Show simple item record

dc.contributor.authorMarquart H
dc.contributor.authorPuijk I
dc.contributor.authorMulder E
dc.contributor.authorTheodori D
dc.date.accessioned2017-02-20T06:37:10
dc.date.issued2014-08-29
dc.identifier110001002
dc.description.abstractHet veiligheidsinformatieblad (VIB) is het belangrijkste instrument voor het verstrekken van informatie over veilig gebruik van stoffen en chemische mengsels aan professionele en industriële gebruikers. De REACH-wetgeving is de huidige wettelijke basis voor de VIBs in Europa. Voor geregistreerde stoffen in hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar per registrant, moeten registranten ook blootstellingsscenario's (aangeduid als "ES", de afkorting voor "Exposure Scenario") opstellen en deze toevoegen als bijlage aan de VIB's. ES worden vereist voor stoffen die voldoen aan de criteria van een van de gevarenklassen van artikel 14 (4) van REACH of stoffen die als PBT of vPvB zijn aangemerkte en voor alle in de registratie voorziene gebruiken die tot blootstelling kunnen leiden. In de ES worden voor alle geïdentificeerde gebruiken de relevante operationele omstandigheden (OC) en risicobeheersmaatregelen (RMM) omschreven die nodig zijn voor een veilig gebruik. Een dergelijke verplichting voor een ES geldt niet voor mengsels van chemische stoffen. Echter, de informatie uit de blootstellingsscenario's van de stoffen waaruit het mengsel bestaat, moet wél in een bepaalde vorm worden gepresenteerd in het VIB van het mengsel. Met '(e)SDS' worden in dit rapport alle VIBs aangeduid met en zonder ES. Om diverse signalen uit de praktijk van onvoldoende kwaliteit te verifiëren, en omdat (e)SDS als een primaire bron van informatie voor werkgevers worden beschouwd bij het nakomen van hun arbo-verplichtingen, heeft de Nederlandse Inspectie-SZW (I-SZW) een systematische evaluatie laten uitvoeren van een 50- tal (e)SDS die door de I-SZW inspecteurs zijn verzameld tijdens een REACH inspectieproject in 2012. Het gaat hier om (e)SDS die bepaalde tekortkomingen tonen volgens een snelle scan van de inspecteurs zelf. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken rond te kwaliteit van de (e)SDS. De evaluatie is uitgevoerd door TNO Triskelion BV onder begeleiding door Bureau REACH en is bedoeld als input voor de discussie over mogelijke verdere acties voor de verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van de (e)SDS. De resultaten voor de bestudeerde (e)SDS zijn globaal als volgt. Voor bijna de helft van de (e)SDS waren er sterke aanwijzingen dat ze niet up-to-date waren. Verder waren er problemen met de Nederlandse taal, en onvolledige of geen specificaties over de wijze van huidbescherming. In sommige (e)SDS, die melding maakten van onverenigbare materialen, troffen we geen verdere specificaties aan over de maatregelen die nodig zijn om mogelijke relevante risico's te voorkomen. Regelmatig werden inconsistenties gevonden tussen rubriek 7, rubriek 8 en de blootstellingsscenario's, en er waren indicaties dat de indeling, vermeld in de (e)SDS, en de geharmoniseerde indeling niet met elkaar overeen kwamen, of dat de indeling van de stoffen als zodanig of in mengsel afweken van de meest voorkomende zelf-classificatie in de C & L-inventaris. Waarschijnlijke blootstellingsroutes werden vaak niet genoemd. Soms miste een ES waar we dat wel zouden verwachten en een aantal bevatte zelfs geen registratienummer. Dit kan wijzen op stoffen afkomstig van leveranciers die (nog) niet hoeven te registreren maar het kan ook wijzen op een noncompliance. Een derde maakte geen melding van de nu geldende grenswaarden voor de werkplek en werden er geen DNELs genoemd. Ook passende technische maatregelen werden niet gemeld bij bijna de helft van de bestudeerde (e)SDS. In sommige gevallen werden deze technische maatregelen in een andere rubriek genoemd. Voor ongeveer twee derde van de (e) SDS met blootstellingsscenario's in de bijlage, hadden deze blootstellingsscenario's een duidelijke toegevoegde waarde. Een belangrijke notie hierbij is dat de bestudeerde (e)SDS al twee jaar geleden zijn geselecteerd. Het is de vraag in hoeverre de hier beschreven conclusies nog steeds representatief zijn voor de situatie anno 2014. ECHA heeft inmiddels initiatieven ontplooid met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de (e)SDS. We hebben het hier over het uitwisselingsnetwerk voor blootstellingsscenario's ENES (Exchange Network on Exposure Scenario's) en, de daaruit ontstaan CSR/ES Roadmap. Deze initiatieven zijn opgericht door ECHA en worden uitgevoerd in samenwerking met de industrie en een aantal geïnteresseerde landen. De relevante departementen en Inspectie SZW vanuit Nederland alsook Bureau REACH zijn betrokken bij het ENES en de CSR/ES Roadmap. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid een nationaal project opgericht samen met het bedrijfsleven dat gericht is op het identificeren en implementeren van oplossingen voor de knelpunten van het MKB m.b.t. de (e)SDS. Het project loopt tot begin 2015. De specifieke focus van het Nederlandse project is om REACH effectiever en nuttiger maken voor vooral het MKB op een wijze die kostenbesparingen oplevert bij de implementatie van de RAECH verplichtingen. Het rapport sluit af met aanwijzingen voor de werkgevers c.q. DU over hoe ze zelfstandig de kwaliteit en bruikbaarheid van een (e)SDS kunnen controleren.
dc.description.abstractThe safety data sheet (SDS) is the main instrument for providing information on the safe use of chemical substances and mixtures to professional and industrial users. The REACH legislation is the current legal basis for the SDS in Europe. For registered substances in quantities of 10 tons or more per year per registrant, registrants should also describe the various relevant exposure scenarios ("ES"), and annex them to the SDS. ES are required for all identified uses that can lead to exposure. ES are further required for substances that meet the criteria of article 14 (4) of REACH or are identified as PBT or vPvB. For each ES relevant operational conditions (OC) and risk management measures (RMM) need to be described that are necessary for safe use. Such a requirement does not apply to mixtures of chemicals. However, the information from the exposure scenarios of the substances in the mixture must be somehow incorporated in the SDS of the mixture. The abbreviation "(e)SDS" in this report is used for all types of SDSs with or without exposure scenarios. To verify various field signals of poor quality and because employers use the (e)SDS as a primary source of information to meet their OSH-obligations, the Dutch Labor Inspectorate (I-SZW) commissioned a systematic review of 50 (e)SDS collected during a REACH enforcement project from 2012. These are (e)SDS that the inspectors, based on a quick scan, identified as showing certain shortcomings. The study was conducted by TNO Triskelion BV under the supervision of Bureau REACH and is intended as input into the discussion on possible further actions to improve the quality and usefulness of the (e )SDS. The results for the studied (e) SDS are summarized as follows. For nearly half of the concerned (e)SDS there were strong indications that they were not up to date. The problems identified were related to the use of the Dutch language and incomplete or no specifications on skin protection. In some (e)SDS that reported incompatibility with certain materials, no further specifications were given on how to avoid the associated risk. Inconsistencies were often found between section 7, section 8 and the annexed exposure scenarios and there were indications that the classification listed on the (e)SDS and the harmonized classification did not correspond well with each other, and there were discrepancies between the classification of substances as such or in mixture and the most common self-classification in the C & L Inventory. Likely routes of exposure were often not mentioned. Sometimes there were no ES for substances where we would have expected one. Some (e)SDS didn't even contain a registration number. A reason for this omission may be that the registration deadline is not yet met, but it may also point to a non-compliance. A third of the evaluated (e)SDS did not mention the OELin force and there were no DNELs mentioned. Also, appropriate technical measures were not reported in almost half of the studied (e)SDS. In some cases, these technical measures were mentioned in another section. For about two-thirds of the (e) SDS with exposure scenarios in the appendix, these exposure scenarios had a clear added value. A key notion is that the studied (e) SDS are selected as long as two years ago. The question is whether the conclusions presented here are still representative of the situation in the year 2014. ECHA has already deployed initiatives to improve the quality of the (e)SDS. We refer here to the exchange network for exposure scenarios ENES and the CSR / EV Roadmap that has resulted within the scope of ENES. These initiatives have been established by ECHA and implemented in collaboration with the industry and a number of interested countries. The relevant departments and Social Affairs Inspectorate from the Netherlands and Bureau REACH are involved in ENES and CSR / ES Roadmap. In addition, the Dutch government is carrying out a national project in cooperation with the industry that focuses on identifying and implementing solutions to the problems of SMEs with regard to the (e)SDS. The project runs until early 2015. The specific focus of the Dutch project is to make REACH more effective and more useful, especially for SMEs and in a manner that yields cost savings in the implementation of the REACH obligations. The report concludes with guidance for employers/ DU on how they can independently evaluate the quality and usability of an (e)SDS.
dc.description.sponsorshipMinisterie van SZW
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent41 p
dc.format.extent430 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherTNO Triskelion
dc.relation.ispartofseriesRIVM letter report 110001002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/110001002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/110001002.pdf
dc.titleQuality and usefulness of (extended) Safety Data Sheetsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentNAT
dc.date.updated2017-02-20T05:37:10Z
dc.contributor.divisionM&V
refterms.dateFOA2018-12-13T11:46:37Z
html.description.abstractHet veiligheidsinformatieblad (VIB) is het belangrijkste instrument voor het verstrekken van informatie over veilig gebruik van stoffen en chemische mengsels aan professionele en industriële gebruikers. De REACH-wetgeving is de huidige wettelijke basis voor de VIBs in Europa.<br> <br>Voor geregistreerde stoffen in hoeveelheden van 10 ton of meer per jaar per registrant, moeten registranten ook blootstellingsscenario's (aangeduid als "ES", de afkorting voor "Exposure Scenario") opstellen en deze toevoegen als bijlage aan de VIB's. ES worden vereist voor stoffen die voldoen aan de criteria van een van de gevarenklassen van artikel 14 (4) van REACH of stoffen die als PBT of vPvB zijn aangemerkte en voor alle in de registratie voorziene gebruiken die tot blootstelling kunnen leiden. In de ES worden voor alle geïdentificeerde gebruiken de relevante operationele omstandigheden (OC) en risicobeheersmaatregelen (RMM) omschreven die nodig zijn voor een veilig gebruik. Een dergelijke verplichting voor een ES geldt niet voor mengsels van chemische stoffen. Echter, de informatie uit de blootstellingsscenario's van de stoffen waaruit het mengsel bestaat, moet wél in een bepaalde vorm worden gepresenteerd in het VIB van het mengsel. Met '(e)SDS' worden in dit rapport alle VIBs aangeduid met en zonder ES.<br> <br>Om diverse signalen uit de praktijk van onvoldoende kwaliteit te verifiëren, en omdat (e)SDS als een primaire bron van informatie voor werkgevers worden beschouwd bij het nakomen van hun arbo-verplichtingen, heeft de Nederlandse Inspectie-SZW (I-SZW) een systematische evaluatie laten uitvoeren van een 50- tal (e)SDS die door de I-SZW inspecteurs zijn verzameld tijdens een REACH inspectieproject in 2012. Het gaat hier om (e)SDS die bepaalde tekortkomingen tonen volgens een snelle scan van de inspecteurs zelf. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de stand van zaken rond te kwaliteit van de (e)SDS. De evaluatie is uitgevoerd door TNO Triskelion BV onder begeleiding door Bureau REACH en is bedoeld als input voor de discussie over mogelijke verdere acties voor de verbetering van de kwaliteit en bruikbaarheid van de (e)SDS.<br> <br>De resultaten voor de bestudeerde (e)SDS zijn globaal als volgt. Voor bijna de helft van de (e)SDS waren er sterke aanwijzingen dat ze niet up-to-date waren. Verder waren er problemen met de Nederlandse taal, en onvolledige of geen specificaties over de wijze van huidbescherming. In sommige (e)SDS, die melding maakten van onverenigbare materialen, troffen we geen verdere specificaties aan over de maatregelen die nodig zijn om mogelijke relevante risico's te voorkomen. Regelmatig werden inconsistenties gevonden tussen rubriek 7, rubriek 8 en de blootstellingsscenario's, en er waren indicaties dat de indeling, vermeld in de (e)SDS, en de geharmoniseerde indeling niet met elkaar overeen kwamen, of dat de indeling van de stoffen als zodanig of in mengsel afweken van de meest voorkomende zelf-classificatie in de C & L-inventaris. Waarschijnlijke blootstellingsroutes werden vaak niet genoemd. Soms miste een ES waar we dat wel zouden verwachten en een aantal bevatte zelfs geen registratienummer. Dit kan wijzen op stoffen afkomstig van leveranciers die (nog) niet hoeven te registreren maar het kan ook wijzen op een noncompliance. Een derde maakte geen melding van de nu geldende grenswaarden voor de werkplek en werden er geen DNELs genoemd. Ook passende technische maatregelen werden niet gemeld bij bijna de helft van de bestudeerde (e)SDS. In sommige gevallen werden deze technische maatregelen in een andere rubriek genoemd. Voor ongeveer twee derde van de (e) SDS met blootstellingsscenario's in de bijlage, hadden deze blootstellingsscenario's een duidelijke toegevoegde waarde.<br> <br>Een belangrijke notie hierbij is dat de bestudeerde (e)SDS al twee jaar geleden zijn geselecteerd. Het is de vraag in hoeverre de hier beschreven conclusies nog steeds representatief zijn voor de situatie anno 2014. ECHA heeft inmiddels initiatieven ontplooid met als doel het verbeteren van de kwaliteit van de (e)SDS. We hebben het hier over het uitwisselingsnetwerk voor blootstellingsscenario's ENES (Exchange Network on Exposure Scenario's) en, de daaruit ontstaan CSR/ES Roadmap. Deze initiatieven zijn opgericht door ECHA en worden uitgevoerd in samenwerking met de industrie en een aantal geïnteresseerde landen. De relevante departementen en Inspectie SZW vanuit Nederland alsook Bureau REACH zijn betrokken bij het ENES en de CSR/ES Roadmap. Daarnaast heeft de Nederlandse overheid een nationaal project opgericht samen met het bedrijfsleven dat gericht is op het identificeren en implementeren van oplossingen voor de knelpunten van het MKB m.b.t. de (e)SDS. Het project loopt tot begin 2015. De specifieke focus van het Nederlandse project is om REACH effectiever en nuttiger maken voor vooral het MKB op een wijze die kostenbesparingen oplevert bij de implementatie van de RAECH verplichtingen.<br> <br>Het rapport sluit af met aanwijzingen voor de werkgevers c.q. DU over hoe ze zelfstandig de kwaliteit en bruikbaarheid van een (e)SDS kunnen controleren.<br>
html.description.abstractThe safety data sheet (SDS) is the main instrument for providing information on the safe use of chemical substances and mixtures to professional and industrial users. The REACH legislation is the current legal basis for the SDS in Europe. <br> <br>For registered substances in quantities of 10 tons or more per year per registrant, registrants should also describe the various relevant exposure scenarios ("ES"), and annex them to the SDS. ES are required for all identified uses that can lead to exposure. ES are further required for substances that meet the criteria of article 14 (4) of REACH or are identified as PBT or vPvB. For each ES relevant operational conditions (OC) and risk management measures (RMM) need to be described that are necessary for safe use. Such a requirement does not apply to mixtures of chemicals. However, the information from the exposure scenarios of the substances in the mixture must be somehow incorporated in the SDS of the mixture. The abbreviation "(e)SDS" in this report is used for all types of SDSs with or without exposure scenarios.<br> <br>To verify various field signals of poor quality and because employers use the (e)SDS as a primary source of information to meet their OSH-obligations, the Dutch Labor Inspectorate (I-SZW) commissioned a systematic review of 50 (e)SDS collected during a REACH enforcement project from 2012. These are (e)SDS that the inspectors, based on a quick scan, identified as showing certain shortcomings. The study was conducted by TNO Triskelion BV under the supervision of Bureau REACH and is intended as input into the discussion on possible further actions to improve the quality and usefulness of the (e )SDS.<br> <br>The results for the studied (e) SDS are summarized as follows. For nearly half of the concerned (e)SDS there were strong indications that they were not up to date. The problems identified were related to the use of the Dutch language and incomplete or no specifications on skin protection. In some (e)SDS that reported incompatibility with certain materials, no further specifications were given on how to avoid the associated risk. Inconsistencies were often found between section 7, section 8 and the annexed exposure scenarios and there were indications that the classification listed on the (e)SDS and the harmonized classification did not correspond well with each other, and there were discrepancies between the classification of substances as such or in mixture and the most common self-classification in the C & L Inventory. Likely routes of exposure were often not mentioned. Sometimes there were no ES for substances where we would have expected one. Some (e)SDS didn't even contain a registration number. A reason for this omission may be that the registration deadline is not yet met, but it may also point to a non-compliance. A third of the evaluated (e)SDS did not mention the OELin force and there were no DNELs mentioned. Also, appropriate technical measures were not reported in almost half of the studied (e)SDS. In some cases, these technical measures were mentioned in another section. For about two-thirds of the (e) SDS with exposure scenarios in the appendix, these exposure scenarios had a clear added value. <br> <br>A key notion is that the studied (e) SDS are selected as long as two years ago. The question is whether the conclusions presented here are still representative of the situation in the year 2014. ECHA has already deployed initiatives to improve the quality of the (e)SDS. We refer here to the exchange network for exposure scenarios ENES and the CSR / EV Roadmap that has resulted within the scope of ENES. These initiatives have been established by ECHA and implemented in collaboration with the industry and a number of interested countries. The relevant departments and Social Affairs Inspectorate from the Netherlands and Bureau REACH are involved in ENES and CSR / ES Roadmap. In addition, the Dutch government is carrying out a national project in cooperation with the industry that focuses on identifying and implementing solutions to the problems of SMEs with regard to the (e)SDS. The project runs until early 2015. The specific focus of the Dutch project is to make REACH more effective and more useful, especially for SMEs and in a manner that yields cost savings in the implementation of the REACH obligations.<br> <br>The report concludes with guidance for employers/ DU on how they can independently evaluate the quality and usability of an (e)SDS.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
110001002.pdf
Size:
429.4Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record