Show simple item record

dc.contributor.authorde Jong FMW
dc.contributor.authorPosthuma-Doodeman CJAM
dc.contributor.authorVerbruggen EMJ
dc.date.accessioned2014-01-17T13:23:52
dc.date.issued2007-09-27
dc.identifier601782002
dc.description.abstractIn dit rapport worden ecotoxicologische milieurisicogrenzen voor een aantal vluchtige organische verbindingen afgeleid. Op basis van geevalueerde literatuurgegevens doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorstellen voor ecotoxicologische milieurisicogrenzen voor deze stoffen in water, bodem, sediment en lucht. De voorgestelde milieurisicogrenzen vormen de wetenschappelijke basis voor milieukwaliteitsnormen die worden vastgesteld door de interdepartementale Stuurgroep Stoffen. Er worden drie niveaus onderscheiden: een Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR); een niveau waarbij geen schadelijke effecten zijn te verwachten (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau; MTR) en een niveau waarbij mogelijk ernstige effecten zijn te verwachten (Ernstig Risiconiveau; EReco). De milieukwaliteitsnormen spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het nationale stoffenbeleid. De stoffen waarvoor in dit rapport gegevens zijn samengebracht, zijn: acrylonitril, ethyleen, ethyleenoxide, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 1,1,2,2-tetrachloorethaan, pentachloorethaan, hexachloorethaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, chloorethyleen, 1,1-dichloorethyleen, 1,2-dichloorethyleen (trans- en cis-1,2-dichloorethyleen), trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, 3-chloorpropeen, 1,3-dichloorpropeen (trans- en cis-1,3-dichloorpropeen), 2,3-dichloorpropeen, chloropreen en hexachloorbutadieen. Voor acht stoffen zijn de milieurisicogrenzen afgeleid op basis van beschikbare EU-documenten, opgesteld in het kader van de Bestaande Stoffen Verordening of de Kaderrichtlijn Water (acrylonitril, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen en hexachloorbutadieen). Voor vier stoffen zijn te weinig betrouwbare gegevens beschikbaar om milieurisicogrenzen af te kunnen leiden (ethyleen, 1,1-dichloorethaan, chloorethyleen en 2,3-dichloorpropeen). In dit onderzoek is voor een stof, hexachloorbutadieen, gebleken dat de gemeten concentratie in Nederlands oppervlaktewater eenmalig hoger uitkwam dan het MTR.
dc.description.abstractThis report describes ecotoxicological environmental risk limits derived for a number of volatile aliphatic hydrocarbons. On the basis of evaluated literature, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) proposes ecotoxicological environmental risk limits for these compounds for water, soil, sediment and air. The proposed environmental risk limits are the scientific basis for Environmental Quality Standards set by the interdepartmental Steering Group 'Substances'. Three levels have been distinguished: Negligible Concentrations (NC); Maximum Permissible Concentrations (MPC), a level at which no harmful effects are to be expected, and Serious Risk Concentrations (SRCeco), a level at which possible serious effects are to be expected. The environmental risk limits play an important role for the implementation of the national policy concerning substances. The substances evaluated in this report are: acrylonitrile, ethylene, ethylene oxide, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane, pentachloroethane, hexachloroethane, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropane, chloroethylene, 1,1-dichloroethylene, 1,2-dichloroethylene (trans- and cis-1,2-dichloroethylene), trichloroethylene, tetrachloroethylene, 3-chloropropene, 1,3-dichloropropene (trans- and cis-1,3-dichloropropene), 2,3-dichloropropene, 2-chlorobutadiene and hexachlorobutadiene. For eight substances, the risk limits were derived based on European Documents, drafted in the framework of the Existing Substance Regulation or the European Water Framework Directive (acrylonitrile, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, 1,2-dichloroethane, trichloroethylene, tetrachloroethylene and hexachlorobutadiene). For four substances (ethylene, 1,1-dichloroethane, chloroethylene and 2,3-dichloropropene), too few reliable toxicity data were available to derive an environmental risk limit. In this study, the measured concentration of one of the substances, hexachloorbutadiene, exceeded the MPC in Dutch surface water in one case.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-SAS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent217 p
dc.format.extent1341 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 601782002
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601782002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601782002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601782002.pdf
dc.subjectTOXICOLOGIEnl
dc.subjectalifatische koolwaterstoffennl
dc.subjectvluchtige organische verbindingennl
dc.subjecttoxiciteitnl
dc.subjectmaximale aanvaardbare concentratienl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectgrenswaardenl
dc.subjectmilieukwaliteitsnormennl
dc.subjectmilieurisicogrenzennl
dc.subjectvluchtige stoffennl
dc.subjectmaximaal toelaatbaar risiconiveaunl
dc.subjectverwaarloosbaar risiconiveaunl
dc.subjectaliphatic hydrocarbonsen
dc.subjectvolatile organic compoundsen
dc.subjecttoxicityen
dc.subjectmacen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectlimitsen
dc.subjectenvironmental quality standardsen
dc.subjectvolatile hydrocarbonsen
dc.subjectmaximum permissible concentrationsen
dc.subjectnegligible concentrationen
dc.titleEcotoxicologically based environmental risk limits for several volatile aliphatic hydrocarbonsen
dc.title.alternativeMilieurisicogrenzen op basis van ecotoxicologische gegevens voor een aantal vluchtige organische verbindingennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSEC
dc.date.updated2014-01-17T12:26:09Z
refterms.dateFOA2018-12-18T13:08:03Z
html.description.abstractIn dit rapport worden ecotoxicologische milieurisicogrenzen voor een aantal vluchtige organische verbindingen afgeleid. Op basis van geevalueerde literatuurgegevens doet het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) voorstellen voor ecotoxicologische milieurisicogrenzen voor deze stoffen in water, bodem, sediment en lucht. De voorgestelde milieurisicogrenzen vormen de wetenschappelijke basis voor milieukwaliteitsnormen die worden vastgesteld door de interdepartementale Stuurgroep Stoffen. Er worden drie niveaus onderscheiden: een Verwaarloosbaar Risiconiveau (VR); een niveau waarbij geen schadelijke effecten zijn te verwachten (Maximaal Toelaatbaar Risiconiveau; MTR) en een niveau waarbij mogelijk ernstige effecten zijn te verwachten (Ernstig Risiconiveau; EReco). De milieukwaliteitsnormen spelen een belangrijke rol bij de uitvoering van het nationale stoffenbeleid.<br>De stoffen waarvoor in dit rapport gegevens zijn samengebracht, zijn: acrylonitril, ethyleen, ethyleenoxide, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, 1,1,2,2-tetrachloorethaan, pentachloorethaan, hexachloorethaan, 1,2-dichloorpropaan, 1,3-dichloorpropaan, chloorethyleen, 1,1-dichloorethyleen, 1,2-dichloorethyleen (trans- en cis-1,2-dichloorethyleen), trichloorethyleen, tetrachloorethyleen, 3-chloorpropeen, 1,3-dichloorpropeen (trans- en cis-1,3-dichloorpropeen), 2,3-dichloorpropeen, chloropreen en hexachloorbutadieen.<br>Voor acht stoffen zijn de milieurisicogrenzen afgeleid op basis van beschikbare EU-documenten, opgesteld in het kader van de Bestaande Stoffen Verordening of de Kaderrichtlijn Water (acrylonitril, dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, 1,2-dichloorethaan, trichloorethyleen, tetrachloorethyleen en hexachloorbutadieen). Voor vier stoffen zijn te weinig betrouwbare gegevens beschikbaar om milieurisicogrenzen af te kunnen leiden (ethyleen, 1,1-dichloorethaan, chloorethyleen en 2,3-dichloorpropeen). In dit onderzoek is voor een stof, hexachloorbutadieen, gebleken dat de gemeten concentratie in Nederlands oppervlaktewater eenmalig hoger uitkwam dan het MTR.<br>
html.description.abstractThis report describes ecotoxicological environmental risk limits derived for a number of volatile aliphatic hydrocarbons. On the basis of evaluated literature, the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) proposes ecotoxicological environmental risk limits for these compounds for water, soil, sediment and air. The proposed environmental risk limits are the scientific basis for Environmental Quality Standards set by the interdepartmental Steering Group 'Substances'. Three levels have been distinguished: Negligible Concentrations (NC); Maximum Permissible Concentrations (MPC), a level at which no harmful effects are to be expected, and Serious Risk Concentrations (SRCeco), a level at which possible serious effects are to be expected. The environmental risk limits play an important role for the implementation of the national policy concerning substances.<br>The substances evaluated in this report are: acrylonitrile, ethylene, ethylene oxide, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, 1,1-dichloroethane, 1,2-dichloroethane, 1,1,1-trichloroethane, 1,1,2-trichloroethane, 1,1,2,2-tetrachloroethane, pentachloroethane, hexachloroethane, 1,2-dichloropropane, 1,3-dichloropropane, chloroethylene, 1,1-dichloroethylene, 1,2-dichloroethylene (trans- and cis-1,2-dichloroethylene), trichloroethylene, tetrachloroethylene, 3-chloropropene, 1,3-dichloropropene (trans- and cis-1,3-dichloropropene), 2,3-dichloropropene, 2-chlorobutadiene and hexachlorobutadiene.<br>For eight substances, the risk limits were derived based on European Documents, drafted in the framework of the Existing Substance Regulation or the European Water Framework Directive (acrylonitrile, dichloromethane, trichloromethane, tetrachloromethane, 1,2-dichloroethane, trichloroethylene, tetrachloroethylene and hexachlorobutadiene). For four substances (ethylene, 1,1-dichloroethane, chloroethylene and 2,3-dichloropropene), too few reliable toxicity data were available to derive an environmental risk limit. In this study, the measured concentration of one of the substances, hexachloorbutadiene, exceeded the MPC in Dutch surface water in one case.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
601782002.pdf
Size:
1.309Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record