Welcome to the Webbased Archive of RIVM Publications (WARP)

On this website you will find articles and reports that are written by the Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), available for a full text download.

We are constantly working to improve the Repository. Please contact our administrator if you have any further questions or remarks.

Select a community to browse its collections.

RIVM official reports
Articles and other publications by RIVM employees
Datafeed Community
 • Beoordeling van de Uitvoeringsnotitie Emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2003

  Beck JP; Folkert RJM; Smeets WLM; LED (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2004-03-18)
  In de Uitvoeringsnotitie 'Erop of eronder' geeft het kabinet invulling aan het nationale programma dat in het kader van de Europese richtlijn voor emissieplafonds (NEC-richtlijn) opgesteld moest worden. Op verzoek van het kabinet heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM de Uitvoeringsnotitie getoetst op doelbereiking en kosteneffectiviteit. Als belangrijkste conclusie komt naar voren dat het allerminst zeker is dat Nederland de uitstoot van zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx) en vluchtige koolwaterstoffen (NMVOS) kan terugbrengen tot onder het niveau van de plafonds. Veel beleidsvoornemens zijn onvoldoende geconcretiseerd en geinstrumenteerd. Het blijft onduidelijk welk aanvullend beleid de overheid de komende jaren wil gaan implementeren om de uitstoot te beperken. De keuze voor het vertalen van nationale plafonds naar sectorale taakstellingen heeft niet geleid tot acceptatie van deze taakstellingen door sectoren. Het geheel is risicovol omdat de resultaten van het beleid onzeker zijn en met het verstrijken van de tijd een deel van de benodigde reducties niet meer voor 2010 gerealiseerd zal kunnen worden. Een ingebrekestelling is daardoor niet uit te sluiten. Voor ammoniak (NH3) lijkt het doel bij uitvoering van het huidig beleid wel haalbaar, hoewel er gegeven de onzekerheidsmarges een kans aanwezig is dat het plafond toch overschreden wordt. Met de voorgenomen bestrijdingsmaatregelen voor NH3 wordt een doelonderschrijding verwacht. De kans op realisatie van het plafond neemt dan toe. De Uitvoeringsnotitie kan in 2006 worden geactualiseerd. In de tussenliggende jaren zal blijken of 'Erop of eronder' voor het halen van de NEC-doelen de juiste koers heeft uitgezet.
 • Four scenarios for Europe. Based on UNEP's third Global Environment Outlook

  Bakkes JA; LED (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-05-08)
  De derde Global Environment Outlook (GEO-3) werd gepubliceerd vlak voor de top in Johannesburg. GEO-3 keek dertig jaar terug en dertig jaar vooruit. Met vier contrasterende scenarios is verkend langs welke wegen de wereld kan ontwikkelen, inclusief implicaties voor sociale en milieudoelen. De GEO-3 scenarios zijn respectievelijk Markets First, Policy First, Security First and Sustainability First. Kenmerkend voor GEO-3 is dat betrekkelijk diepgaand wordt onderzocht wat van elk van deze scenarios de gevolgen zijn voor de verschillende wereldregio's. De brochure presenteert de uitwerking van de GEO-3 scenario's voor West-, Centraal- en Oost-Europa.
 • Milieubalans 97. Het Nederlandse milieu verklaard

  Unknown author (1997-04-15)
  An Environmental Balance for the Netherlands is drawn up yearly in accordance with the Environmental Management Act to describe the quality of the environment related to the environmental policy realised. Developments related to target sectors like agriculture, industry, energy and transport sectors, and consumers are assessed with respect to the change in emission levels of various substances. The state of environment for themes like climate change, acidification, air, water, soil, and groundwater quality is assessed, and the effects of environmental pressures on humans and the environment are presented.
 • Afstemming in de zorg. Een achtergrondstudie naar de zorg voor mensen met een chronische aandoening

  Baan CA; Hutten JBF; Rijken PM; NIVEL; PZO (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-11-05)
  In dit rapport wordt verslag gedaan van de achtergrondstudie die het RIVM en NIVEL hebben uitgevoerd ten behoeve van de IGZ-rapportage 'Staat van de Gezondheidszorg 2003'. De studie is bedoeld als een eerste verkenning van de (keten)zorg voor 15 chronische aandoeningen in Nederland. Het gaat daarbij niet om de zorginhoud zelf maar om de afstemming van de zorgverlening tussen de betrokken zorgaanbieders.
 • Milieu- en natuureffecten Hoofdlijnenakkoord kabinet Balkenende-2

  Milieu- en natuurplanbureau RIVM; MNP (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, 2003-09-17)
  Natuur: meer geld, minder sturing. Het kabinet Balkenende-2 reserveert in de periode 2004-2007 700 miljoen euro extra voor natuur en reconstructie, waarvan ruim 400 miljoen voor de realisatie van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Daarmee is voldoende geld beschikbaar om het voor de komende kabinetsperiode beoogde areaal EHS te realiseren. De realisatie heeft echter grote risico's omdat de sturing van de rijksoverheid op de EHS afneemt. Het kabinet zet - evenals het kabinet Balkenende-1 sterk in op particulier natuurbeheer. Maar de belangstelling daarvoor is tot nu toe erg klein. Het realiseren van een goede natuurkwaliteit in de EHS komt in gevaar, omdat uitbreiding van intensieve veehouderij rond kwetsbare natuur mogelijk blijft door de voorgenomen aanpassing van de Wet ammoniak en veehouderij. Milieu: goedkoper, met weinig effect op emissies. Het kabinet bespaart in de periode 2004-2007 900 miljoen euro op milieu-uitgaven. Deze bezuinigingen hebben per saldo nauwelijks een negatief milieu-effect. Dit komt omdat de Nederlandse aankoop van emissiereducties in het buitenland momenteel kan plaatsvinden tegen een lagere prijs dan oorspronkelijk begroot en de stimulering van duurzame energie verder wordt gestroomlijnd ('maatwerk'). Het blijft onzeker of Nederland aan zijn Kyoto-verplichting voor 2010 kan voldoen. De internationale milieuverplichtingen op het terrein van verzurende emissies (SO2,NOx en VOS)en de grenswaarden aan de luchtconcentraties van NO2 en fijn stof blijven bij de huidige kabinetsvoornemens buiten bereik.

View more