Show simple item record

dc.contributor.authorBerdowski JJM
dc.contributor.authorvan der Auweraert RJK
dc.contributor.authorvan der Most PFJ
dc.contributor.authorThomas R
dc.contributor.authorZonneveld EA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:32:29
dc.date.issued1994-10-31
dc.identifier772414001
dc.description.abstractDit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de inventarisatie van de emissie naar lucht en water in Nederland voor het jaar 1992. Het is het eerste gezamenlijke jaarrapport over de emissies in Nederland door de Emissieregistratie (ER), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten worden besproken in relatie tot het milieubeleid van de rijksoverheid aan de hand van doelgroepen en thema's. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd in relatie tot hun geografische spreiding, met name de provinciale milieubelasting, en hun veranderingen ten opzichte van vroegere inventarisatiejaren. Ook worden schattingen gepresenteerd van de emissie naar lucht voor het jaar 1993. Uit de vele geregistreerde stoffen en stofgroepen zijn er ongeveer 60 geselecteerd, waaronder de prioritaire stoffen. Voor elk van deze stoffen/stofgroepen is een beleid of beleidsdoelstelling geformuleerd. Voorts wordt aandacht gegeven aan de analyse van de bijdrage van de verschillende doelgroepen aan de verontreiniging binnen elk van de milieuthema's. Daarbij zijn ook de voor de milieuthema's gebezigde milieu-indicatoren berekend in equivalent-eenheden.<br>
dc.description.abstractIn this report a survey is presented of the emission of approximately 60 compounds to the air and the surface-water in the Netherlands for the year 1992. For the year 1993 the emissions are estimated. For each compound specific information is given on the sources of emissions, on the relative contribution to the total emission in the Netherlands, and on the relation with the Dutch Environmental Policy Plans.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.description.sponsorshipHIMH
dc.format.extent170 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherMinisterie van Volkshuisvesting
dc.publisherRuimtelijke Ordening en Milieubeheer VROM/DGM/EI
dc.publisherCentraal Bureau voor de Statistiek CBS
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 772414001, Publikatiereeks Emissieregistratie 20
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/772414001.html
dc.subject09nl
dc.subjectemissienl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectluchtnl
dc.subjectwaternl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectindustrienl
dc.subjectbedrijvennl
dc.subjectprognosenl
dc.subjectstatistieknl
dc.subjectdoelgroepnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectemissionen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectairen
dc.subjectwateren
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectindustryen
dc.subjectcompaniesen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectstatistical dataen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.titleEmissies in Nederland - 1992 Trends, Thema&apos;s en Doelgroepen. Ramingen 1993nl
dc.title.alternativeEmissions in the Netherlands, Emissions to Air and Water in 1992 and 1993en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentTNO
dc.contributor.departmentCBS
dc.date.updated2017-02-20T06:32:30Z
html.description.abstractDit rapport geeft een overzicht van de belangrijkste resultaten van de inventarisatie van de emissie naar lucht en water in Nederland voor het jaar 1992. Het is het eerste gezamenlijke jaarrapport over de emissies in Nederland door de Emissieregistratie (ER), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiene (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De resultaten worden besproken in relatie tot het milieubeleid van de rijksoverheid aan de hand van doelgroepen en thema&apos;s. Daarnaast worden de resultaten gepresenteerd in relatie tot hun geografische spreiding, met name de provinciale milieubelasting, en hun veranderingen ten opzichte van vroegere inventarisatiejaren. Ook worden schattingen gepresenteerd van de emissie naar lucht voor het jaar 1993. Uit de vele geregistreerde stoffen en stofgroepen zijn er ongeveer 60 geselecteerd, waaronder de prioritaire stoffen. Voor elk van deze stoffen/stofgroepen is een beleid of beleidsdoelstelling geformuleerd. Voorts wordt aandacht gegeven aan de analyse van de bijdrage van de verschillende doelgroepen aan de verontreiniging binnen elk van de milieuthema&apos;s. Daarbij zijn ook de voor de milieuthema&apos;s gebezigde milieu-indicatoren berekend in equivalent-eenheden.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn this report a survey is presented of the emission of approximately 60 compounds to the air and the surface-water in the Netherlands for the year 1992. For the year 1993 the emissions are estimated. For each compound specific information is given on the sources of emissions, on the relative contribution to the total emission in the Netherlands, and on the relation with the Dutch Environmental Policy Plans.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record