierdoor wordt de keuze gereduceerd tot een klein aantal methoden. De consequenties van de resultaten voor de formulering van een milieuindex op een hoger aggregatieniveau dan hier behandeld (bijvoorbeeld: een landelijke aggregatie van verschillende milieuthemas) wordt besproken. Indien de verschillende milieu-variabelen een vergelijkbare trend vertonen speelt de onderlinge weging bij het aggregeren een ondergeschikte rol. Voor zover dit niet zo is, is de weging een beleidsmatige keus, waarbij de keuze van gewichten het resultaat (de resulterende trend) bepaalt. Aangezien de keuze van weegfactoren een grotendeels subjectieve zaak is, is in een dergelijk geval aggregatie (of althans het bereiken van consensus over een bepaalde manier van aggregatie) niet goed mogelijk. Een voorwaarde voor het opstellen van een aggregatieprotocol is het gereedkomen van een systeem dat gegevens verzamelt, beschikbaar maakt en bewerkt. Als een dergelijk systeem beschikbaar is, is het op verschillende nivo's aggregeren van kwaliteitsindices eenvoudig. De betrouwbaarheid van het resulterende getal kan het eenvoudigst worden gekarakteriseerd door de waarde voor een aantal jaren achtereen uit te rekenen.
html.description.abstractThis report describes methods that aim to summarize a particular aspect of environmental quality (like heavy metals in the soil, pesticides in soil water) in a single number. All methods have in common that they result in a number between 0 (worst possible outcome) and 100 (the environmental situation is equal to or better than the standard). The methods differ in the weights they assign to exceedances of environmental standards and in statistical treatment of the data. The various methods are compared by applying them to a number of actual data sets. It is concluded that the differences between the methods are relatively small, despite different theoretical foundations. From this it is concluded that practical considerations rather than theory should guide the choice for a particular method. The methods are subsequently judged on a number of practical criteria: simplicity, sensitivity and consistency. This comparison considerably reduces the number of candidate methods. The consequences of the results for the formulation of an environmental quality index at a higher level of aggregation than discussed in the present report (for example: a national aggregation of environmental themes) is discussed. As long as different environmental variables show similar trends, the question of weighing in the aggregation of indices does not play a major role. A national aggregation of environmental indices requires a system that collects, retrieves and manipulates the required environmental data. If such a system becomes available, the definition of environmental quality indices at different levels of aggregation appears to be straightforward. A straightforward method to assess the variability of such a system is to calculate the required index for a number of years.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record