Show simple item record

dc.contributor.authorCrommentuijn T
dc.contributor.authorKalf DF
dc.contributor.authorPolder MD
dc.contributor.authorPosthumus R
dc.contributor.authorvan de Plassche EJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:55:55
dc.date.issued1997-10-31
dc.identifier601501002
dc.description.abstractIn het rapport worden Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus (MTR's) en Verwaarloosbare Risiconiveaus (VR's) voor een aantal pesticiden afgeleid, die door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van milieukwaliteitsdoelstellingen. Voor een aantal van de in het rapport opgenomen pesticiden zijn al eerder MTR's en VR's voorgesteld ten behoeve van de MILBOWA-notitie. Dit betreft de bestrijdingsmiddelen atrazine, azinfos-methyl, diazinon, malathion, parathion-ethyl en TBTO. Voor deze pesticiden geldt dat de voorstellen gedaan in het bijgevoegde rapport gebruikt kunnen worden om de bestaande milieukwaliteitsdoelstellingen te herzien. MTR's en VR's zijn eerst voor de afzonderlijke milieucompartimenten afgeleid op basis van ecotoxicologische gegevens door toepassing van extrapolatiemethoden. Vervolgens zijn deze MTR's en VR's voor de verschillende compartimenten water, sediment en bodem geharmoniseerd met behulp van de zogenaamde evenwichtspartitiemethode. Voor sedimentorganismen zijn geen geschikte gegevens beschikbaar, zodat alle MTR's en VR's voor sediment afgeleid zijn met de evenwichtspartitiemethode uit de MTR's en VR's voor water, gebruikmakend van partitiecoefficienten tussen water en sediment. MTR's afgeleid met de evenwichtspartitiemethode worden als minder betrouwbaar beschouwd dan MTR's afgeleid op een directe manier op basis van ecotoxicologische gegevens voor het betreffende compartiment. Ook voor het compartiment bodem ontbreken veelal gegevens. Zo zijn voor 31 bestrijdingsmiddelen geen ecotoxicologische data voor bodemorganismen beschikbaar. Voor waterorganismen is de situatie beter, al zijn chronische gegevens schaars. Geconcludeerd kan worden dat het gebrek aan ecotoxicologische gegevens een groot knelpunt vormt bij het afleiden van MTR's en VR's voor pesticiden. Voor wat de betrouwbaarheid van het MTR betreft kan de volgende algemene lijn worden aangehouden: MTR gebaseerd op statistische extrapolatie en experimentele gegevens > MTR gebaseerd op de gemodificeerde EPA-methode. Hierbij moet worden opgemerkt dat per stof en per compartiment ook rekening moet worden gehouden met de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens. Uit een vergelijking van de MTR's en VR's met metingen van bestrijdingsmiddelen in het milieu blijkt dat deze concentraties van bestrijdingsmiddelen frequent en op vele plaatsen deze risiconiveaus overschrijden.<br>
dc.description.abstractMaximum Permissible Concentrations (MPCs) and Negligible Concentrations (NCs) derived for a series of pesticides are presented in this report. These MPCs and NCs are used by the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to set Environmental Quality Objectives. For some of the pesticides, earlier MPCs and NCs were derived to set Environmental Quality Objectives for water, sediment and soil (MILBOWA), and for atrazine, azinfos methyl, diazinon, malathion, parathion ethyl and TBTO. The MPCs and NCs for these pesticides which are presented here have been proposed for use in adjusting the earlier Environmental Quality Objectives. Firstly, MPCs and NCs are derived for the distinct environmental compartments on the basis of ecotoxicological data and by applying extrapolation methods. Secondly, the MPCs and NCs are harmonised for the water, sediment and soil compartments using the equilibrium partition method. Since no suitable data are available for benthic organisms, MPCs and NCs for sediment are derived from data for water and the sediment/water partition coefficients. MPCs that are derived using the equilibrium partition method are considered less reliable than those derived on the basis of ecotoxicological data for the respective compartments. The number of data for soil organisams are also scarce. For 31 pesticides there are no data available on soil organisms. More ecotoxicological data are available on water organisms. However, the number of chronic data for water organisms are also scarce. It should be noted that ecotoxicological data are available for most pesticides concerning sensitive species. The lack of data can be concluded to seriously hamper derivation of MPCs and NCs for pesticides. The reliability of the MPCs is in the order of MPC based on statistical extrapolation > MPC based on the modified EPA method. It should be noted that for each compartment and each pesticide the reliability of the underlying data should also be evaluated. The comparison between the MPCs and NCs, and concentrations of the pesticides in the environment, shows these environmental concentrations to frequently and in many locations exceed the MPCs and NCs.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent0 p
dc.format.extent20027 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601501002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501002.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectbestrijdingsmiddelnl
dc.subjectmacnl
dc.subjectrisiconl
dc.subjectmaximaal toelaatbaar risiconiveaunl
dc.subjectmtrnl
dc.subjectvrnl
dc.subjectverwaarloosbaar risiconiveaunl
dc.subjectpesticidesen
dc.subjectmacen
dc.subjectrisksen
dc.subjectmaximum permissible concentrationsen
dc.subjectmpcen
dc.subjectncen
dc.subjectnegligible concentrationsen
dc.titleMaximum Permissible Concentrations and Negligible Concentrations for pesticidesen
dc.title.alternativeMaximaal Toelaatbaar Risiconiveaus en Verwaarloosbaar Risiconiveaus voor pesticidennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2017-02-20T06:55:56Z
html.description.abstractIn het rapport worden Maximaal Toelaatbare Risiconiveaus (MTR&apos;s) en Verwaarloosbare Risiconiveaus (VR&apos;s) voor een aantal pesticiden afgeleid, die door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu gebruikt kunnen worden voor het vaststellen van milieukwaliteitsdoelstellingen. Voor een aantal van de in het rapport opgenomen pesticiden zijn al eerder MTR&apos;s en VR&apos;s voorgesteld ten behoeve van de MILBOWA-notitie. Dit betreft de bestrijdingsmiddelen atrazine, azinfos-methyl, diazinon, malathion, parathion-ethyl en TBTO. Voor deze pesticiden geldt dat de voorstellen gedaan in het bijgevoegde rapport gebruikt kunnen worden om de bestaande milieukwaliteitsdoelstellingen te herzien. MTR&apos;s en VR&apos;s zijn eerst voor de afzonderlijke milieucompartimenten afgeleid op basis van ecotoxicologische gegevens door toepassing van extrapolatiemethoden. Vervolgens zijn deze MTR&apos;s en VR&apos;s voor de verschillende compartimenten water, sediment en bodem geharmoniseerd met behulp van de zogenaamde evenwichtspartitiemethode. Voor sedimentorganismen zijn geen geschikte gegevens beschikbaar, zodat alle MTR&apos;s en VR&apos;s voor sediment afgeleid zijn met de evenwichtspartitiemethode uit de MTR&apos;s en VR&apos;s voor water, gebruikmakend van partitiecoefficienten tussen water en sediment. MTR&apos;s afgeleid met de evenwichtspartitiemethode worden als minder betrouwbaar beschouwd dan MTR&apos;s afgeleid op een directe manier op basis van ecotoxicologische gegevens voor het betreffende compartiment. Ook voor het compartiment bodem ontbreken veelal gegevens. Zo zijn voor 31 bestrijdingsmiddelen geen ecotoxicologische data voor bodemorganismen beschikbaar. Voor waterorganismen is de situatie beter, al zijn chronische gegevens schaars. Geconcludeerd kan worden dat het gebrek aan ecotoxicologische gegevens een groot knelpunt vormt bij het afleiden van MTR&apos;s en VR&apos;s voor pesticiden. Voor wat de betrouwbaarheid van het MTR betreft kan de volgende algemene lijn worden aangehouden: MTR gebaseerd op statistische extrapolatie en experimentele gegevens &gt; MTR gebaseerd op de gemodificeerde EPA-methode. Hierbij moet worden opgemerkt dat per stof en per compartiment ook rekening moet worden gehouden met de betrouwbaarheid van de onderliggende gegevens. Uit een vergelijking van de MTR&apos;s en VR&apos;s met metingen van bestrijdingsmiddelen in het milieu blijkt dat deze concentraties van bestrijdingsmiddelen frequent en op vele plaatsen deze risiconiveaus overschrijden.&lt;br&gt;
html.description.abstractMaximum Permissible Concentrations (MPCs) and Negligible Concentrations (NCs) derived for a series of pesticides are presented in this report. These MPCs and NCs are used by the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment (VROM) to set Environmental Quality Objectives. For some of the pesticides, earlier MPCs and NCs were derived to set Environmental Quality Objectives for water, sediment and soil (MILBOWA), and for atrazine, azinfos methyl, diazinon, malathion, parathion ethyl and TBTO. The MPCs and NCs for these pesticides which are presented here have been proposed for use in adjusting the earlier Environmental Quality Objectives. Firstly, MPCs and NCs are derived for the distinct environmental compartments on the basis of ecotoxicological data and by applying extrapolation methods. Secondly, the MPCs and NCs are harmonised for the water, sediment and soil compartments using the equilibrium partition method. Since no suitable data are available for benthic organisms, MPCs and NCs for sediment are derived from data for water and the sediment/water partition coefficients. MPCs that are derived using the equilibrium partition method are considered less reliable than those derived on the basis of ecotoxicological data for the respective compartments. The number of data for soil organisams are also scarce. For 31 pesticides there are no data available on soil organisms. More ecotoxicological data are available on water organisms. However, the number of chronic data for water organisms are also scarce. It should be noted that ecotoxicological data are available for most pesticides concerning sensitive species. The lack of data can be concluded to seriously hamper derivation of MPCs and NCs for pesticides. The reliability of the MPCs is in the order of MPC based on statistical extrapolation &gt; MPC based on the modified EPA method. It should be noted that for each compartment and each pesticide the reliability of the underlying data should also be evaluated. The comparison between the MPCs and NCs, and concentrations of the pesticides in the environment, shows these environmental concentrations to frequently and in many locations exceed the MPCs and NCs.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record